magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelem az EU-ban » Natura 2000 » Természetvédelmi célkitűzések, prioritások Natura 2000 területeken
Természetvédelmi célkitűzések, prioritások Natura 2000 területeken
 

A célkitűzések és prioritások elérhetők itt.

 A különleges természetmegőrzési területek (angol megnevezése Special Area of Conservation – SAC) kihirdetéséről

Magyarország a Natura 2000 területeket 2004-ben, az Európai Unióhoz történő csatlakozással egyidejűleg jelölte ki. Az Európai Bizottság 2007. november 13-án a 2008/26/EK számú határozatával a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzéket elfogadta. Ezáltal Magyarországon a „jelölt Natura 2000 területek” (angol megnevezése proposed Site of Community Importance – pSCI) az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján „jóváhagyott Natura 2000 területekké” (angol megnevezése Site of Community Importance – SCI) váltak.

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (továbbiakban élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikkének (4) bekezdése alapján „Egy közösségi jelentőségű természeti terület (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban történő jóváhagyása után az érintett tagállam a lehető leghamarabb – de legkésőbb hat éven belül – különleges természetvédelmi területté nyilvánítja az érintett területet, és meghatározza annak különös fontosságát annak alapján, hogy az egyes természeti területek mennyire fontos szerepet töltenek be az I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok kedvező védettségi állapotának biztosításával történő fenntartása, illetve helyreállítása, valamint a Natura 2000 hálózat egységessége szempontjából, figyelembe véve továbbá, hogy milyen mértékben fenyegeti a károsodás vagy a pusztulás veszélye az egyes természeti területeket”

Ezért a tagállamoknak, így hazánknak is a 2007-ben jóváhagyott Natura 2000 területeket legkésőbb hat éven belül különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekké (továbbiakban együtt: különleges természetmegőrzési területek) kellett minősítenie. Magyarország ezt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 4-5. §, 6. § (3) bekezdés, 7. § (1) és (2) bekezdés, illetve a 4, 5, 6 melléklet kihirdetésével teljesítette.

Ez a kijelölési folyamat a különleges madárvédelmi területekre nem vonatkozik, azokat a tagállamok egyszeri döntési folyamat végeredményeként hirdetik ki.

 A Rendelet 7. § (1) alapján „A különleges természetmegőrzési területek és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek természetvédelmi célkitűzése a területek jelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása a (2) bekezdésben megnevezett nyilvántartásokban szereplő értékelésnek megfelelően.”

A Rendelet 7. § (2) bekezdése szerint „A terület jelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok listáját, továbbá azok természetvédelmi helyzetének, a Natura 2000 hálózatban betöltött szerepének értékelését a természetvédelemért felelős miniszter a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási űrlapjáról szóló, 1996. december 18-i 97/266/EK bizottsági határozat szerint megküldött adatlap (Standard Data Form) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentés alapján tartja nyilván.”

Emellett a részletes, konkrét területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések és prioritások a területek adatlapjain (Standard Data Form/Natura 2000 adatbázis) találhatók.

 A természetvédelmi célkitűzések és prioritások meghatározásáról

 Az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerint az egyes területek különös fontosságának – az angol szóhasználatból következően ún. prioritásoknak – a meghatározására alapvetően az egyes Natura 2000 területek különleges természetmegőrzési területté nyilvánítása esetében kerül sor, csakúgy mint a természetvédelmi célkitűzések megfogalmazására.

 Az élőhelyvédelmi irányelv preambulumának 9. és 11. bekezdése az alábbiak szerint fejti ki, hogy miért szükséges a Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések meghatározása:

mivel az egyes kijelölt területeken végre kell hajtani a kitűzött természetvédelmi célok eléréséhez szükséges intézkedéseket;

mivel alaposan meg kell vizsgálni minden olyan tervet vagy programot, amelynek jelentős hatása lehet a már kijelölt, illetve a jövőben kijelölendő területek védelmének célkitűzéseire.

 A preambulumba foglalt általános meghatározásokon túl az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint „A tagállamok megállapítják a különleges természetvédelmi területek  védelméhez szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve a kifejezetten az egyes természeti területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét képező intézkedési terveket, továbbá olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses aktusokat is, amelyek az adott természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek megfelelnek.

 A különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó természetvédelmi intézkedések alapját többek között a természetvédelmi célkitűzések képezik, amelyek minden esetben az egyes területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartását,megőrzését és helyreállítását célozzák meg.

 A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésénél, a területre gyakorolt hatások vizsgálatánál, illetve a területek kezelésénél, megőrzésénél is figyelemmel kell lenni a terület természetvédelmi célkitűzéseire és a prioritásokra. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy: „Figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra…”

 A célkitűzések és prioritások megfogalmazásának szempontjai:

-         az egyes területeken elsősorban a kijelölés alapjául szolgáló, ún. jelölő fajok/élőhelytípusok jelenléte és azok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásának és helyreállításának lehetőségei (A Natura 2000 adatlapokon a jelölő fajokat/élőhelytípusokat az állományra (populációra) vonatkozó adatoknál A/B/C kategória jelöli, amely az adott terület állományának nagyságát tükrözi az országos állományéhoz képest);

-         a Natura 2000 hálózat koherenciája (egységessége);

-         a fajokra/élőhelytípusokra ható veszélyeztető tényezők és a degradációs folyamatok, amelyek az adott területen jelentkeznek;

-         az adott faj/élőhelytípus helyi, regionális és országos szintű természetvédelmi helyzete.

  Az adott faj/élőhelytípus helyi, regionális és országos szintű természetvédelmi helyzetének szempontja a prioritások megfogalmazásánál jelentős szerepet játszik. Az egyes területek prioritásait (különös fontosságát) meghatározza, hogy az ott előforduló faj vagy élőhelytípus országos összehasonlításban jelentős állománnyal fordul-e elő, továbbá különös jelentőséggel bír-e helyi vagy regionális szinten.

 E prioritás tehát elsősorban a természetvédelmi kezelés irányultságának meghatározását segíti, míg a jogszabályok alapján biztosított megőrzési, illetve helyreállítási kötelezettség minden jelölő értékre egyaránt vonatkozik (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése). Hangsúlyozandó továbbá, hogy az adott terület jelölése szempontjából prioritásnak tekintett jelölő értékek fogalma nem tévesztendő össze a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 2. B), 3. B) és 4. B) számú mellékletein felsorolt kiemelt jelentőségű fajok és élőhelytípusok fogalmával (amelyek angol megnevezése priority species/habitats, azaz prioritás faj, ill. élőhelytípus), ugyanis a kormányrendelet mellékletein nevesített kiemelt jelentőségű fajok és élőhelytípusok megkülönböztetése többek között eltérő hatósági vagy finanszírozási (pl. az Európai Unió által finanszírozott LIFE+ pályázat) megítélést jelent.

 Az adott Natura 2000 területre vonatkozó célkitűzések és prioritások meghatározása útmutatást nyújt az érintettek (pl. a természetvédelmi és egyéb hatóságok, kezelők, ügyfelek stb.) részére ahhoz, hogy a területek kijelölése alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok megőrzése és kedvező természetvédelmi helyzetének megtartása és javítása, fejlesztése céljából szükséges szakmai előírásokat, intézkedéseket előírják, teljesítsék.

  Az egyes területek prioritásai és célkitűzései mellett az egyes Natura 2000 területek adatai, elsősorban a kijelölésük alapjául szolgáló ún. jelölő értékek adatai, tájékoztató jelleggel, elérhetőek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency – EEA) honlapján  http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/interactive/natura2000gis/index_html,

illetve a TIR (Természetvédelmi Információs Rendszer) közönségszolgálati modulon keresztül http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm is.

Természetévdelmi  célkitűzések és prioritások:

Nemzeti park igazgatóságok szerinti keresés:

 
 A Natura 2000 terület kódjára kattintva megtekinthetők a különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó prioritások és célkitűzések, külön szöveges dokumentumban (pdf formátum) minden egyes területre.
 
 

Natura 2000 terület kódja

Natura 2000 terület neve

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

HUAN10001
Aggteleki-karszt (SPA)
HUAN10002
Putnoki-dombság (SPA)
HUBN10001
Bodrogzug–Kopasz-hegy–Taktaköz (SPA)
HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (SPA)

HUAN20001

Aggteleki-karszt és peremterületei

HUAN20002

Rakaca-völgy és oldalvölgyei

HUAN20003

Bódva-völgy és Sas-patak-völgye

HUAN20004

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

HUAN20005

Szuha-völgy

HUAN20006

Sajó-völgy

HUAN21007

Bózsva-patak

HUAN21008

Mádi Bomboly-bánya

HUAN21009

Mádi Kakas-hegy

HUBN20071

Bodrogzug és Bodrog hullámtere

HUBN20072

Tokaji Kopasz-hegy

HUBN20073

Bodrogszegi Várhegy

HUBN20074

Tállyai Patócs-hegy-Sátor-hegy

HUBN20075

Sárospataki Mandulás

HUBN20077

Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek

HUBN20078

Pácini Mosonna-erdő

HUBN20079

Révleányvári erdők

HUBN20081

Long-erdő

HUBN20082

Felsőregmeci Ronyva

HUBN20084

Központi-Zempléni-hegység

HUBN20085

Északi-Zempléni-hegység

HUBN20087

Baskói-rétek

HUBN20088

Regéci Várhegy

HUBN20089

Füzéri Pál-hegy

HUBN20090

Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét

HUBN20092

Telkibányai Király-hegy

HUBN20093

Bózsvai Temető-alja

Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság

HUBF10001
Miklósfai Mórichelyi-halastavak (SPA)
HUDD10012
Balatoni berkek (SPA)

HUBF20001

Keleti-Bakony

HUBF20002

Papod és Miklád

HUBF20003

Kab-hegy

HUBF20004

Agár-tető

HUBF20006

Tihanyi-félsziget

HUBF20007

Monostorapáti Fekete-hegy

HUBF20008

Csatár-hegy és Miklós Pál hegy

HUBF20009

Devecseri Széki-erdő

HUBF20011

Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő

HUBF20012

Sásdi-rét

HUBF20014

Pécselyi-medence

HUBF20015

Marcal-medence

HUBF20016

Öreg-hegyi riviéra

HUBF20017

Kádártai dolomitmezők

HUBF20018

Megye-hegy

HUBF20020

Szent György-hegy

HUBF20021

Péti-hegy

HUBF20022

Mogyorós-hegy

HUBF20023

Hajmáskéri Törökcsapás

HUBF20024

Berhidai-löszvölgyek

HUBF20025

Badacsony

HUBF20026

Tótvázsonyi Bogaras

HUBF20027

Nemesvámosi Szár-hegy

HUBF20028

Tapolcai-medence

HUBF20029

Uzsai-erdő

HUBF20031

Szentkirályszabadja

HUBF20032

Balatonkenesei tátorjános

HUBF20033

Dörögdi-medence

HUBF20034

Balatonfüredi-erdő

HUBF20035

Keszthelyi-hegység

HUBF20037

Alsó-Zala-völgy

HUBF20039

Nyugat-Göcsej

HUBF20040

Vétyempuszta

HUBF20043

Mura mente

HUBF20044

Kerka mente

HUBF20045

Szévíz-Principális-csatorna

HUBF20046

Oltárc

HUBF20047

Felső-Zala-völgy

HUBF20048

Kebele

HUBF20049

Dél-zalai homokvidék

HUBF20050

Csörnyeberek

HUBF20052

Sárvíz-patak mente

HUBF20053

Zalaegerszegi Csácsi-erdő

HUBF20054

Nagykapornaki erdő

HUBF20055

Remetekert

HUBF30001

Északi-Bakony (SAC és SPA)

HUBF30002

Balaton (SAC és SPA)

HUBF30003

Kis-Balaton (SAC és SPA)

HUDD20031

Fehérvíz

HUDD20034

Balatonendrédi dombok

HUDD20035

Pogány-völgyi rétek

HUDD20036

Ordacsehi berek

HUDD20038

Ádándi Felső-hegy

HUDD20041

Dél-balatoni berkek

HUDD20042

Köröshegyi-erdők

HUDD20043

Kopasz-dombi erdő

HUDD20047

Vityai-erdő

HUDD20049

Somogytúri erdők

HUDD20057

Somogymeggyesi erdő

HUDD20058

Látrányi-puszta

HUDD20059

Balatonkeresztúri rétek

HUDD20061

Holládi-erdő

HUDD20064

Ságvári dombok

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBN10002   Borsodi-sík (SPA)
HUBN10003
  Bükk hegység és peremterületei (SPA)
HUBN10004   Hevesi-sík (SPA)
HUBN10005
Kesznyéten (SPA)
HUBN10006
Mátra (SPA)

HUBN20001

Bükk-fennsík és Lök-völgy

HUBN20002

Hór-völgy és Déli-Bükk

HUBN20004

Szarvaskő

HUBN20005

Kisgyőri Ásottfa-tető-Csókás-völgy

HUBN20006

Miskolctapolcai Tatár-árok-Vörös-bérc

HUBN20007

Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy

HUBN20008

Vár-hegy-Nagyeged

HUBN20009

Tard környéki erdőssztyepp

HUBN20010

Szomolyai Kaptár-rét

HUBN20011

Ostoros-patak menti erdőspuszta

HUBN20012

Egerbakta-Bátor környéki erdők

HUBN20013

Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék

HUBN20014

Gyepes-völgy

HUBN20015

Izra-völgy és Arlói-tó

HUBN20017

Borsodbótai Kotyindó-tető

HUBN20018

Upponyi-szoros

HUBN20019

Csernely-patak völgye

HUBN20020

Sátai Tőkés-völgy

HUBN20021

Domaházi Hangony-patak völgye

HUBN20025

Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

HUBN20027

Ózdi Harmaci-dombok

HUBN20029

Girincsi Nagy-erdő

HUBN20030

Hejő mente

HUBN20031

Mezőcsáti Rigós

HUBN20032

Tiszakeszi-morotva

HUBN20034

Borsodi-Mezőség

HUBN20035

Poroszlói szikesek

HUBN20036

Kétútközi-legelő

HUBN20037

Nagy-Hanyi

HUBN20038

Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part

HUBN20039

Pusztafogacs

HUBN20040

Nagy-fertő-Gulya-gyep-Hamvajárás szikes pusztái

HUBN20041

Pélyi szikesek

HUBN20042

Boldogi Vajda-rét

HUBN20043

Verpeléti Vár-hegy

HUBN20044

Recski Hegyes-hegy

HUBN20046

Gyöngyösi Sár-hegy

HUBN20047

Mátra északi letörése

HUBN20048

Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek

HUBN20049

Mátrabérc-Fallóskúti-rétek

HUBN20050

Gyöngyöspatai Havas

HUBN20051

Nyugat-Mátra

HUBN20052

Apci Somlyó

HUBN20053

Petőfibányai Kopasz-hegy

HUBN20055

Szentkúti Meszes-tető

HUBN20056

Tepke

HUBN20057

Bézma

HUBN20058

Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

HUBN20059

Szandai Várhegy

HUBN20060

Sóshartyáni Hencse-hegy

HUBN20062

Középső-Ipoly-völgy

HUBN20063

Karancs

HUBN20064

Salgó

HUBN20065

Gortva-völgy

HUBN20067

Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente

HUBN20068

Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

HUBN20069

Kesznyéteni Sajó-öböl

HUBN21094

Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét

HUBN21095

Nagylóci Kő-hegy

HUBN22096 Tiszaújvárosi ártéri erdők

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

HUDD10002
Nyugat-Dráva (SPA)
HUDD10003 Gemenc (SPA)
HUDD10004 Béda-Karapancsa (SPA)
HUDD10005 Kisszékelyi-dombság (SPA)
HUDD10006 Pacsmagi-tavak (SPA)
HUDD10007 Mecsek (SPA)
HUDD10008 Belső-Somogy (SPA)
HUDD10013 Zselic (SPA)

HUDD20001

Tenkes

HUDD20003

Villánykövesdi Fekete-hegy

HUDD20004

Dél-Zselic

HUDD20006

Szársomlyó

HUDD20007

Kelet-Dráva

HUDD20008

Ormánsági erdők

HUDD20010

Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek

HUDD20011

Szekszárdi-dombvidék

HUDD20012

Geresdi-dombvidék

HUDD20014

Jánosházi-erdő és Égett-berek

HUDD20015

Kisbajomi erdők

HUDD20016

Észak-Zselici erdőségek

HUDD20017

Mocsoládi-erdő

HUDD20018

Pati-erdő

HUDD20019

Mernyei-erdő

HUDD20020

Közép-mezőföldi löszvölgyek

HUDD20022

Szakadáti löszgyepek

HUDD20023

Tolnai Duna

HUDD20024

Aparhanti sztyepp

HUDD20026

Lengyel-hőgyészi erdők

HUDD20028

Koppány-menti rétek

HUDD20029

Kisszékelyi-dombság

HUDD20030

Mecsek

HUDD20032

Gemenc

HUDD20033

Nagyhajmási dombok

HUDD20039

Dékány-hegy

HUDD20040

Tengelici homokvidék

HUDD20044

Boronka-melléke

HUDD20045

Béda-Karapancsa

HUDD20046

Törökkoppányi erdők

HUDD20050

Szenesi-legelő

HUDD20051

Darányi borókás

HUDD20052

Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

HUDD20053

Csokonyavisontai fás legelő

HUDD20054

Nyugat-Dráva

HUDD20055

Zákány-őrtilosi dombok

HUDD20056

Közép-Dráva

HUDD20060

Rinyaszentkirályi-erdő

HUDD20062

Nyugat-Dráva-sÖk

HUDD20063

Szentai erdő

HUDD20065

Töttösi-erdő

HUDD20066

Pécsi-sík

HUDD20067

Székelyszabari erdő

HUDD20068

Gyékényesi erdők

HUDD20069

Paksi ürgemező

HUDD20070

Tengelici rétek

HUDD20071

Paksi tarka sáfrányos

HUDD20072

Dunaszentgyörgyi-láperdő

HUDD20073

Szedresi Ős-Sárvíz

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

HUDI10001
Abonyi-kaszálóerdő (SPA)
HUDI10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység (SPA)
HUDI10003 Gerecse (SPA)
HUDI10004 Jászkarajenői puszták (SPA)
HUDI10005 Sárvíz völgye (SPA)
HUDI10006 Tatai Öreg-tó (SPA)
HUDI10007 Velencei-tó és Dinnyési-Fertő (SPA)
HUDI10008 Ipoly völgye (SPA)

HUDI20001

Ácsi gyepek

HUDI20002

Adony-perkátai löszvölgyek

HUDI20003

Alapi kaszálórétek

HUDI20004

Aszal-völgy

HUDI20005

Bársonyos

HUDI20006

Belsőbárándi löszvölgy

HUDI20007

Besnyői löszvölgy

HUDI20008

Börzsöny

HUDI20009

Budai-hegység

HUDI20010

Budaörsi kopárok

HUDI20011

Csépi gyepek

HUDI20012

Csévharaszti homokvidék

HUDI20013

Csolnoki löszgyepek

HUDI20014

Debegió-hegy

HUDI20015

Déli-Gerecse

HUDI20016

Epöli szarmata vonulat

HUDI20017

Érd-tétényi plató

HUDI20018

Északi-Gerecse

HUDI20019

Felső-Tápió

HUDI20020

Gerecse

HUDI20021

Gerje mente

HUDI20022

Gógány- és Kőrös-ér mente

HUDI20023

Gödöllői-dombság

HUDI20024

Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek

HUDI20025

Hajta mente

HUDI20026

Ipoly-völgy

HUDI20027

Kelet-mezőföldi löszvölgyek

HUDI20028

Kirvai löszgyepek

HUDI20029

Kocsi gyepek

HUDI20030

Központi-Gerecse

HUDI20031

Lajoskomáromi löszvölgyek

HUDI20032

Mocsai ürgés legelő

HUDI20033

Móri-árok

HUDI20034

Duna és ártere

HUDI20035

Nagykőrösi pusztai tölgyesek

HUDI20036

Nagylóki löszvölgyek

HUDI20037

Nyakas-tető szarmata vonulat

HUDI20038

Nyugat-Cserhát és Naszály

HUDI20039

Pilis és Visegrádi-hegység

HUDI20040

Gödöllői-dombság peremhegyei

HUDI20041

Póc alja

HUDI20042

Ráckevei Duna-ág

HUDI20043

Rekettyés

HUDI20044

Sárrét

HUDI20045

Szigethalmi homokbuckák

HUDI20046

Székek

HUDI20047

Szigeti homokok

HUDI20048

Szomódi gyepek

HUDI20049

Szentgyörgypuszta

HUDI20050

Alsó-Tápió és patakvölgyek

HUDI20051

Turjánvidék

HUDI20052

Érd-Százhalombattai táblarög

HUDI20053

Velencei-hegység

HUDI20054

Velencei-tó

HUDI20055

Veresegyházi-medence

HUDI21056

Jászkarajenői puszták

HUDI30001

Vértes (SAC és SPA)

HUDI30002

Zámolyi-medence (SAC és SPA)

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

HUFH10001 Fertő tó (SPA)
HUFH10004 Mosoni-sík (SPA)

HUFH20001

Rábaköz

HUFH20002

Fertő-tó

HUFH20003

Fertőmelléki dombsor

HUFH20006

Dudlesz-erdő

HUFH20007

Péri-repülőtér

HUFH20008

Pannonhalmi-dombság

HUFH20009

Gönyüi-homokvidék

HUFH20010

Répce mente

HUFH20011

Rába

HUFH20012

Soproni-hegység

HUFH20013

Határ-menti erdők

HUFH30004 Szigetköz (SAC és SPA)
HUFH30005 Hanság (SAC és SPA)

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

HUHN10001 Szatmár-Bereg (SPA)
HUHN10002 Hortobágy (SPA)
HUHN10003 Bihar (SPA)
HUHN10004 Közép-Tisza (SPA)
HUHN10005 Jászság (SPA)
HUHN10008 Felső-Tisza (SPA)

HUHN20001

Felső-Tisza

HUHN20002

Hortobágy

HUHN20003

Tisza-tó

HUHN20004

Felső-Sebes-Körös

HUHN20005

Nagy-széksós-Rakottyás

HUHN20006

Pocsaji csordalegelő

HUHN20007

Szentpéterszeg-Hencidai gyepek

HUHN20008

Kismarj-pocsaj-esztári gyepek

HUHN20009

Derecske-konyári gyepek

HUHN20010

Pocsaji-kapu

HUHN20011

Hencidai Csere-erdő

HUHN20012

Sándorosi-tavak

HUHN20013

Közép-Bihar

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik

HUHN20015

Közép-Tisza

HUHN20016

Kék-Kálló-völgye

HUHN20017

Hajdúbagosi-legelő

HUHN20018

Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő

HUHN20019

Bánki-erdő

HUHN20020

Monostorpályi-legelő

HUHN20021

Halápi Álló-hegy

HUHN20022

Rauchbauer-erdő

HUHN20023

Hármashegyi-tölgyesek

HUHN20024

Martinkai-legelő

HUHN20025

Kőrises-Jónás-rész

HUHN20026

Nyírábrányi Káposztás-lapos

HUHN20027

Nyírábrányi Kis-Mogyorós

HUHN20028

Csohos-tó

HUHN20029

Létavértesi Falu-rét

HUHN20030

Fülöpi láprétek

HUHN20031

Hanelek

HUHN20032

Gúti-erdő

HUHN20033

Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek

HUHN20035

Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

HUHN20036

Bátorligeti Nagy-legelő

HUHN20037

Bátorligeti láp

HUHN20038

Újtanyai lápok

HUHN20039

Piricsei Júlia-liget

HUHN20040

Apagyi Albert-tó

HUHN20041

Apagyi Falu-rét

HUHN20042

Napkori-legelő

HUHN20043

Paszabi kubikgödrök

HUHN20044

Jászdózsai Pap-erdő

HUHN20045

Kaszonyi-hegy-Dédai-erdő

HUHN20046

Gelénes-Beregdaróc

HUHN20047

Vámosatya-Csaroda

HUHN20048

Tarpa-Tákos

HUHN20049

Lónya-Tiszaszalka

HUHN20050

Kömörő-Fülesd

HUHN20051

Eret-hegy

HUHN20053

Magosligeti-erdő és gyepek

HUHN20054

Csaholc-Garbolc

HUHN20055

Rozsály-Csengersima

HUHN20056

Jánki-erdő

HUHN20057

Grófi-erdő

HUHN20058

Teremi-erdő

HUHN20059

Bika-rét

HUHN20060

NyÖregyházi lőtér

HUHN20062

Ófehértói lőtér

HUHN20063

Baktai-erdő

HUHN20064

Rohodi-legelő

HUHN20065

Nyírturai-legelő

HUHN20067

Csikós-lápos

HUHN20069

Hajdúszoboszlói szikes gyepek

HUHN20070

Darvasi Csiff-puszta

HUHN20071

Nyírmihálydi-legelő

HUHN20072

Bökönyi Közös-legelő

HUHN20073

Jászárokszállási szikesek

HUHN20074

Alattyáni Berki-erdő

HUHN20076

Borsóhalmi-legelő

HUHN20077

Jászfényszarui-erdő

HUHN20078

Jászsági Zagyva-ártér

HUHN20079

Pusztamizsei-erdő

HUHN20081

Úszász-jászboldogházi gyepek

HUHN20085

Jászapáti-jászkiséri szikesek

HUHN20089

Alsó-Zagyva hullámtere

HUHN20092

Hajdúszováti gyepek

HUHN20093

Kaba-földesi gyepek

HUHN20095

Lányi-legelő

HUHN20098

Dél-ásványi gyepek

HUHN20100

Gatály

HUHN20101

Bihari-legelő

HUHN20103

Berekböszörmény-körmösdpusztai-legelők

HUHN20105

Csökmői gyepek

HUHN20106

Újfehértói gyepek

HUHN20107

Nagy-Vadas

HUHN20109

Sóstói-erdő

HUHN20113

Kisvárdai gyepek

HUHN20114

Tiszalöki szikesek

HUHN20116

Tiszavasvári szikesek

HUHN20120

Vajai-tároló

HUHN20121

Czakó-tó

HUHN20122

Tócó-völgy

HUHN20124

Daru-rét

HUHN20125

Nyírgyulaji Kis-rét

HUHN20127

Kraszna menti rétek

HUHN20128

Nyírség-peremi égeresek

HUHN20129

Nyírbogdányi rét

HUHN20131

Orosi gyepek

HUHN20133

Balkányi Libegős

HUHN20134

Kállósemjéni Csordalegelő

HUHN20138

Aranyosi-legelő

HUHN20139

Szalóki Nagy-fertő

HUHN20140

Úrbéri-legelő

HUHN20141

Tiszaigar-tiszaörsi Körtvélyes

HUHN20144

Kenderesi-legelő

HUHN20145

Kecskeri-puszta és környéke

HUHN20146

Hegyesbor

HUHN20148

Pásztói-legelő

HUHN20149

Mezőtúri Szandazugi-legelő

HUHN20152

Kunszentmártoni Bábockai-legelő

HUHN20153

Szelevényi Tó-köz

HUHN20154

Csépa-szelevényi gyepek

HUHN20155

Cserkei Nagy-fertő

HUHN20156

Tiszasasi Láp-legelő

HUHN20157

Tiszaugi Körtvélyes és Bokros

HUHN20158

Tiszakürt-tiszainokai gyepek

HUHN20159

Tunyogmatolcsi Holt-Szamos

HUHN20160

Gőgő-Szenke

HUHN20161

Sámsoni-úti bellegelő

HUHN21162

Jászalsószentgyörgyi erdő

HUHN21163

Biri Nagy-rét

HUHN21164

Liget-legelő

HUHN21165

Penészleki gyepek

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

HUKM10001 Kígyósi-puszta (SPA)
HUKM10002 Kis-Sárrét (SPA)
HUKM10003 Dévaványai-sík (SPA)
HUKM10004 Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták (SPA)
HUKM10005 Cserebökényi-puszták (SPA)

HUKM20001

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

HUKM20002

Hómezővásárhelyi Kék-tó

HUKM20003

T-erdő

HUKM20004

Száraz-ér

HUKM20005

Deszki gyepek

HUKM20006

Mágocs-ér

HUKM20007

Csorvási löszgyep

HUKM20008

Maros

HUKM20009

Mezőhegyes-battonyai gyepek

HUKM20010

Gyula-szabadkígyósi gyepek

HUKM20011

Körösközi erdők

HUKM20012

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

HUKM20013

Bélmegyeri Fás-puszta

HUKM20014

Dévaványa környéki gyepek

HUKM20015

Hortobágy-Berettyó

HUKM20016

Sebes-Körös

HUKM20017

Hármas-Körös

HUKM20018

Holt-Sebes-Körös

HUKM20019

Dél-bihari szikesek

HUKM20020

Gyepes-csatorna

HUKM20021

Sarkadi Fási-erdő

HUKM20022

Köles-ér

HUKM20023

Korhány és Holt-Korhány

HUKM20024

Orosi tölgyes

HUKM20025

Gyantéi erdők

HUKM20026

Tóniszállás-szarvasi gyepek

HUKM20027

Cserebökény

HUKM20028

Tőkei gyepek

HUKM20029

Szentesi gyepek

HUKM20030

Lapistó-Fertő

HUKM20031

Kurca

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

HUKN10001 Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (SPA)
HUKN10002 Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék (SPA)
HUKN10004 Alpár-bokrosi tisza-ártéri öblözet (SPA)
HUKN10007 Alsó-Tisza-völgy (SPA)
HUKN10008 Balástya-Szatymaz környéki homokvidék (SPA)

HUKN20001

Felső-kiskunsági szikes puszta

HUKN20002

Peszéri-erdő

HUKN20003

Felső-kiskunsági turjánvidék

HUKN20004

Dél-Bácska

HUKN20005

Tass-szalkszentmártoni szikes puszta

HUKN20006

Nagynyíri-erdő

HUKN20007

Solti ürgés gyep

HUKN20008

Déli-Homokhátság

HUKN20009

Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta

HUKN20010

Szabadszállási ürgés gyep

HUKN20011

Fülöpházi homokbuckák

HUKN20012

Szegedi ürgés gyep

HUKN20013

Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok

HUKN20014

Hajósi-homokpuszta

HUKN20015

Ágasegyháza-orgoványi rétek

HUKN20016

Matkópusztai ürgés gyep

HUKN20017

Közép-csongrádi szikesek

HUKN20018

Jánoshalma-kunfehértói erdők

HUKN20019

Baksi-puszta

HUKN20020

Harkai-tó

HUKN20021

Ökördi-erdőteleki-keceli lápok

HUKN20022

Kiskőrösi turjános

HUKN20023

Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák

HUKN20024

Bócsa-bugaci homokpuszta

HUKN20025

Fülöpházi Hosszú-rét

HUKN20026

Móricgáti lápok

HUKN20027

Péteri-tó

HUKN20028

Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet

HUKN20029

Csongrádi Kónya-szék

HUKN20030

Pirtói Nagy-tó

HUKN20031

Alsó-Tisza hullámtér

HUKN20032

Dél-Őrjeg

HUKN20033

Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek

HUKN20034

Nyárlőrinci-erdő

HUKN20035

Harkakötöny-kiskunmajsai homokbuckák

HUKN20036

Imre-hegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák

HUKN30001

Csongrád-Bokrosi Sóstó (SAC és SPA)

HUKN30002

Gátéri Fehér-tó (SAC és SPA)

HUKN30003

Izsáki Kolon-tó (SAC és SPA)

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

HUON10001 Őrség (SPA)

HUON20001

Ság-hegy

HUON20002

Kőszegi-hegység

HUON20003

Ablánc-patak völgye

HUON20005

Váti gyakorlótér

HUON20006

Pinka

HUON20007

Köles-tető

HUON20008

Rába és Csörnöc-völgy

HUON20009

Csöngei legelő

HUON20011

Kenyeri reptér

HUON20012

Kemenessömjéni cserjés legelő

HUON20013

Öregcser

HUON20014

Gércei tufagyűrű és láprét

HUON20018

Őrség

HUON20020

Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét

 
   
 
2019. 07. 18. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design