Ugrás a tartalomhoz

Magyar Tájdíj - Eredmények

A Magyar Tájdíj (2019) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2019) történő felterjesztésre kiírt pályázat eredménye

 

A 2018. évben kiírt Magyar Tájdíj pályázat első helyezett pályaműve, amely hazánkat képviseli az Európa Tanács Táj Díja 2019. évi pályázatán Zalaszentmárton Község Önkormányzata, Egeraracsa Község Önkormányzata, Esztergályhorváti Község Önkormányzata, Dióskál Község Önkormányzata, Kerecseny Község Önkormányzata, Pacsa Város Önkormányzata „Tájrevitalizáció a Zala megyei Pogányváron” című pályázata.

A pályamű rövid értékelése

A pogányvári térség települési önkormányzatai közösen kidolgozott szőlőhegyi komplex szemléletű tájrehabilitáció mentén tették meg az első lépéseket a hagyományos zalai szőlőhegy (tágabb értelemben véve a települések külterületei) táji örökségének megőrzéséért és fenntartható módon történő hasznosításáért. Tevékenységük során a táji adottságokon, a helyi tudáson és hagyományokon alapuló gazdálkodás feltételeinek a megteremtésével tervezik biztosítani a táji örökség megőrzését. A szőlőhegyi tájelemek felújításával a térség szinte összes települése számára visszaállítják Pogányvár helyi identitás-meghatározó szerepét, mindezzel biztosítva a térség természeti és épített örökségi értékeinek fennmaradását, táji tényezőkön alapuló hagyományvilágának továbbélését.

A pályázati program azt támasztja alá, hogy egy térségi léptékű tájrevitalizáció megvalósításához elengedhetetlen a komplex szemlélet és az önkormányzatok közös stratégia mentén való együttműködése és közös fellépése, amihez a tervezett natúrpark kialakítása is hozzájárul. A natúrpark előkészítése jegyében tájséta-sorozat indításával gyalogtúrák, terepi beszélgetések, illetve a szőlőhegyi rendezvények keretében példaértékűnek tekinthető a helyi tudás generációk közötti megosztása. A program legfőbb értéke a hagyományos tájgazdálkodás megőrzésére való törekvés, amely a belső erőkre épít. Máshol is megvalósítható jó példaként szolgál, hogy mindez a települések (önkormányzatok) közötti valós együttműködés útján jön létre, illetve hogy hozzájárul a helyi közösségek megélhetési feltételeinek javításához.

A program folytatásaként értelmezhető az eddigi együttműködés natúrparki összefogással történő bővítése, a külső támogatásoktól való minél kisebb arányú függőség irányába történő továbblépés. A program nemzetközi bemutatásra érdemes.

 

A program célja

A program céljául azt tűztük ki, hogy a Pogányváron egykor jellemző zártkertes, mozaikos tájat, melyet számos helyi földtulajdonos által gondosan művelt szőlők, gyümölcsösök és kiskertek alkottak, a hegyre vezető utak mentén szépen rendben tartott feszületekkel, hétvégenként zenés-táncos mulatságoknak is helyt adva, visszaállítsuk. A mozaikos szerkezetű dombok csodálatos tájképi egységet alkotottak, a helyiek számára biztosítva a tisztes megélhetést és tartalmas életet. Szerettük volna újra fölerősíteni a „hegy”-nek ezt a szerepét, és elősegíteni azt, hogy a helybeliek – fiatalok és idősebbek egyaránt – újra gazdálkodni kezdjenek, és a rég felhagyott földeket újra művelés alá vonják.

Célunk, hogy olyan komplex, működő táji rendszer jöjjön létre, ami a termesztési, életviteli hagyományokon alapul, ugyanakkor alkalmazkodik a mai társadalmi-gazdasági viszonyokhoz, így hosszú távon is működőképes, mind környezeti (pl. vonzó táj, fenntartható módszerek), mind társadalmi (pl. boldogulásukat helyben megtaláló fiatalok), mind gazdasági (pl. megélhetési lehetőségek javulása) szempontból.

*

 

A 2018. évben kiírt Magyar Tájdíj pályázat második helyezett pályaműve Szarvas Város Önkormányzata „Természeti és épített értékek összefüggő, fenntartható bemutatását szolgáló körút megvalósítása a történelmi Magyarország mértani közepén, Szarvason” című pályázata.

A pályamű rövid értékelése

A pályázati program során példamutató módon oldották meg Szarvas bel- és külterületének táji, természeti, kultúrtörténeti, városképi, utcaképi értékeinek számbavételét, megújítását, megőrzését, az e körbe tartozó programok, akciók, oktatási, tudományos rendezvények közzétételét, szervezését. A helyi partnerséggel megvalósuló városépítési és városrehabilitációs program elemei, módszerei más települések és lakóik számára is példaértékűek lehetnek. Szarvas város önkormányzata célul tűzte ki és a pályázati program által kívánja megvalósítani az alföldi táj értékeinek megismertetését, az itt élő lakosság környezeti szemléletformálását, a városi terek rendezettségét, turisztikai látogatottságának növelését, és fejlesztéseinek tájba illesztését. Példamutató a hosszú távú stratégia kialakítása és folyamatos nyomon követése, ami mentén a fejlesztéseket megvalósítják. A program erőssége az oktatás, nevelés, szemléletformálás és ökoturizmus is.

A program folytatásaként javasolt a térségi szemlélet erősítése, a nagyhatárú alföldi település külterületére (pl. tanyavilágára) is kiterjedő tájprogrammá alakítása.

A program célja

Szarvas város számára kiemelt jelentőségű a városi zöld területek megújítása, a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója. A későbbi beruházások során a város parkjainak, ligeteinek, Körös-parti területeinek további fejlesztése történik meg.

Ezek a fejlesztések javítják Szarvas város általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a városi zöld környezet megteremtését, valamint a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítását.

Különösen fontosnak tartjuk azon természeti- és táji értékek összekapcsolását, amelyek a település kül- és belterületén megtalálhatók. Az összekapcsolásra a természeti és épített környezet adottságai nyújtanak lehetőséget, hiszen a Körös holtág egy vízi folyosót képez ezek között, de az egykori vízrajzi, vízépítészeti objektumok is megtalálhatók itt. Ezt a lehetőséget kihasználva hajózási útvonal, kerékpártúra útvonal és több sétány került már kijelölésre, kitáblázásra. Az útvonalak számos épített, táji és kulturális örökséget, különleges értéket érintenek, bejárásukkal szinte minden Szarvashoz közvetlenül kapcsolódó, a településre jellemző természeti és épített elem elérhető.

Ugyanilyen fontosnak tartjuk az ismeretterjesztést, a szemléletformálást, a helyi közösség építését is.

*

 

A 2018. évben kiírt Magyar Tájdíj pályázat harmadik helyezett pályaműve Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület „A határ a csillagos ég Zselici Csillagoségbolt-park komplex természetvédelmi bemutatása, a Zselici Csillagpark létrehozása” című pályázata.

A pályamű rövid értékelése

A pályázatban foglalt létesítmény és a hozzá kapcsolódó természetismereti beruházások, programok példamutatók lehetnek mind funkciójuk, mind anyaghasználatuk, mind fenntartható kivitelezésük tekintetében. A pályázati program a táj egy egyedi adottságának példaértékű és komplex hasznosításával a környezet megóvásának egy nem eléggé hangsúlyos területére hívja fel a figyelmet, és összekapcsolja a csillagos égbolt megfigyelését a táji, természeti értékek megismertetésével. A program erőssége a merőben más és új védettségi és életmód szemlélete. A komplexumban magas színvonalon történik a táji, természeti értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodás ösztönzése, a környezeti szempontok érvényesítése a kivitelezés, a fejlesztések és a működtetés terén. A megvalósítás során mindemellett kiemelt hangsúlyt kap az ökoszisztéma terhelésének elkerülése.

A projekt során egyszerre valósult meg a munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés, tájba illeszkedő alapanyagok és formák alkalmazása, tudományos kutatási együttműködések, valamint történelmi és kulturális hagyományok ismertetésének beépítése az előadásokba. A program folytatásaként javasolt a társadalmi részvétel és részvételi tervezés erősítése.

A program célja

Programunk a Magyarországon egyedülálló Zselic természeti értékeinek megőrzését és bemutatását tűzte ki célul – nem csak a világon egyre ritkábban látható csillagos égboltot, hanem a mozaikos tájkaraktert, a változatos ökoszisztémákat és a számos védett állat- és növényfajt. A Zselici Csillagoségbolt-park létrehozását egyrészt az motiválta, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet a fényszennyezésre és annak káros hatásaira. A komplexum egyik fő szerepe is ez: a figyelem felhívása, oktatás és ismeretterjesztés, hogy minél többen megismerjék az égbolt értékeit, valamint a környezetszennyezés ezen formáját, és elkerülésének lehetőségeit.

A látogatóközpont és a park létrehozásának alapvető céljai közé tartozik ezen felül:

·          Környezetterhelés minimalizálása;

·          Tudományos kutatások számára helyszín és feltételek biztosítása;

·          Hazai és nemzetközi együttműködések kapcsolódó témákban;

·          Munkahelyteremtés: a komplexum üzemeltetéséhez 7 fő új főállású munkaerő került alkalmazásra;

·          Fiatalok érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt.

Fenti célok mellett fontos számunkra az is, hogy a nagyvárosokból „menekülő”, nyugodt, egészséges környezetre vágyó emberek, családok számára természetközeli szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket nyújtsunk.

***

A Magyar Tájdíj (2017) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2017) történő felterjesztésre kiírt pályázat eredménye

 

A 2016. évben kiírt Magyar Tájdíj pályázat első helyezett pályaműve, amely hazánkat képviseli az Európa Tanács Táj Díja 2017. évi pályázatán Mátraderecske Községi Önkormányzata „Palócföld ősereje: Tájfejlesztési, közösségi mintaprogram az élhető faluért” című pályázata.  

A pályamű rövid értékelése

A program célja olyan tájfejlesztés és közösségépítés, amely a kiemelkedő természeti- és kultúrtörténeti értékekkel rendelkező táj speciális adottságára épít és kiemelt célja a kedvezőtlen demográfiai helyzet javítása. Az anyagi gondokkal, forráshiánnyal és jelentős munkanélküliséggel küszködő pályázó az önellátás felé vezető utat választotta.A program kiemelkedő értéke a tájban történő gazdálkodás, a gazdasági és társadalmi problémák együttes, komplex szemléletű kezelése. A program eredménye a hagyományos tájszerkezet helyreállítása, megőrizve, növelve a táj gazdasági, esztétikai értékét, megteremtve a lehetőségét a hagyományos tájgazdálkodásnak, gyepterületeken a kaszálásnak, legeltetéses állattartásnak, szántókon a hagyományos növénytermesztésnek. A település vizuális esztétikai megjelenése javult, a gondozott, ápolt környezet példaértékű a lakosok számára, a program mintaként szolgálhat más települések részére is. A megvalósult eredményeket a pályázó információs táblákon, az interneten, médián keresztül, sajtóközleményekben, rendszeresen megjelenő újságokban tette elérhetővé. A projektről dokumentumfilm készült.A pályázat országos szintű bemutatásra és nemzetközi megmérettetésre egyaránt érdemes.Zöldségtermesztés a falu kertjeiben (Mátraderecske önkormányzat archívuma)

***


A Magyar Tájdíj (2015) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2015) történő felterjesztésre kiírt pályázat eredménye

 

A 2014. évben kiírt Magyar Tájdíj pályázat első helyezett pályaműve, amely hazánkat képviseli az Európa Tanács Táj Díja 2015. évi pályázatán a Zöldutak Módszertani Egyesület, a Vasfüggöny Út Egyesület, a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet alkotta pályázati konzorcium „Mesés Hetés Zöldút – Mintaprogram az egyedi tájértékek kataszterezésére és tényleges védelmére, egy határon átívelő térségi zöldút létrehozásának keretében” című programja.

A pályamű rövid értékelése

A pályázat a határ által kettéválasztott hetési tájban a táj karakterét meghatározó táji értékek feltárását és helyi közösség részvételén alapuló megőrzését mutatja be. A program számos eleme Szlovéniában zajlott. A program maximálisan összhangban van a Hetés természeti-táji adottságaival, az országos, térségi programokkal, területi tervekkel. Pozitívum, hogy a határ által kettéválasztott hetési tájat egységében kezeli és a lakosság aktív részvételével valósul meg.

A pályázat egyik legnagyobb értéke a helyi közösségi erők megmozgatása és a táj iránti fogékonyság növelése a hazai és határon túli lakosság körében széleskörűen, minden korosztályt megcélozva. Módszerében (tájséták) újszerű és példaértékű. A pályamű egyfajta közösségfejlesztő projekt, mely a helyiek és a témához alapszinten kapcsolódó civil szervezetek bevonásával zajlott.

Javasoljuk, hogy a program folytatásaként a pályázó a táj objektumszintű, értékesebb elemeken túlmenően a tájjal, mint komplex egésszel, a tájszerkezettel és a tájhasználatokkal is foglalkozzon. A helyi értékek megismerését fejlessze és terjessze ki (pl. további internetes oldalakon való megjelenéssel), továbbá az eredményeket a területi és települési tervezés folyamatába is csatolja vissza.

A pályázat országos szintű bemutatásra és nemzetközi megmérettetésre egyaránt érdemes.


Tájséta Kámaházán           

***

Az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt 2012. évi pályázat eredménye

 
 
A 2012. évi Magyar Tájdíj pályázat első helyezett pályaműve, amely hazánkat képviseli az Európa Tanács Táj Díja 2013. évi pályázatán az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség, (Tata) Tájvédelem és tájgazdálkodás a Gerecse Natúrparkban és az Által-ér völgyében” című programja.
 
A pályamű rövid értékelése
 
A pályázat egy, az Által-ér vízgyűjtő területén példásan széles körű együttműködés keretében zajló projektet mutat be. A program teljes mértékben az érintett terület természeti és táji adottságaira alapozottan került kidolgozásra és megvalósításra, a meglevő hátrányos adottságok feltárásán túl az érintett természeti-táji környezet komplex rehabilitációját és integrált fejlesztését célozva. A program jól felépített, az egyes programelemek egymást erősítő hatásúak. A program, valamint a kapcsolódó projektek széleskörű egyeztetés keretében, a helyi érintettek bevonásával kerültek kidolgozásra. Gazdasági fenntarthatóságát a helyi és regionális fejlesztési programokba való beépülésével alapozta meg, a releváns helyi, regionális, egyéb szakmai fórumokkal együttműködésben. A pályázó több olyan beruházás (különböző bányanyitások, hígtrágyás állattartó technológiák) ellen emelte fel a szavát, melyek az Által-ér völgyi, kisalföldi és gerecsei táj egyediségét és harmóniáját jelentősen megbontották volna. A területi vízügyi albizottságban is a természetes vizek és vízpartok megőrzéséért szállt síkra a túlszabályozottsággal szemben. A pályázatot tovább erősíthette volna a tiltakozás mellett előremutató javaslatok adása a tájgazdálkodás terén.
 
A program új vizes élőhelyek, tanösvények, helyi védett területek létesítését kezdeményezte, valamint hozzájárult a Tatai Öreg-tó tágabb térségében a biodiverzitás növekedéséhez és a természetvédelem erősödéséhez. Így valósult meg az Öreg-tó délnyugati öblözetének rekonstrukciója, és így kerülhetett sor az Öreg-tó teljes keleti partján a betonozott partok helyén a természetes homokos fövenyek kialakítására és mindezek eredményeként a tájkarakter pozitív irányba változik. A pályázó a programját folyamatosan fejleszti, újabb elemekkel bővíti, ami garancia lehet a táji értékek jövőbeli megóvására, további növelésére.
A pályázat országos szintű bemutatásra és nemzetközi megmérettetésre egyaránt érdemes.
 
 
 
*
A 2013. évi Magyar Tájdíj pályázat második helyezett pályaműve Szentes Város Önkormányzatának A Kurca-völgy vízi környezetének rehabilitációja, különös figyelemmel Szentes városi szakaszára” című pályaműve.

 
A pályamű rövid értékelése
 
A pályázat a terület természeti és táji adottságainak megőrzésére és az értékek kibontakoztatására irányuló revitalizációs projektet mutat be. A pályázati anyag arra példa, mennyire kulcsfontosságú a vízfelületek minősége egy település életében, működésében, illetve mennyire komplex hatása lehet a víztestek állapotának a tágabb természeti és kulturális környezetre.
 
A tájszerkezetre áttételesen lehet hatása a projektnek, a tájkarakterben helyi szinten számottevő változásokat hoz.
A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság feltételeinek teljes mértékben megfelel, hiszen megteremtette a természet és a társadalmi elvárások összhangját, ezáltal biztosítva a fenntarthatóságot.
A lehető legteljesebb mértékben gátolta meg a szennyezések tovább károsító hatásait, felszámolta a szennyező forrásokat. Új értékeket teremtett, az élőhely újra valódi élőhely funkciót és vonzerőt tölt be az élővilág számára, valamint a program a rehabilitációval, a parti részek rendezettségével új természeti és társadalmi kohéziós szerepet betöltő értékek megteremtéséhez is hozzájárult.
A károsító hatások csökkentése érdekében megvalósult a szennyvízrendszer teljeskörű kiépítése, ezáltal megszűnt a kommunális szennyvíz szennyező hatása. Megszűntek az engedély nélküli hulladéklerakók, mint vegyi és esztétikai szennyezőforrások.
A társadalmi hatásban jelentős szerepet játszik a parti sáv rehabilitációja és kedvelt tartózkodási hellyé tétele. A Kurca és a mezőgazdasági gazdálkodás is újra kapcsolatba került a régi öntözéses zöldségtermesztés visszahonosításával. Az élővilág számára is újra vonzóvá, kiemelt élőhellyé vált a terület, ezáltal növelve a biológiai változatosságot.
A program keretében rendezvényeket, előadásokat szerveznek a Kurca-völgy értékeinek és az értékek fenntartása fontosságának megismertetésére, egyben felhívják a figyelmet arra is, hogy egy érték összefogás nélkül elpusztulhat, amelynek hatása még több kárt idézhet elő. Az értékekhez közel hozzák az iskolás korosztályt is, akik már gyermekkorban „sajátjuknak” tekinthetik a Kurca-völgyet, ezáltal ösztönözve vannak annak védelmére. Az Alföldi kéktúra útvonal részeként méltó helyét és funkcióját töltheti be a terület.

 
 

***


Az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt 2010. évi pályázat eredménye

 
A pályázaton első helyezést ért el a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület „A Bükkalja kiemelkedő természeti- és kultúrtörténeti értékeinek védelme” címmel beadott pályázati programja. Az egri székhelyű társadalmi szervezet tevékenységének központjában a bükkaljai táj kiemelkedő természeti és kulturális örökségi elemeinek, a fülkés szikláknak a megőrzésére (pl. akácmentesítés), fenntartható módon történő hasznosítása (tanösvények kiépítése, tematikus út szervezése) áll, s példaként szolgálhat hazánk és Európa más civil szervezeti számára is. Az első helyezéssel az egyesület elnyerte a jogot, hogy képviselje hazánkat az Európa Tanács Táj Díja 2011. évi pályázatán.
 
A pályamű rövid értékelése
 
A program a bükkaljai táj kiemelkedő természeti és kulturális örökségi elemeinek, a kaptárköveknek és egyéb kőemlékeinek a megőrzésére, fenntartható módon történő hasznosítására irányul. A pályázat kiemelkedő értéke az értékvédelemtől a turizmusfejlesztésig terjedő széles tevékenységpaletta, a széleskörű helyi összefogás, valamint a komoly eredményeket hozó gyakorlati természetvédelmi tevékenység, a fülkés sziklák akácmentesítése. Az egyesület előkészítette a megalapozó szakmai anyagot a kaptárkövek „ex lege” védelem alá helyezésének kezdeményezéséhez.
 
 
 

*
Második helyezést ért el Vác Város Önkormányzata „Vác, Gyakorló Város Program 1997–” című pályázata. Az önkormányzat és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának már több mint tíz éve folyó együttműködése egyrészt a tájépítész hallgatók gyakorlati képzését segíti, másrészt a kisváros környéki tájat gazdagítja új, gyakran művészi igénnyel tervezett épített tájelemekkel.
 
A pályamű rövid értékelése
 
A pályázati program tárgya Vác Város Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának hosszú távú együttműködése a tájvédelem-tájfejlesztés gyakorlati megvalósítása területén, ami hazai szinten önmagában is példaértékű. A pályázati program további kiemelkedő eleme a komplex táji szemlélet és a tervszerűség. A Gyakorló Város Program keretében megközelítőleg 600 egyetemi hallgató nyerhetett tapasztalatot egy települési önkormányzat működéséről, cserébe a város több mint 15 éve figyelemre méltó szempontokkal és részben megvalósított, részben megvalósítható ötletekkel gazdagodott a tájvédelem és a tájfejlesztés feladatkörében.
 
*
 
Harmadik helyezést ért el az oszkói Hegypásztor Kör „Hagyományőrzés Hegypásztor módra” című pályázata. Az oszkói szőlőhegy hagyományos tájkarakterének megőrzését célzó közösségi kezdeményezés a pinceházak védelmétől az elmúlt években a tájrehabilitáció szintjéig fejlődött.
 
A pályamű rövid értékelése
 
A pályázat egy régóta működő szervezet által felvállalt, jó közösségi kezdeményezést mutat be. A helyi szinten sok szereplő bevonásával folyó program folyamatosan fejlődve a présházak megőrzésétől a tájrehabilitáció szintjéig fejlődött. Példaértékű, hogy az egyes programelemek egymást erősítik, egy komplex és integráns rendszert képeznek. A program hazai szinten széleskörű bemutatásra, továbbfejlesztése esetén nemzetközi megmérettetése is érdemes.
 
*
További sikeres pályázók betűrendben
 
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub – Röszke
 
A pályázatban ismertetett tevékenységek széleskörűek, döntően a természeti értékek megőrzésére irányulnak. A program a helyi közösség erősítését célozza, ugyanakkor a megvalósításba szerencsés módon különböző szakemberek is bekapcsolódtak. Kiemelkedő az elvégzett kommunikációs tevékenység.
 
Hidegkuti Mihály Kulturális Egyesület és Hidegkút község Önkormányzata
 
A falufejlesztési program tevékenységei – a szemétszedéstől kezdve a faültetésen és a sváb főzőnapon keresztül a komposztálási mintaprojektig – igen széleskörűek. A helyi közösség összefogása, együtt gondolkodásának és tevékenykedésének szervezése példaértékű eleme a programnak, amely országos szinten is mintaként szolgálhat.
 
Kisharsány Község Önkormányzata
 
A pályázat helyi szinten sikeres településfejlesztési program, amelynek egyik példaértékű eleme a helyi közösség aktivizálása. Nagy hangsúlyt fektettek a településre vezető közút mentén található eperfasor megőrzésére és a község belterületének fásítására, amely programokhoz szervesen kapcsolódott a Kisharsány egész területére kiterjedő virágosítás.
 
Komlóska Község Önkormányzata
 
Az önkormányzat, a kisközség lakossága és a helyi szervezetek összefogva, egymást segítve szervezik a faluszépítési napokat, rendben tartják szűkebb és tágabb környezetüket. A tájvédelem-tájfejlesztés helyi szinten alkalmazott szellemisége, valamint a helyi lakosság és más szervezetek bevonása, a programelemek sokszínűsége példaértékű elemei a programnak. Az önkormányzat településfejlesztés terén eddig elvégzett tevékenységének sikerességét bizonyítja, hogy egyes elemei már országos szinten is példaként szolgálnak más helyi közösségek számára.
 
Magyar Csillagászati Egyesület és Zselica Szövetség
 
Az erős szakmai alapokon nyugvó program fő célkitűzését siker koronázta: a Zselicben jött létre hazánk első nemzetközileg is elfogadott csillagoségbolt-parkja. Figyelemre méltó, hogy a program egy kevés figyelmet kapó tájelem-együttes védelmét és népszerűsítését célozza meg.
 
Mórahalom Város Önkormányzata
 
A pályázati program kiemelt célja a Nagyszéksós-tó egykori jellegének visszaállítása. A vizes-élőhely rehabilitációt legeltetésre alapozott ökológiai gazdálkodással valósították meg. A program részeként élőhelyrekonstrukció-bemutatóhelyet alakítottak ki.
 
Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány
 
A börzsönyi kisvasutak helyreállítása és fenntartása érdekében, széleskörű összefogással zajló tevékenység országos szinten is példaértékű eleme a programnak. A program távlati célja a hegység peremén szétszórva fekvő települések és a helyi turisztikai vállalkozások számára egy versenyképes hegyvidéki ökoturisztikai desztináció megteremtése.
 
Ormánságfejlesztő Társulás Egyesület és Ormánság Alapítvány
 
Az Ormánság természeti értékeinek állapotjavítását és táj mozaikos szerkezetének és ökológiai hálózatának helyreállítását célzó pályázati program példaértékű elemei a mélyen gyökerező integratív táji szemlélet és a tervszerűség. Szemlélete egybevág az Európai Táj Egyezménnyel, mert a helyi közösségeknek a létfeltételeire koncentrál, és az ember–természet kapcsolat harmóniáját kívánja elősegíteni.
 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Castanea Környezetvédelmi Egyesület
 
A pályázat tárgya Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Castanea Környezetvédelmi Egyesület együttműködése, ami az elmúlt években több gyakorlati eredményt hozott. A program tevékenységei között szerepel a Lőverek természeti és építészeti értékeinek térképes felmérése, megóvása, valamint a lőveri táj jellegében bekövetkező romlás megállítása. A program keretében a gyümölcsfák védelmének érdekében géncentrumot alakítottak ki.
 
***

A 2008. évi nemzeti szintű tájdíj pályázat

 
Az Európa Tanács Táj Díjára (2009) történő felterjesztésre kiírt 2008. évi nemzeti szintű pályázat sikeresen lezajlott. A szeptember végén közzétett pályázati kiírásra öt pályamű érkezett. A beérkezett pályázatok kivétel nélkül magas színvonalúak voltak, a pályázati programok eredményesen szolgálták a hazai tájak védelmét, fejlesztését. A pályázatot kiíró minisztériumok, így a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, valamint az Önkormányzati Minisztérium két-két képviselőjéből, továbbá egy felkért külsős szakértőből álló bírálóbizottság december 5-ei ülésén hozta meg döntését.
 
A bírálóbizottság döntése alapján első helyen a Pro Vértes Közalapítvány „Komplex táj- és természetgazdálkodási program megvalósítása a Zámolyi-medencében” címmel beadott pályázata végzett. A pályamű 409 pontot ért el a maximális 500-ból. A pályázati program a vizes élőhelyek megőrzésével, a biodiverzitás növelésével, a természetvédelmi kezelési célú legeltető állattartás hagyományainak folytatásával és a majorsági épületek helyreállításával ténylegesen hozzájárult a táj karakterének megőrzéséhez. A program egyik fontos eleme a természeti és táji örökség iránti fogékonyság növelése, a környezeti szemléletformálás volt, mely célkitűzés eredményesen valósult meg a nyertes pályázatban. Az Alapítvány természet- és tájvédelem terén végzett több mint egy évtizedes tevékenysége országos szinten is példaértékűnek tekinthető.
 
Második helyen végzett Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület (DÖPTE) pályázata. A „Dombóvár Város természeti értékeinek tájvédelmi és tájfejlesztési programjai” címen beadott pályamű 372 pontot kapott a bírálóbizottságtól. A pályázati program keretében sor került a város közigazgatási területén lévő több értékes művi tájelem helyreállítására, az értékes természetes tájelemek bemutatási feltételeinek javítására. A tervszerű végrehajtás, az önkormányzat és az egyesület hatékony együttműködése, a természet- és tájvédelem összekapcsolása a területfejlesztéssel (turizmus-rekreáció) egyaránt példaértékű elemei a programnak.
 
A harmadik helyet végzett Vác Város Polgármesteri Hivatala és a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány közös pályázata, amelynek témája a „Gyadai tanösvény kialakítása” volt. A pályamű 357 pontot ért el. A pályázati program tárgya tanösvény kialakítása volt, ami egy szeletét képezi az önkormányzat és az alapítvány példaértékű természet- és tájvédelmi, -fejlesztési tevékenységének. A projekt pozitív példát ad egy, a környezeti nevelést ökoturisztikai eszközökkel segítő tanösvényről, ami a lakosság környezeti szemléletének formálásán keresztül közvetett módon járul hozzá a táji értékek megőrzéséhez. A program hazai viszonylatban példaértékű eleme, hogy a létrehozott tanösvény kezelése, folyamatos fejlesztése megoldott.
 
Eredményesen szerepelt a Forrásvíz Természetbarát Egyesület és Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata „Környezetvédelmi Együttműködési Modell” címen beadott pályázata is, amely 323 pontot kapott a bírálóbizottságtól. A pályázati program tárgya a helyi önkormányzat és egy helyi társadalmi szervezet együttműködése volt, amely habár nem újszerű, de eredményes működése miatt hazai viszonylatban mindenképpen példaértékű.
 
A bírálóbizottság döntése alapján a fenti programok bemutatásra kerülnek az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldalán, a tájdíjra pályázott programokról megjelenő kiadványban és az azokat bemutató kiállításon.
 
Az Ormánságfejlesztő Társulás Egyesület, az Ormánság Alapítvány és Markóc Község Önkormányzata által „Az Ős-Dráva Program „szelíd” változata: Az ormánsági vízháztartás helyreállítására alapozva az Ormánság önerős fejlődésének és táji autonómiájának elősegítése” címen beadott pályaműve nem felelt meg a pályázati kiírás egyik feltételének, mely szerint csak olyan programokkal lehetett pályázni, amelynek eredményei már legalább 3 éve elérhetőek az érintettek számára. Ez azért volt különösen sajnálatos, mert a helyi közösségek létfeltételeire koncentráló, az ember–természet kapcsolat harmóniáját elősegítő pályázati program szemlélete egybevág az Európai Táj Egyezménnyel, és tervszerűségben, újszerű szemléletében egyaránt példaértékű.
 
***
 
 

Sáv bezárása