Ugrás a tartalomhoz

A jegyzők helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatai

 

A jegyző, mint természetvédelmi hatóság kijelölése és természetvédelmi hatósági feladatai

A települési önkormányzat jegyzőjét, illetve a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban együtt: jegyző) természetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a és 16. §-a jelöli ki.

A Korm. rendelet 16. §-a meghatározza, hogy a jegyző milyen ügytípusokban jár el természetvédelmi hatóságként. Eszerint helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a jegyző jár el természetvédelmi hatóságként a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) meghatározott alábbi ügyekben:

 • A helyi jelentőségű védett természeti terület táblával történő megjelölése [Tvt. 26. § (1) bek.];

 • A helyi jelentőségű védett természeti terület védett jogi jellegének ingatlan-nyilvántartási feljegyeztetése és töröltetése [Tvt. 26. § (2) bek.];

 • Valamely helyi védelemre tervezett terület azonnal végrehajtható hatósági határozattal történő ideiglenes védetté nyilvánítása (a határozatban előírhatók a terület kezelésével, a természeti értékek megóvásával kapcsolatos kötelezettségek, illetve korlátozható, felfüggeszthető és megtiltható a veszélyeztető tevékenység) [Tvt. 27. § (1) bek.];

 • Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő erdőben vegetációs időszakban végzett fakitermelés kivételesen indokolt esetben történő engedélyezése [Tvt. 33. § (4) bek.];

 • Helyi jelentőségű védett természeti terület, vagy annak meghatározott része felett repülés számára tiltott vagy korlátozott légtér kijelölése [Tvt. 35. § (1) bek. c) pont];

 • Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő termőföld hasznosítási kötelezettségének felfüggesztése [Tvt. 35. § (3) bek.];

 • Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő közúton a védett természeti területet vagy a védett természeti értéket veszélyeztető, zavaró vagy károsító közlekedést (tartózkodást) megtiltó útügyi hatósági korlátozás vagy megtiltás kezdeményezése; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő vagy azt érintő víziúton a védett természeti területet vagy a természeti értéket veszélyeztető, zavaró vagy károsító hajózási tevékenységet megtiltó hajózási hatósági korlátozás vagy megtiltás kezdeményezése [Tvt. 37. § (1) bek.];

 • Az előző esetkörön kívüli esetekben a helyi jelentőségű védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedés és a tartózkodás korlátozása, illetve megtiltása a védelem érdekében [Tvt. 37. § (2) bek.];

 • Helyi jelentőségű védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén az ilyen magatartás tanúsítójának eltiltása a tevékenység folytatásától [Tvt. 37. § (3) bek.];

 • Szükség esetén a helyi jelentőségű védett természeti területet érintő építési, telekalakítási tilalom, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott használati korlátozás elrendelésének kezdeményezése a hatáskörrel rendelkező hatóságnál [Tvt. 37. § (4) bek.];

 • Helyi jelentőségű védett természeti terület tekintetében a Tvt.-ben részletezett természetvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek engedélyezése;

 • Helyi jelentőségű védett természeti területen természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás, illetve tilalom hatósági határozattal történt elrendelése esetén az esetleges kártalanítási igény jogalapjának és mértékének határozattal történő elbírálása [Tvt. 72. § (5) bek.];

 • Eredeti állapot helyreállítására kötelezés helyi védett természeti területen [Tvt. 77. §];

 • A helyi jelentőségű védett természeti területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenység korlátozása, felfüggesztése vagy megtiltása (az ilyen tartalmú határozat a védett természeti terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható) [Tvt. 78. § (1) bek.];

 • A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének (fővárosban a főjegyzőnek) az engedélye szükséges a nád irtásához, valamint az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez;

 • A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 8. § (1)-(2) bekezdései, és 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője természetvédelmi hatósági jogkörében jár el a nád aratásának, égetésének, a nádgazdálkodással kapcsolatos, valamint egyéb tevékenységnek az engedélyezése során, kivéve, ha a tevékenység olyan engedélyhez kötött, amelyhez a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

 A jegyző természetvédelmi bírságolási jogköre

  A jegyző, mint természetvédelmi hatóság természetvédelmi bírság kiszabására jogosult [a Tvt. 80. § (2) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján].

Természetvédelmi bírságolási ügyekben a jegyző a következő esetekben járhat el:

 • A természet védelmét szolgáló önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése esetén [Tvt. 80. § (1) bek. a) pont és Korm. rendelet 17. § (3) bek. a) pont];

 • A helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása esetén [Tvt. 80. § (1) bek. b) pont és Korm. rendelet 17. § (3) bek. b) pont];

 • A helyi jelentőségű védett természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenység folytatása esetén [Tvt. 80. § (1) bek. c) pont és Korm. rendelet 17. § (3) bek. c) pont];

 • A jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén [Tvt. 80. § (1) bek. e) pont és Korm. rendelet 17. § (3) bek. d) pont].

A jegyző, mint természetvédelmi szakhatóság kijelölése

A jegyzői természetvédelmi szakhatósági feladatok – beleértve az eljárásba történő bevonás és közreműködés feltételeit, valamint az általa vizsgálandó szakkérdéseket is – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben találhatóak.

 
 

Sáv bezárása