magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Önkormányzatok » A védett természeti területek tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának változása – az önkormányzatok számára fontos előírások
A védett természeti területek tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának változása – az önkormányzatok számára fontos előírások
 
  Az alábbiakban – az egyes jogügyletek felsorolásával – összefoglaljuk azokat a jogszabályi előírásokat, melyek az önkormányzatok tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló, illetve önkormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe venni kívánt helyi vagy országos jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatosak (a felsorolt jogszabályhelyek a 2009. november 10-én hatályos állapotokat tükrözik).
 
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület tulajdonjogának változása
 
Vonatkozó jogszabályi előírás:
  • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § új (6a)- (6b) bekezdései – a Tvt. vonatkozó rendelkezései előreláthatóan az alábbiakkal fog kiegészülni, amely rendelkezések hatályba lépése 2015. második negyedévében várható;
Védett természeti érték és terület eladása esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az államot megillető elővásárlási jogot – a következő bekezdésben meghatározott kivétellel – az igazgatóság gyakorolja.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott földnek minősülő védett természeti terület eladása esetén az államot megillető elővásárlási jogot a földalapkezelő szerv gyakorolja azzal, hogy amennyiben az igazgatóság a védett természeti terület vonatkozásában az elővásárlási jog gyakorlása iránt igényt terjeszt elő, az elővásárlási joggal a földalapkezelő szerv köteles élni. Az igazgatóság szakmailag indokolt kérését az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napját követő nyolc napon belül köteles írásban jelezni.
Az olyan helyi jelentőségű védett természeti terület eladása esetén, amely nem minősül a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott földnek, az államot megillető elővásárlási jogot követő sorrendben a települési önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog.
Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos polgári jogi ügyekben az államot védett természeti érték és terület eladása esetén az igazgatóság, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott földnek minősülő védett természeti terület eladása esetén a földalapkezelő szerv képviseli.
 
 
 
 
Állami tulajdonban álló védett természeti terület vagy Natura 2000 hálózatba tartozó terület tulajdonjogának ellenérték fejében történő megszerzése
 
Vonatkozó jogszabályi előírások:
  • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bek. a) pontja (védett természeti területek elidegenítése esetén);
  • az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése (védett természeti és Natura 2000 területek esetén);
 
  Állami tulajdonban lévő, helyi vagy országos jelentőségű védett természeti terület tulajdonjogát a települési önkormányzat csak az aktuális vagyonkezelő (ha van ilyen) hozzájárulásával szerezheti meg. Fontos feltétel továbbá, hogy állami tulajdonban álló védett természeti terület csak csere útján, természetvédelmi érdekből, legalább azonos természetvédelmi értékű csereingatlan egyidejű állami tulajdonba adásával kerülhet ki állami tulajdonból. A cseréhez szükséges a természetvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértő nyilatkozata. A nyilatkozat iránti kérelemben helyrajzi szám szerint meg kell jelölni a cserével érintett ingatlanokat és – lehetőség szerint – utalni az azok között fennálló természetvédelmi értékegyezőségre is.
 
  Kiemelendő, hogy a 2009. július 10-én hatályba lépett, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8. § (1) bekezdése és 24. § (3) bekezdése értelmében az állam kizárólagos tulajdonában álló, védett természeti területen található, erdő művelési ágú ingatlanok a kincstári vagyon részét képezik és forgalomképtelenek!
Az elidegenítésről való döntés a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatáskörébe tartozik.
 
  Amennyiben pedig egy állami tulajdonban lévő, természetvédelmi oltalom alatt nem álló, de a Natura 2000 hálózatba tartozó ingatlan tulajdonjogát kívánja egy önkormányzat ellenérték fejében megszerezni, ezen ügylethez nem szükséges csereterület felajánlása, elegendő a természetvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértő nyilatkozata. A nyilatkozat iránti kérelemben meg kell jelölni az elidegenítéssel érintett ingatlant.
Az elidegenítésről való döntés a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatáskörébe tartozik.
 
 
Állami tulajdonban álló védett természeti terület vagy Natura 2000 hálózatba tartozó terület tulajdonjogának ingyenesen történő megszerzése
 
Vonatkozó jogszabályi előírások:
  • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bek. a) pontja (védett természeti területek ingyenes elidegenítése esetén);
  • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-a (védett természeti és Natura 2000 területek esetén);
  • az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 51. § (4) bekezdése (védett természeti és Natura 2000 területek esetén);
 
  A települési önkormányzatok jogosultak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ában meghatározottak szerint valamely állami tulajdonban álló (helyi vagy országos jelentőségű) védett természeti területnek vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területnek minősülő ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzését kezdeményezni. (A kezdeményezést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez vagy az adott ingatlan aktuális vagyonkezelőjéhez/használójához nyújthatja be az önkormányzat.)
 
  A jogügylethez szükséges a természetvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértő nyilatkozata. A nyilatkozat iránti kérelemben az érintett ingatlan(ok) helyrajzi számos felsorolásán kívül javasolt megjelölni az ingatlan(ok) aktuális vagyonkezelőjét (ha van ilyen), illetve a vagyonkezelőnek az ingyenes önkormányzati tulajdonba adással és a vagyonkezelői jogról történő lemondással kapcsolatos nyilatkozatát.
Az ingyenes átruházásról való döntés a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatáskörébe tartozik.
 
 
Állami tulajdonban álló védett természeti terület vagy Natura 2000 hálózatba tartozó terület vagyonkezelői jogának megszerzése
 
Vonatkozó jogszabályi előírás:
  • az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése;
 
  Amennyiben egy települési önkormányzat meg kívánja szerezni egy állami tulajdonban álló, (helyi vagy országos jelentőségű) védett természeti vagy Natura 2000 hálózatba tartozó ingatlan vagyonkezelői jogát, ehhez szükséges a természetvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértő nyilatkozata. A nyilatkozat iránti kérelemhez az érintett ingatlan(ok) helyrajzi számos megjelölésén túl javasolt becsatolni az aktuális vagyonkezelő (ha van ilyen) vagyonkezelői joga megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatát is.
 
A vagyonkezelői szerződés megkötéséről való döntés a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatáskörébe tartozik.
 
 
Önkormányzati tulajdonban álló védett természeti terület vagyonkezelői jogának változása
 
Vonatkozó jogszabályi előírás:
  • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 109. § (5) bekezdése;
 A Mötv. alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében az illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében pedig az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a vagyonkezelői jog létesítéséhez.
   
 
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (VÁB-törvény) 7. §-a alapján önkormányzati tulajdonba került védett természeti terület elidegenítése, illetve vagyonkezelői, használói jogának átruházása
 
Vonatkozó jogszabályi előírás:
  • az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 7. § (4) bekezdése és 39. § (3) bekezdése;
 
  A VÁB-törvény alapján önkormányzati tulajdonba kerülhettek azon (helyi vagy országos jelentőségű) védett természeti területek, melyek tulajdoni lapjain korábban a tanácsok, illetve a tanácsok szerveinek (vagyon)kezelői joga volt bejegyezve. Külterületi védett természeti területnek minősülő ingatlanok esetében a tulajdonba adáshoz szükséges volt a természetvédelemért felelős miniszter hozzájárulása is.
 
  A fentiek szerint önkormányzati tulajdonba került ingatlanok értékesítéséhez, vagyonkezelői vagy használati jogának megváltoztatásához szükséges a természetvédelemért felelős miniszter engedélye. Az engedély iránti kérelemben az érintett ingatlan(ok) helyrajzi számos felsorolásán túl a leendő tulajdonosra, vagyonkezelőre vagy használóra vonatkozó alapvető adatok (név, elérhetőség, stb.), illetve a terület tervezett jövőbeni használatával kapcsolatos információk megjelölése javasolt.
 
  További fontos, a VÁB-törvény alapján önkormányzati tulajdonba került védett természeti területek értékesítéséhez kapcsolódó jogszabályi előírás, hogy az ilyen földrészletek értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző törvényi elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogot a természetvédelemért felelős miniszter jogosult gyakorolni.
 
  Tehát amennyiben a VÁB-törvény alapján önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítésére kerül sor, a természetvédelemért felelős minisztert nemcsak a tervezett ügylet engedélyezése, hanem a törvény alapján fennálló elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozat megtétele érdekében is meg kell keresni. Vagyonkezelői vagy használói jog változása esetén pedig az ügylet engedélyezése érdekében szükséges a természetvédelemért felelős miniszter megkeresése.
 
 
   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design