Ugrás a tartalomhoz

A fás szárú növények védelmének szabályai

 
 A fás szárú növények védelmének szabályait a  346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) a használót fenntartási és kezelési feladatok, továbbá telepítési előírások teljesítésére kötelezheti.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezését a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyzőnél kell kezdeményezni.

Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.

A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása, pótlása:

A fás szárú növény kivágása iránti kérelmet bármely ügyfél benyújthatja, a jogosultak köre nem korlátozott.

A kérelem benyújtásához egy formanyomtatványt kell kitölteni. Ennek a formanyomtatványnak a kitöltésével az ügy elbírálásához szükséges valamennyi adat megadható.

A formanyomtatvány használata nem kötelező, annak megfelelő tartalommal, postai úton, személyesen vagy szóban is elő lehet terjeszteni a kérelmet, ez utóbbi esetben azonban jegyzőkönyvet kell készíteni. A kérelemhez nem kell benyújtani a hiteles tulajdoni lapot, elegendő az érintett ingatlan természetbeni adatainak (ha ismert, a helyrajzi számának, egyéb esetben a közterület címének és azon belül a kivágással érintett fa/fák elhelyezkedésének) megadása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben, más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében, tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg, tehát a fás szárú növények védelmének biztosítása céljából a Kormányrendelet tárgyi hatályánál szélesebb körben és tartalommal, szigorúbb védelmi intézkedéseket írhat elő, ezért javasolt minden esetben a települési önkormányzati honlapon a helyi rendeleteket áttanulmányozni.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (védett természeti területen lévő fás szárú növényekkel kapcsolatos eljárás kapcsán);
a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Amennyiben kétség merül fel a fás szárú növény kapcsán, hogy a Kr. előírásait kell-e alkalmazni, vagy esetleg valamely más külön jogszabályt, úgy tájékoztatást kell kérni az illetékes jegyzőtől. A jegyző részletesen tájékoztatja az ügyfelet a kötelezettségeiről és jogairól, illetve a hatósági eljárás szabályairól.

Fontos kiemelni, hogy az agrárminiszter a jegyző környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyei vonatkozásában – figyelemmel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/C. § rendelkezéseire – felügyeleti jogkört nem gyakorol.

A jegyző környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyeit érintően a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § (1) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 44/A. § (1) bekezdése alapján a fellebbezési és a felügyeleti jogköröket egyaránt, megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósága gyakorolja (Budapest főváros területén a Pest Megyei Kormányhivatal).

 

Sáv bezárása