Ugrás a tartalomhoz

Állami kitüntetések a 2009. évi Március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából

2009.03.20.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét adta át.


A Magyar Köztársaság elnöke Kossuth-díjat adományozott Schmidt Egon írónak, a természetvédelem, különösen a madárvédelem terén végzett alkotómunkája, népszerűsítő publicisztikai, oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta:

dr. Szöllősi-Nagy Andrásnak, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO Természettudományi Szektor főigazgató-helyettesének, a Víztudományok Osztálya igazgatójának, a Nemzetközi Hidrológiai Program titkárának,
a vízgazdálkodás területén elért eredményekért, kiemelkedő szakmai, oktatói, tudományos, publikációs és tudományszervezői tevékenységéért, a magyar vízgazdálkodás szakmapolitikai népszerűsítéséért a világban.



Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta:

Adamkó Péter barlangkutatónak, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat riasztásvezetőjének,
a budai termálkarszton folytatott több évtizede tartó sikeres barlangfeltárások vezetéséért, a barlangok védelme, megőrzése érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért;

dr. Bartholy Juditnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának,
az éghajlatváltozás térségünkben várható klimatikus következményeinek tudományos kutatása, nemzetközi kutató-központokkal való együttműködése, kiemelkedő egyetemi oktatói munkássága elismeréseként;

dr. Juhász Endrének, a volt Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium nyugalmazott munkatársának,
öt évtizedes államigazgatási és oktató mérnöki tevékenysége elismeréseként, különösen csatornázási, szennyvíztisztítási, szennyvíziszap kezelési területen kifejtett munkája elismeréseként;

dr. Leél-Össy Szabolcsnak, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi docensének,
a budai termálkarszt barlangjainak feltáró kutatása, tudományos vizsgálata és védelme terén két és fél évtizede kifejtett eredményes munkásságáért.



Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Erdős Józsefnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőállomás-vezetőjének,
a környezetvédelem, különösen a levegőtisztaság-védelem érdekében hosszú időn át
végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként;

Jeszták Lajosnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának,
a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy területén nyújtott több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai munkájáért, vezetői tevékenységéért;

Moór Gyulának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettesének,
a természetvédelem és az erdőgazdálkodás területén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként;

Pálinkás Lajosnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettes-főmérnökének,
a Körös-vidék ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése, a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése terén végzett közel negyven éves szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

Szendrey Csabának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki igazgatóhelyettesének,
hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzett szakmai, vezetői munkájáért, különösen a rendkívüli káresemények elhárítása során kifejtett tevékenységéért.



Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Barcza Gábornak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének, őrkerület-vezetőnek,
a Káli-medence természeti és táji értékeinek tartós megőrzése érdekében végzett sok éves tevékenységéért, közöttük a Salföldi major és Hegyestű bemutatóhelyek kialakításában végzett munkájáért;


Béres Istvánnak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,
a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért;

Bíró Istvánnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének,
a Kis-Sárrét természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése és bemutatása érdekében végzett eredményes munkájáért;


Firmánszky Gábornak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének,
a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért;

Gaál Róbertnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének,
a vízkárelhárítás területén végzett kiváló munkájáért, különösen az Európai Uniós projektek megvalósítása, továbbá a Rába ökológiai rehabilitációja érdekében végzett tevékenységéért;

Hecker Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály osztályvezető-helyettesének,
az Igazgatóságnál közel négy évtizeden át végzett megbízható, pontos munkája elismeréseként;

Dr. Horváth Zsoltnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Szakértői Iroda szakmai főtanácsadójának,
a környezetvédelem, különösen a felszín alatti vizek és a tájvédelem terén hosszú időn át végzett magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként;

Ilonczai Zoltánnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területi felügyelőjének,
a hegyvidéki füves élőhelyek, valamint veszélyeztetett gerinces a gerinctelen állatok védelme érdekében kifejtett tevékenységéért;


Dr. Jánossy Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni vízkészletgazdálkodási csoportvezetőjének,
a környezet- és természetvédelem területén, valamint a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenységéért;

Koch Györgynek, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási és Monitoring Osztály osztályvezetőjének,
a vízügyi ágazatban eltöltött három és fél évtizedes magas színvonalú munkája, vízkárelhárítás területén tanúsított helytállása elismeréseként;

Kovács Gézának, a szolnoki Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. elnöke, műszaki igazgatónak,
a vízellátás és csatornázás területén végzett négy évtizedes munkássága elismeréseként;

Kovács Katalinnak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság- és zajvédelmi osztályvezetőjének,
a levegőtisztaság- és zajvédelem területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, életútja elismeréseként;

Marczényi Csabának, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal nyugalmazott főmunkatársának,
a Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége munkájában kifejtett tevékenysége, különösen állat- és környezetvédelmi munkája elismeréseként;

Ombódi Istvánnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének,
a vízgazdálkodás területén, különösen az észak-magyarországi régióban a vízügyi célkitűzések megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkásságáért;

Petrás Józsefnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti osztályvezetőjének,
a környezeti kárelhárítás és kármentesítés területén végzett céltudatos és eredményes munkájáért;

Pintér Andrásnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Zselicségi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őrkerület vezetőjének,
Somogy megye természeti értékeinek felmérése és védelme érdekében kifejtett több mint két évtizedes eredményes munkájáért;




Pusztai Ferencné Dr. Koppány Csillának
, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Jogi és Humánpolitikai Osztály osztályvezetőjének,
a vízügyi ágazatban és az ágazat érdekében végzett több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként;

Rózsa Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki igazgatóhelyettesének,
két évtizedes kiemelkedő szakmai, oktatói és nevelői munkájáért, felelős környezetvédelmi vezetői tevékenységéért;

Dr. Szoboszlay Miklósnak, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megbízott főosztályvezetőjének,
a közlekedés által okozott környezetszennyezés csökkentése érdekében kifejtett hatékony munkájáért, a gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálat hazai bevezetésének kidolgozásáért, folyamatos fejlesztéséért.



Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Szalánczy Ferencnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrendezési ügyintézőjének,
több mint négy évtizedes vízügyi szolgálata alatt a Felső-Tisza vidékén a vízkárelhárítási, vízrendezési, vízhasznosítási szakterületen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

Uramné Lantai Katalinnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság- és zajvédelmi osztályvezetőjének,
az észak-magyarországi régió levegőtisztaság-védelme javulása érdekében végzett munkája, jogalkotást segítő tevékenysége elismeréseként;

Végvári Györgynek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi felügyelőjének,
a környezetvédelem és vízvédelem területén végzett munkája, életútja elismeréseként.



Szabó Imre Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

Dr. Bakonyi József főosztályvezető-helyettesnek, a KvVM Költségvetési főosztály
munkatársának,
a minisztérium közbeszerzési, vagyongazdálkodási, tulajdonosi feladatainak ellátása, a minisztériumi képviselet terén kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, eredményesen végzett munkájáért;

Balatonné Ódor Szilviának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének,
a Felügyelőség ügyfélszolgálati rendszere kialakításában és működtetésében nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként;

Barta Brigittának, a KvVM Környezetfejlesztési főosztály tanácsosának,
a környezetközpontú technológiai fejlesztés konstrukció kidolgozásában, a projektek szakmai koordinációjában végzett munkájáért;

Borsányi Bognár Levente főosztályvezető-helyettesnek, a KvVM Környezetgazdasági főosztály munkatársának,
a termékdíj rendszer kialakítása és bevezetése érdekében végzett magas szintű szakmai munkájáért;

Brandenburg Róbertnek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrajzi adatforgalmazójának,
vízrajzi szakterületen, magas szakmai színvonalon végzett, több évtizedes munkájának és eredményeinek elismeréséül;

Dr. Cservenka Juditnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referensének,
a természeti értékek megőrzése érdekében végzett kutatói, monitorozói tevékenységéért;

Csirmaz Imrének, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság fővadászának,
a különleges rendeltetésű vadászterületeken a természetvédelem céljaival összhangban álló vadgazdálkodási tevékenység megvalósításáért;

Dr. Farkas István Tamásnak, a Magyar Természetvédők Szövetsége Ügyvezető elnökének,
az országos zöld mozgalom érdekében hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként;

Fehér Istvánnénak, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. humánerőforrás gazdálkodási ügyintézőjének,
a Részvénytársaságnál humán szakterületen végzett több évtizedes példaértékű tevékenységéért;

Fokné Balog Ágnesnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előadójának,
bérszámfejtési és munkaügyi feladatok ellátása területén hosszú időn át végzett pontos, példamutató munkájáért;

Förhécz Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
gondnoksági csoportvezetőjének,
a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalon végzett szakmai tevékenységének elismeréseként;

Hajnal Jánosnénak, a KvVM Humánpolitikai osztály főmunkatársának,
a humánpolitikai terület titkársági ügyintézői munkakörében hosszú időn át végzett lelkiismeretes, alapos és pontos munkájának elismeréseként;

Dr. Kiss Tibornak, a KvVM politikai főtanácsadójának,
a Fejlesztési Igazgatóságnál miniszteri biztosként az európai uniós támogatások gyorsabb és hatékonyabb felhasználása érdekében megvalósított szervezetfejlesztési intézkedéseiért, magas szintű irányító tevékenységéért;

Kocsis Árpád vasdiplomás mérnöknek, a Vízügyi Tervezető Vállalat nyugalmazott vezérigazgatójának, a Minisztérium Nyugdíjas Klubja tagjának,
vízügyi szakterületen hosszú időn át végzett munkássága, a fiatal generációk képzése érdekében kifejtett tevékenysége, a klubban végzett munkája elismeréseként;

Kollár Katalinnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság könyvelőjének,
az Észak-dunántúli KÖVIZIG-nél gazdasági területen 25 éven át végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként;

Kollárcsikné Varga Gabriellának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének,
a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén a vagyonkezelési tevékenység koordinátoraként végzett munkájáért;

Kővári Anitának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referensének,
a környezeti nevelés és az ökoturisztika területén végzett munkájáért;



Kurucz Lászlónénak, az Erdei Iskola Egyesület elnökének,
az erdei iskolák szervezése, működtetése érdekében hosszú időn át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként;

Lakosi Ilonának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének,
a vízellátás-csatornázás területén végzett kimagasló tevékenységéért, a Rába habzás ügyében kifejtett fáradhatatlan munkájáért;

Mikó Juditnak, a KvVM Közigazgatási és jogi főosztály főtanácsosának,
a kormányzati kapcsolatok, főként államtitkári értekezletek, kormányülések előkészítése során végzett felelősségteljes és pontos munkájáért;

Perneczky Lászlónak, a Hulladék Munkaszövetség programvezetőjének,
zöld szervezetekben a környezeti nevelés, a környezettudatosság kialakítása érdekében végzett munkájáért;

Pomozi Virág Hoa Binhnek, a KvVM Környezetmegőrzési főosztály megbízott osztályvezetőjének,
a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok példamutató elkötelezettséggel, magas színvonalon való végzéséért;

Sipos Tibornak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjének,
az Észak-Hansági őrkerületben kifejtett természetvédelmi tevékenységéért;

Szalainé Balogh Évának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének,
az igazgatóság közgazdasági, számviteli-pénzügyi feladatainak ellátása során végzett magas szintű szakmai munkájáért;

Tanner Tibornak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének,
a nagyrákosi őrkerületben végzett eredményes természetvédelmi és tájvédelmi munkájáért;

Újvári Zsoltnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság térinformatikusának,
az Igazgatóság térinformatikai rendszere és térképállománya kialakítása, működtetése során kifejtett munkájáért.



A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét későbbi magyarországi tartózkodása során veszi majd át Michael Zammit Cutajar, \”Málta éghajlatváltozási nagykövete\”, Málta Környezetvédelmi Minisztériuma munkatársa, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény korábbi főtitkára,
nemzetközi klímatárgyalások során a kompromisszumokon alapuló megállapodások létrehozása érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, különös tekintettel a Magyarország számára is megfelelő megállapodásra.


A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet a Sydneyben, a Magyar Főkonzulátuson tartandó március 15-i ünnepségen veszi át Dr. Hangay György Ausztráliában élő nyugalmazott múzeológus, tudományos és művészeti szaktanácsadó, író,
a múzeológia, a felsőfokú természettudományos oktatás, ismeretterjesztés és közművelődés érdekében végzett munkájáért.

 

Gratulálunk!

Sáv bezárása