magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Önkormányzatok » Helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terve
Helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terve
 
Fogalmak és jogszabályi környezet
 
A természetvédelmi kezelés és a természetvédelmi kezelési terv fogalmát a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) Védett természeti területre vonatkozó szabályok c. fejezetében, a 36. §-ban vezeti be és definiálja. Eszerint „természetvédelmi kezelésnek minősül a védett természeti érték, terület felmérését és nyilvántartását, megóvását, őrzését, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását célzó valamennyi tevékenység”.
A Tvt. a természetvédelmi kezelési tervet a „természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket” tartalmazó dokumentumként határozza meg.
 
A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet vezeti be és határozza meg a tervezési terület fogalmát. A tervezési terület lehet „védett természeti terület, védetté nyilvánítási eljárás alá vont terület vagy ezek részterülete, amelyre a természetvédelmi kezelési terv készül”.
 
A Tvt. 36. §-a valamennyi védett természeti terület esetében – így a helyi jelentőségű védett természeti területek esetében is – előírja természetvédelmi kezelési terv készítését, és rendelkezik a természetvédelmi kezelési terv megállapításának módjáról is: helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervét a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A természetvédelmi kezelési terv a fentiek alapján önkormányzati rendelet részét képezi, azaz kötelező érvényű jogi norma.
 
A helyi jelentőségű védett természeti területre, vagy annak részére vonatkozó természetvédelmi kezelési terv nem tévesztendő össze a Tvt. 55. §-ában az önkormányzat „illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására” vonatkozó tervvel („önkormányzati természetvédelmi terv”)!
 
Az önkormányzat feladatai

A fogalmak és a Tvt.-ből adódó általános jellegű kötelezettségek megismerését követően tekintsük át, hogy milyen konkrét kötelezettségei és feladatai vannak/lehetnek az önkormányzatnak a helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveivel kapcsolatban?
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület létesítésekor
A Tvt. a 24. § (3) b) pontban a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály – esetünkben önkormányzati rendelet – tartalmi elemei között szerepelteti a természetvédelmi kezelési tervet. Eszerint helyi jelentőségű védett természeti terület létesítésekor a védetté nyilvánításról szóló önkormányzati rendeletnek része kell, hogy legyen a teljes területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv.
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület bővítésekor
Már meglévő védett természeti terület bővítése a bővítési terület védetté nyilvánításával lehetséges.
A bővítési terület védetté nyilvánítása történhet egyrészt önálló, a bővítésről szóló önkormányzati rendelet kihirdetésével, ilyen esetben a rendeletnek tartalmaznia kell az újonnan védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelési tervét.
A bővítés megtörténhet a bővítendő védett természeti terület védetté nyilvánításáról szóló rendelet módosításával is. A módosító rendeletnek tartalmaznia kell legalább a bővítési területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet, de célszerű ilyen esetben a már meglévő, illetve a bővítési területre egyaránt vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet kihirdetni.
 
Már meglévő helyi jelentőségű védett természeti terület esetén
A természetvédelmi kezelési terv kihirdetése megtörténhet önálló, a természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről szóló önkormányzati rendelettel, valamint a védett természeti terület létesítéséről szóló miniszteri rendelet módosításával. Utóbbi a jogalkalmazás szempontjából előnyösebb megoldás, hiszen így a védetté nyilvánításról és a természetvédelmi kezelési tervről egy jogszabály rendelkezik.
 
A természetvédelmi kezelési terv tartalma

A természetvédelmi kezelési terv tartalmi elemeit a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet melléklete határozza meg.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az említett melléklet 3. pontjában szereplő témakörök közül csak a tervezési területen értelmezhető, releváns témakörök esetében szükséges rendelkezések megadása, s nem e témakörök „mindenáron történő” tartalommal való kitöltése a cél.
Mintaként javasolt tanulmányozni az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó, jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési terveket, amelyek digitális formátumban elérhetők itt.
 
A természetvédelmi kezelési terv szakmai előkészítése

A természetvédelmi kezelési terv a tervezési területre vonatkozó kötelező előírásokat tartalmaz, ezért igen fontos az alapos és gondos szakmai előkészítése.
Míg az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervek előkészítéséhez az e tevékenységért felelős nemzeti park igazgatóságok számára a 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás részletes és kötelezően betartandó útmutatást ad, a helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveinek előkészítése nincsen szabályozva.
A megfelelő szakmai előkészítés érdekében javasolt a hivatkozott VM utasításban meghatározott megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv elkészítése és az önkormányzati rendeletben megjelenő természetvédelmi kezelési tervnek e dokumentumok alapján történő kidolgozása.
A dokumentumok a természetvédelmi kezelési terv előkészítésén túl felhasználhatók többek között a helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó pályázati dokumentációk összeállításához, az önkormányzatnak a védett természeti területhez kapcsolódó természetvédelmi hatósági feladatai ellátásához, a lakosság tájékoztatását szolgáló kiadványok összeállításához stb., egyszóval hasznos „kézikönyvként” segíthetik az önkormányzat természetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását.
Az önkormányzatok nagy része esetében feltehetően nem áll rendelkezésre az a szakmai és személyi háttér, amely az említett szakanyagok elkészítéséhez szükségesek, ezért javasolt a helyi vagy a tervezési területet jól ismerő/a területen tevékenykedő természetvédelmi célú civil szervezetekkel való együttműködés, oktatási intézmények megkeresése és nem utolsó sorban a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal történő kapcsolatfelvétel.
 
A jogszabályban történő kihirdetés előkészítése, egyeztetések

A szakmai előkészítéshez hasonlóan a helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve egyeztetésének menetére vonatkozóan sem áll rendelkezésre általános érvényű szabályozás.
 
A természetvédelmi célkitűzéseknek és a természetvédelmi kezelésre vonatkozó rendelkezéseknek az érintettek minél szélesebb körével történő elfogadtatása, optimális esetben helyeslő támogatásuk megnyerése érdekében célszerű már a természetvédelmi kezelési terv előkészítése során felvenni velük a kapcsolatot és tájékoztatni őket az elképzelésekről.
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület létesítésének előkészítése során a Tvt. 25. § (7) bekezdésében szereplő előírás alapján az előkészítést végző – az önkormányzat – „az érdekeltek álláspontjának megismerése érdekében” egyeztető megbeszélést és „a szükséghez képest” helyszíni szemlét tart. Védetté nyilvánításkor vagy meglévő védett természeti terület bővítésekor célszerű a védetté nyilvánításról szóló javaslat mellett a természetvédelmi kezelési terv tervezetét is egyeztetni az eljárás során a Tvt. hivatkozott rendelkezésében említett körben.
 
A természetvédelmi kezelési terv felülvizsgálata

A Tvt. és a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerint a természetvédelmi kezelési tervet szükség szerint, de legalább tízévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatra vonatkozó kötelezettség nem jelenti automatikusan a természetvédelmi kezelési terv tízévenként történő újbóli kihirdetésének kötelezettségét, hiszen a felülvizsgálat eredménye az is lehet, hogy a természetvédelmi kezelési terv módosítása nem szükséges.
A felülvizsgálat során azt célszerű szakmai szempontok szerint mérlegelni, hogy a természetvédelmi kezelési tervben szereplő természetvédelmi célkitűzések, stratégiák és előírások összhangban vannak-e a tervezési terület aktuális természeti adottságaival, állapotával, vagy ezek változása miatt a természetvédelmi kezelési előírások módosítása is szükséges? A felülvizsgálat során a tervezési terület korábbi állapotára (a természetvédelmi kezelés „kiinduló állapotára”) vonatkozó adatokat pl. az előzőek során említett megalapozó dokumentációból nyerhetünk. A kezelési terv dokumentációban korábban kijelölt célállapot összevetése a tervezési területnek a felülvizsgálat időpontjában fennálló aktuális állapotával szintén tanulságos lehet.
Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján a természetvédelmi kezelési terv módosítása szükséges, a módosított természetvédelmi kezelési terv jogszabályi kihirdetéséről a fentiek szerint kell gondoskodnia az önkormányzatnak.
 
 
 
 
 
   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design