magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Helyettes Államtitkárság » Természetvédelmi szakmai bizottságok » Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága
Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága
 
 

Ramsari Egyezmény

ESEMÉNYNAPTÁR

 


 A földművelésügyi miniszter 1/2015. (I. 30.) FM utasítása a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság feladatairól és működéséről

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontban meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. §

(1)    A Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága (a továbbiakban: Ramsari Bizottság) a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) állandó tanácsadó testülete.

(2)    A Ramsari Bizottság feladata a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28. és június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) határozatai alapján az Egyezményből fakadó feladatok ellátása.

2.§

(1) A Ramsari Bizottság tagjai az elnök és a szavazati joggal rendelkező tagok. Az üléseken részt vesznek a tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak is, akiket a tisztség ellátására a miniszter kér fel a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) környezetügyért felelős helyettes államtitkára javaslatára.

(2) A Ramsari Bizottság 13 tagból áll. Elnöke a hidrobiológiával, vizes élőhelyek védelmével foglalkozó tudományos intézmény vagy társadalmi szervezet képviselője.

(3) A Ramsari Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Természetmegőrzési Főosztály látja el.

(4) A Ramsari Bizottság tagjai a Minisztérium, a nemzeti park igazgatóságok, tudományos intézetek és társadalmi szervezetek képviselői, akik az alábbi szakterületeket képviselik:

a) természetmegőrzés,

b) horgászat és halgazdálkodás,

c) vízgyűjtő-gazdálkodás,

d) hidrobiológia,

e) ökológia, és

f) vizes élőhelyeken folytatott mezőgazdálkodás.

 (5) A Ramsari Bizottság állandó meghívottjai a Minisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára, továbbá a ramsari kommunikációs feladatokra, illetve az Egyezmény Tudományos és Technikai Tanácsával való kapcsolattartásra kinevezett szakértők.

3. §

A Ramsari Bizottság tagjainak megbízatása hároméves időtartamra szól.

4. §

(1)    A Ramsari Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Ramsari Bizottság üléseit az elnök javaslatára a titkárság hívja össze.

(2)    A Ramsari Bizottság ügyrendjét és éves munkatervét maga állapítja meg.

(3)    A Ramsari Bizottság felkérésre vagy saját döntése alapján javaslatokat fogalmaz meg a vizes élőhelyek védelmével, kezelésével, hasznosításával kapcsolatban, különös tekintettel a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékében nyilvántartott nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekre, valamint az Egyezményből, illetve az Egyezmény alapján elfogadott határozatokból fakadó feladatokra.

(4)    A Ramsari Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5)    A Ramsari Bizottság működésére vonatkozó további részletszabályokat a Ramsari Bizottság ügyrendje tartalmazza.

5. §

A Ramsari Bizottság működésével kapcsolatos kiadásokat a Minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

6. §

(1)    Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)    Hatályát veszti

a) a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság létrehozásáról szóló 6/2004. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás, és

b) az egyes miniszteri utasítások módosításáról szóló 8/2012. (IV. 21.) VM utasítás.


 


6/2004. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság létrehozásáról


1. Jelen utasítással a természetvédelemért felelős minisztérium állandó tanácsadó testületeként létrehozom a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságát (a továbbiakban: Ramsari Bizottság), valamint a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottságot (a továbbiakban: Erdőrezervátum Bizottság), (a továbbiakban együtt: Bizottságok).

2. A Ramsari Bizottság feladata a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28. június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az egyezmény határozatai alapján az egyezményből fakadó feladatok ellátása.

3. Az Erdőrezervátum Bizottság feladata az erdőrezervátum hálózat fenntartásával, az erdőrezervátum program működésével kapcsolatos véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó szervezetként, a tárcaszintű, a kutatói és a civil szféra együttműködését, koordinált vélemények kialakítását elősegítő feladatok ellátása.

4. A Bizottságok tagjai: elnök, szavazati joggal rendelkező tagok, valamint tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak, akiket a tisztség ellátására a környezetvédelmi és vízügyi miniszter kér fel, a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár javaslatára.

4.1. A Ramsari Bizottság 13 tagból áll, melyből 3 fő a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 3 fő a nemzetipark-igazgatóságok, valamint 1 fő az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség képviseletében vesz részt a munkában.

4.2. Az Erdőrezervátum Bizottság 15 tagból áll, 1 fő a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2 fő a nemzetipark-igazgatóságok képviseletében vesz részt a munkában.

5. A Bizottságok tagjainak megbízatása három éves időtartamra szól.

6. A Bizottságok határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7. A Bizottságok működésével kapcsolatos kiadásokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium költségvetésében kell biztosítani. A bizottságok működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Természetvédelmi Hivatal látja el.

8. A Bizottságok működését ügyrendjük határozza meg, melyet maguk fogadnak el.


Jelen utasítás a kiadmányozása napján lép hatályba.


A Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságának tagjai

Prof. dr. Dévai György (elnök)
Debreceni Egyetem
Hidrobiológiai Tanszék
 
Láng István
Országos Vízügyi Felügyelőség
 
Dr. Nagy Sándor Alex
Debreceni Egyetem
Hidrobiológiai Tanszék
 
Szomor Dezső
 
Prof. dr. Faragó Sándor
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
 
Musicz László
Által-ér Szövetség
 
Csörgits Gábor
Földművelésügyi Minisztérium
Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály
 
Tirják László
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
 
Boros Emil
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Balatoni Limnológiai Intézet
 
Závoczky Szabolcs
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 
Dr. Aradi Csaba
Magyar Hidrológiai Társaság
Vizes élőhely-védelmi szakosztály
 
Dr. Tardy János
Magyar Természettudományi Társulat
 
Závoczky Szabolcs
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 
Érdiné dr. Szekeres Rozália
Agrárminisztérium
Természetmegőrzési Főosztály
 
Schmidt András (titkár)
Agrárminisztérium
Természetmegőrzési Főosztály
 
Dr. Rácz András (állandó meghívott)
Agrárminisztérium
Környezetügyi helyettes államtitkárság
 
Dr. Gőri Szilvia
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
 
Bakó Botond
Agrárminisztérium
Természetmegőrzési Főosztály

 
   
 
2018. 07. 25. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design