magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelmi és tájvédelmi szakértő » Kivonatos tájékoztató
Kivonatos tájékoztató
 

A természetvédelmi és tájvédelmi szakértői jogosultságról

2017. január 1-jétől a természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelmet és mellékleteit a földművelésügyi miniszternél − mint eljáró hatóságnál − írásban, az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti székhelyére személyesen vagy postai úton, illetve e-mailben az tmf@fm.gov.hu címre megküldve.

A névjegyzékbe vétel iránti kérelmen – a megfelelő rovatban – a KÜJ-t szerepeltetni kell (a KÜJ igénylésének menetéről e tájékoztató végén olvashat).

Az eljáró hatóság kijelöléséről szóló rendelkezéseket valamint a tevékenység végzésének feltételeire és a szakértői jogosultsággal rendelkező személyek nyilvántartásának vezetésére irányadó szabályokat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 92. §-a továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a határozza meg az alábbiak szerint:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)

[…]

Szakértői tevékenység

92. § (1) Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységet az végezhet, akinek tevékenységét a (2) bekezdésben meghatározott hatóság engedélyezte. Ha jogszabály környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakkérdésben szakértő igénybevételét írja elő, vagy az ilyen szakértő igénybevételéhez külön jogkövetkezményt állapít meg, szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki rendelkezik a (2) bekezdés szerinti engedéllyel.

(1a) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság más hatóság eljárásában - jogszabály alapján - szakértőként vizsgálja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység folytatására jogosító engedélyt

a) természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység esetében a környezetvédelmi hatóság,

b) környezetvédelmi szakértői tevékenység esetében a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara (a továbbiakban: kamara) adja ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység folytatását a környezetvédelmi hatóság, illetve a kamara annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, nem áll a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A kérelem tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, értesítési címét, szakirányú végzettségét és a kérelmezett szakértői szakterületet, illetve részszakterületet.

(4) A (2) bekezdés szerinti hatóság a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, értesítési címét, szakirányú végzettségét és szakértői szakterületét, illetve részszakterületét. A nyilvántartásból kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.

(4a) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(5)-(7)

[…]

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

[…]

9/A. § A miniszter jár el elsőfokon országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként.

[…]

Az ügymenetre vonatkozó részletes szabályokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 297/2009. Korm. rendelet) tartalmazza, mely alapján a szakértői tevékenység engedélyezéséhez a 2. számú mellékletében meghatározott szakirányú oklevél, és az oklevél megszerzését követően a kérelemben megjelölt szakterületen szerzett, a Korm. rendeletben meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat igazolása szükséges, mely szakirányú szakmai gyakorlati idő egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél esetében 5 év, főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben szerzett oklevél esetén 8 év.

Amennyiben a kérelmező képesítése nem szerepel a 2. számú mellékletben, úgy a jogszabály alapján létrehozott bizottság szakértőként véleményt nyilvánít az engedélyezési eljárás során, amelyet az engedélyező hatóság kötelezően figyelembe vesz.

A földművelésügyi miniszter az említett Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi szakterületen vonatkozásában gyakorolja a hatósági engedélyezéssel, a szakértői tevékenységek felügyeletével és a kiadott engedélyek meghatározott adatait tartalmazó közhiteles hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági hatáskört:

 „2. Természetvédelem szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZTV):

2.1. élővilágvédelem

2.2. földtani természeti értékek és barlangok védelme

[…]

4. Tájvédelem szakterület (betűjele: SZTjV).”

A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás; a díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. melléklet 43. pontja szerint 10 000 Ft. A díjat a Földművelésügyi Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni a Díjrendelet 7. számú melléklete alapján.

A díjfizetés átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton is teljesíthető, a teljesítés megtörténtét továbbá a Díjrendelet 5. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a befizetési bizonylat vagy annak másolata megküldésével igazolni is szükséges.

A névjegyzékbe vételi eljáráshoz szükséges dokumentumok [a 297/2009. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése valamint a Kvt. 92. § (3) bekezdése alapján]:

  • a Díjrendelet 1. melléklet 43. pontjában meghatározott 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy az átutalásról szóló bizonylat másolata,
  • a szakirányú végzettséget (szükség esetén kiegészítő képesítést) igazoló oklevél, illetve  a szakképzettség elismeréséről szóló jogerős határozat másolata,
  • a kérelmezett szakterületre, illetve részterületre vonatkozó szakmai gyakorlat igazolása,
  • a részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz, közölve a már nyilvánosságra hozott szakmai publikációk megjelenésének helyét és időpontját,
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a kérelmező büntetlen előéletű és nem áll a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 92. § 
  • (3) bekezdésében foglalt követelmény).

A KÜJ (Környezetvédelmi ügyféljel) igénylésének folyamata

A természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe vételi eljárás megindításához környezetvédelmi ügyféljel (KÜJ) szükséges, a környezetvédelmi alapnyilvántartásról szóló
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján ugyanis ilyen egyedi környezetvédelmi azonosító adat hiányában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem nem nyújtható be (…).

A környezetvédelmi azonosító igénylését elektronikusan kell elvégezni (további információk a http://web.okir.hu/hu/ oldalon is olvashatók.)

Az igénylés menete:

1.      Először az ÁNYK-t (legfrissebb verziót) kell telepítenie a számítógépre.

2. Ezután − bezárva az ÁNYK-t − az adatlapot kell telepíteni. Az adatlap telepítésekor a http://web.okir.hu/hu/urlapok oldalról (KAR − Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése) le kell menteni a számítógépre a legfrissebb VMOKIR_KAR adatlapot és kitöltési útmutatót, majd a fájl nevére kattintva telepíteni kell őket az ÁNYK-ba, de fontos, hogy közben legyen bezárva az ÁNYK program.

3.      Ezután az ÁNYK-ban Adatok/Új nyomtatvány listában kiválasztható a telepített VMOKIR KAR adatlap, melyet ki kell tölteni, és ügyfélkapun beküldeni a meghatalmazott személynek.

Ha még nincs KÜJ száma, erre irányuló igényt és minden egyéb adatszolgáltatást is csak akkor tud beküldeni, ha meghatalmazás lapot is küld be a KAR adatlap csomagban a KÜJ igényléssel (lappal) együtt. Meghatalmazott csak természetes személy lehet a saját ügyfélkapus adataival.

A KAR kitöltési útmutató szerint kitöltött adatlaphoz (Borítólap, KÜJ lapok, MEGH lap) csatolni kell a kinyomtatott MEGH lapot aláírva, szkennelve, és ügyfélkapun keresztül el kell küldeni.

Az adatlapcsomag beérkezésekor az ellenőrzés az e-mail címre és a beküldő személy saját, ügyfélkapus adataira vonatkozóan történik. A KAR MEGH lap kitöltésekor figyelni kell arra, hogy azt a meghatalmazott pontosan a személyes ügyfélkapujának Saját adatok menüjében szereplő módon, azzal egyezően töltse ki, figyelve a kis- és nagybetűkre, ékezetekre is!

A főlapon a 6. pontban az érvényesség dátuma rovatban csak akkor kell a kitöltés dátumát megjelölni, ha csak attól későbbi időpontra vonatkozóan kell adatokat szolgáltatni illetve használni a KÜJ-t.

A főlapon a telephely települése szerinti megyei kormányhivatalt, vagy az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget lehet választani címzett szervezetként.

Beküldés után a beküldő automatikusan egy befogadó nyugtát kap a rendszertől az ügyfélkapus értesítési tárhelyére, majd a hatóság vizsgálata után kap egy értesítést kérelmének elfogadásáról és a generált KÜJ számról; ekkortól érvényesek az adatai. Fontos, hogy figyelje az ügyfélkapus tárhelyét, és mozgassa tartós tárhelyre az értesítéseket, ellenkező esetben azok 30 nap után törlődnek.

A környezetvédelmi alapnyilvántartásban rögzített adatok megváltozását a változást követő 15 napon belül az ügyfélnek be kell jelentenie.

 

   
 
2018. 03. 22. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design