Ugrás a tartalomhoz

Állami kitüntetések a 2009. évi Március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából

2009.03.20.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét adta át.


A Magyar Köztársaság elnöke Kossuth-díjat adományozott Schmidt Egon írónak, a természetvédelem, különösen a madárvédelem terén végzett alkotómunkája, népszerűsítő publicisztikai, oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta:

dr. Szöllősi-Nagy Andrásnak, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO Természettudományi Szektor főigazgató-helyettesének, a Víztudományok Osztálya igazgatójának, a Nemzetközi Hidrológiai Program titkárának,
a vízgazdálkodás területén elért eredményekért, kiemelkedő szakmai, oktatói, tudományos, publikációs és tudományszervezői tevékenységéért, a magyar vízgazdálkodás szakmapolitikai népszerűsítéséért a világban.Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta:

Adamkó Péter barlangkutatónak, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat riasztásvezetőjének,
a budai termálkarszton folytatott több évtizede tartó sikeres barlangfeltárások vezetéséért, a barlangok védelme, megőrzése érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért;

dr. Bartholy Juditnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának,
az éghajlatváltozás térségünkben várható klimatikus következményeinek tudományos kutatása, nemzetközi kutató-központokkal való együttműködése, kiemelkedő egyetemi oktatói munkássága elismeréseként;

dr. Juhász Endrének, a volt Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium nyugalmazott munkatársának,
öt évtizedes államigazgatási és oktató mérnöki tevékenysége elismeréseként, különösen csatornázási, szennyvíztisztítási, szennyvíziszap kezelési területen kifejtett munkája elismeréseként;

dr. Leél-Össy Szabolcsnak, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi docensének,
a budai termálkarszt barlangjainak feltáró kutatása, tudományos vizsgálata és védelme terén két és fél évtizede kifejtett eredményes munkásságáért.Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Erdős Józsefnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőállomás-vezetőjének,
a környezetvédelem, különösen a levegőtisztaság-védelem érdekében hosszú időn át
végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként;

Jeszták Lajosnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának,
a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy területén nyújtott több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai munkájáért, vezetői tevékenységéért;

Moór Gyulának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettesének,
a természetvédelem és az erdőgazdálkodás területén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként;

Pálinkás Lajosnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettes-főmérnökének,
a Körös-vidék ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése, a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése terén végzett közel negyven éves szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

Szendrey Csabának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki igazgatóhelyettesének,
hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzett szakmai, vezetői munkájáért, különösen a rendkívüli káresemények elhárítása során kifejtett tevékenységéért.Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Barcza Gábornak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének, őrkerület-vezetőnek,
a Káli-medence természeti és táji értékeinek tartós megőrzése érdekében végzett sok éves tevékenységéért, közöttük a Salföldi major és Hegyestű bemutatóhelyek kialakításában végzett munkájáért;


Béres Istvánnak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,
a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért;

Bíró Istvánnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének,
a Kis-Sárrét természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése és bemutatása érdekében végzett eredményes munkájáért;


Firmánszky Gábornak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének,
a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért;

Gaál Róbertnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének,
a vízkárelhárítás területén végzett kiváló munkájáért, különösen az Európai Uniós projektek megvalósítása, továbbá a Rába ökológiai rehabilitációja érdekében végzett tevékenységéért;

Hecker Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály osztályvezető-helyettesének,
az Igazgatóságnál közel négy évtizeden át végzett megbízható, pontos munkája elismeréseként;

Dr. Horváth Zsoltnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Szakértői Iroda szakmai főtanácsadójának,
a környezetvédelem, különösen a felszín alatti vizek és a tájvédelem terén hosszú időn át végzett magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként;

Ilonczai Zoltánnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területi felügyelőjének,
a hegyvidéki füves élőhelyek, valamint veszélyeztetett gerinces a gerinctelen állatok védelme érdekében kifejtett tevékenységéért;


Dr. Jánossy Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni vízkészletgazdálkodási csoportvezetőjének,
a környezet- és természetvédelem területén, valamint a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenységéért;

Koch Györgynek, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási és Monitoring Osztály osztályvezetőjének,
a vízügyi ágazatban eltöltött három és fél évtizedes magas színvonalú munkája, vízkárelhárítás területén tanúsított helytállása elismeréseként;

Kovács Gézának, a szolnoki Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. elnöke, műszaki igazgatónak,
a vízellátás és csatornázás területén végzett négy évtizedes munkássága elismeréseként;

Kovács Katalinnak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság- és zajvédelmi osztályvezetőjének,
a levegőtisztaság- és zajvédelem területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, életútja elismeréseként;

Marczényi Csabának, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal nyugalmazott főmunkatársának,
a Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége munkájában kifejtett tevékenysége, különösen állat- és környezetvédelmi munkája elismeréseként;

Ombódi Istvánnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének,
a vízgazdálkodás területén, különösen az észak-magyarországi régióban a vízügyi célkitűzések megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkásságáért;

Petrás Józsefnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ellenőrzési és felügyeleti osztályvezetőjének,
a környezeti kárelhárítás és kármentesítés területén végzett céltudatos és eredményes munkájáért;

Pintér Andrásnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Zselicségi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őrkerület vezetőjének,
Somogy megye természeti értékeinek felmérése és védelme érdekében kifejtett több mint két évtizedes eredményes munkájáért;
Pusztai Ferencné Dr. Koppány Csillának
, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Jogi és Humánpolitikai Osztály osztályvezetőjének,
a vízügyi ágazatban és az ágazat érdekében végzett több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként;

Rózsa Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki igazgatóhelyettesének,
két évtizedes kiemelkedő szakmai, oktatói és nevelői munkájáért, felelős környezetvédelmi vezetői tevékenységéért;

Dr. Szoboszlay Miklósnak, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megbízott főosztályvezetőjének,
a közlekedés által okozott környezetszennyezés csökkentése érdekében kifejtett hatékony munkájáért, a gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálat hazai bevezetésének kidolgozásáért, folyamatos fejlesztéséért.Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Szalánczy Ferencnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrendezési ügyintézőjének,
több mint négy évtizedes vízügyi szolgálata alatt a Felső-Tisza vidékén a vízkárelhárítási, vízrendezési, vízhasznosítási szakterületen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

Uramné Lantai Katalinnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság- és zajvédelmi osztályvezetőjének,
az észak-magyarországi régió levegőtisztaság-védelme javulása érdekében végzett munkája, jogalkotást segítő tevékenysége elismeréseként;

Végvári Györgynek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi felügyelőjének,
a környezetvédelem és vízvédelem területén végzett munkája, életútja elismeréseként.Szabó Imre Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

Dr. Bakonyi József főosztályvezető-helyettesnek, a KvVM Költségvetési főosztály
munkatársának,
a minisztérium közbeszerzési, vagyongazdálkodási, tulajdonosi feladatainak ellátása, a minisztériumi képviselet terén kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, eredményesen végzett munkájáért;

Balatonné Ódor Szilviának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének,
a Felügyelőség ügyfélszolgálati rendszere kialakításában és működtetésében nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként;

Barta Brigittának, a KvVM Környezetfejlesztési főosztály tanácsosának,
a környezetközpontú technológiai fejlesztés konstrukció kidolgozásában, a projektek szakmai koordinációjában végzett munkájáért;

Borsányi Bognár Levente főosztályvezető-helyettesnek, a KvVM Környezetgazdasági főosztály munkatársának,
a termékdíj rendszer kialakítása és bevezetése érdekében végzett magas szintű szakmai munkájáért;

Brandenburg Róbertnek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrajzi adatforgalmazójának,
vízrajzi szakterületen, magas szakmai színvonalon végzett, több évtizedes munkájának és eredményeinek elismeréséül;

Dr. Cservenka Juditnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referensének,
a természeti értékek megőrzése érdekében végzett kutatói, monitorozói tevékenységéért;

Csirmaz Imrének, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság fővadászának,
a különleges rendeltetésű vadászterületeken a természetvédelem céljaival összhangban álló vadgazdálkodási tevékenység megvalósításáért;

Dr. Farkas István Tamásnak, a Magyar Természetvédők Szövetsége Ügyvezető elnökének,
az országos zöld mozgalom érdekében hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként;

Fehér Istvánnénak, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. humánerőforrás gazdálkodási ügyintézőjének,
a Részvénytársaságnál humán szakterületen végzett több évtizedes példaértékű tevékenységéért;

Fokné Balog Ágnesnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előadójának,
bérszámfejtési és munkaügyi feladatok ellátása területén hosszú időn át végzett pontos, példamutató munkájáért;

Förhécz Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
gondnoksági csoportvezetőjének,
a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalon végzett szakmai tevékenységének elismeréseként;

Hajnal Jánosnénak, a KvVM Humánpolitikai osztály főmunkatársának,
a humánpolitikai terület titkársági ügyintézői munkakörében hosszú időn át végzett lelkiismeretes, alapos és pontos munkájának elismeréseként;

Dr. Kiss Tibornak, a KvVM politikai főtanácsadójának,
a Fejlesztési Igazgatóságnál miniszteri biztosként az európai uniós támogatások gyorsabb és hatékonyabb felhasználása érdekében megvalósított szervezetfejlesztési intézkedéseiért, magas szintű irányító tevékenységéért;

Kocsis Árpád vasdiplomás mérnöknek, a Vízügyi Tervezető Vállalat nyugalmazott vezérigazgatójának, a Minisztérium Nyugdíjas Klubja tagjának,
vízügyi szakterületen hosszú időn át végzett munkássága, a fiatal generációk képzése érdekében kifejtett tevékenysége, a klubban végzett munkája elismeréseként;

Kollár Katalinnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság könyvelőjének,
az Észak-dunántúli KÖVIZIG-nél gazdasági területen 25 éven át végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként;

Kollárcsikné Varga Gabriellának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének,
a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén a vagyonkezelési tevékenység koordinátoraként végzett munkájáért;

Kővári Anitának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referensének,
a környezeti nevelés és az ökoturisztika területén végzett munkájáért;Kurucz Lászlónénak, az Erdei Iskola Egyesület elnökének,
az erdei iskolák szervezése, működtetése érdekében hosszú időn át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként;

Lakosi Ilonának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének,
a vízellátás-csatornázás területén végzett kimagasló tevékenységéért, a Rába habzás ügyében kifejtett fáradhatatlan munkájáért;

Mikó Juditnak, a KvVM Közigazgatási és jogi főosztály főtanácsosának,
a kormányzati kapcsolatok, főként államtitkári értekezletek, kormányülések előkészítése során végzett felelősségteljes és pontos munkájáért;

Perneczky Lászlónak, a Hulladék Munkaszövetség programvezetőjének,
zöld szervezetekben a környezeti nevelés, a környezettudatosság kialakítása érdekében végzett munkájáért;

Pomozi Virág Hoa Binhnek, a KvVM Környezetmegőrzési főosztály megbízott osztályvezetőjének,
a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok példamutató elkötelezettséggel, magas színvonalon való végzéséért;

Sipos Tibornak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjének,
az Észak-Hansági őrkerületben kifejtett természetvédelmi tevékenységéért;

Szalainé Balogh Évának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének,
az igazgatóság közgazdasági, számviteli-pénzügyi feladatainak ellátása során végzett magas szintű szakmai munkájáért;

Tanner Tibornak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének,
a nagyrákosi őrkerületben végzett eredményes természetvédelmi és tájvédelmi munkájáért;

Újvári Zsoltnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság térinformatikusának,
az Igazgatóság térinformatikai rendszere és térképállománya kialakítása, működtetése során kifejtett munkájáért.A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét későbbi magyarországi tartózkodása során veszi majd át Michael Zammit Cutajar, \”Málta éghajlatváltozási nagykövete\”, Málta Környezetvédelmi Minisztériuma munkatársa, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény korábbi főtitkára,
nemzetközi klímatárgyalások során a kompromisszumokon alapuló megállapodások létrehozása érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, különös tekintettel a Magyarország számára is megfelelő megállapodásra.


A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet a Sydneyben, a Magyar Főkonzulátuson tartandó március 15-i ünnepségen veszi át Dr. Hangay György Ausztráliában élő nyugalmazott múzeológus, tudományos és művészeti szaktanácsadó, író,
a múzeológia, a felsőfokú természettudományos oktatás, ismeretterjesztés és közművelődés érdekében végzett munkájáért.

 

Gratulálunk!

Sáv bezárása