Ugrás a tartalomhoz

A 348/2006. (XII.23.) kormányrendelet módosításáról

2007.12.18.
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) kormányrendelet módosult. A változtatás révén a módosítás hatályba lépésének napjától - 2008. január 1-től - a nem költségvetési szervnek vagy közhasznú szervezetnek minősülő jogi személyek is tarthatják védelemben részesülő állatfajok egyedeinek származékát, ha tevékenységük közérdeket szolgál. A módosítás még egyéb, korábban nem egyértelmű eljárásjogi rendelkezéseket is tisztáz.

 

325/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról


A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (6) bekezdésében, valamint 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére – a költségvetési szerv és a közhasznú szervezet kivételével – kizárólag védelemben részesülő állatfaj egyede származékának, valamint a természet védelméért felelős miniszternek a Tvt. 44. § (4) bekezdése alapján kiadott rendeletében foglalt rendszeresen hasznosított védett állatfaj egyedének tartása, hasznosítása, bemutatása engedélyezhető.”

2. § A Kr. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kaphat tartási, bemutatási és hasznosítási engedélyt, illetőleg nem lehet felelős személy, akit)
„b) a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vontak, a határozat jogerőre emelkedését követő három évig; vagy”

3. § A Kr. 12. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Védelemben részesülő madár- és denevérfajok egyedei jelölőgyűrűvel történő jelölésére engedély annak adható, aki az általa fogott és jelölt állatokkal kapcsolatos adatait minden évben eljuttatja az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott szervezethez. A szervezet minden év március 31-ig tájékoztatja a természetvédelmi hatóságot az előző évi jelentés teljesítéséről.”

4. § A Kr. 18. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A védelemben részesülő állatfaj egyedének tartását, hasznosítását, bemutatását engedélyező határozatban rendelkezni kell:)
„k) a védelemben részesülő állatfajok egyedének természetből való befogására, illetve elpusztítására vonatkozó engedélyezés esetén az engedélyezett tevékenység végrehajtásának eredményéről szóló jelentéstételi kötelezettségről.”

5. § A Kr. 20. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A természetvédelmi hatóság a tartási, hasznosítási, valamint bemutatási engedélyt visszavonja, ha az alábbiak közül valamelyik feltétel megvalósul:”

6. § A Kr. 21. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi számozása (1) bekezdésre változik:
„(2) A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján az irányelv 5., 6., 7. és 8. cikkében foglalt rendelkezésektől való eltérésnek, illetve a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján az irányelv 12., 13. és 14. cikkében, valamint a 15. cikk a) és b) pontjában foglaltaktól való eltérésnek minősülő engedélyekről, valamint az e rendelet 18. § k) pontja alapján begyűjtött adatokról a fokozottan védett állatfajok tekintetében a Főfelügyelőség, az egyéb védelemben részesülő állatfajok tekintetében a felügyelőség nyilvántartást vezet.
(3) A Főfelügyelőség, valamint a felügyelőség a megelőző tárgyévre vonatkozó, az (1), illetőleg a (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatait minden év május 31-ig megküldi a minisztérium részére.”

7. § A Kr. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2008. január 1. napját megelőzően jogszerűen szerzett és tartott származékok tartására vonatkozó engedély – a 6. § (1) bekezdésére tekintet nélkül – határozatlan időre is megadható akkor, ha az e rendeletben foglalt feltételek nem teljesülnek.”

8. § A Kr. 4. számú mellékletének a formanyomtatvány mintáját követő, „Kitöltési útmutató és magyarázat” című része a melléklet szerint módosul.

9. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Kr. 1. §-ának (2) bekezdése.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről 1. cikk (1) bekezdése, 5. cikk e) pontja, 6. cikk (1) bekezdése, 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése;
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 12. cikkének (2) bekezdése és 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Melléklet a 325/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez
[4. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

Kitöltési útmutató és magyarázat

5. Madár- és denevérgyűrűzési engedélyezés, illetve solymászati engedélyezés esetén a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 16. § (1) bekezdés a) pont alapján előírt vizsgabizonyítvány száma. Természetes személy esetén akkor kell kitölteni e pontot, ha solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vagy gyűrűző szakképesítés megszerzését a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírja.
6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, útlevél, születési vagy házassági anyakönyvi kivonat) és száma.
7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott tudományos név.
8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott magyar név.
9. A kérelem tárgyát képező állatnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma. A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állat esetén az azonosító szám lehet ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály előírásaival nem volt ellentétes.
12-13. Tenyésztési engedélykérelem esetén a szülő egyedeknek a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti, illetve a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állatok esetén ettől eltérő egyedi azonosító számok. Mindkét szülő megjelölése kötelező.
14. A kérelmezett tevékenység szöveges kifejtése, indoklása. Szükség szerint külön lapon is folytatható.
15. A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag az e melléklet 1., 2., 7-13., 14.2., 14.3., valamint a 15. pont első francia bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat kell megadni és becsatolni.


Sáv bezárása