Ugrás a tartalomhoz

Kulturális értékek a tájban


A tájban megjelenő, az emberi tevékenységgel létrehozott kulturális értékek külön figyelmet érdemelnek.

1. Kulturális értékek védelme védett természeti területen

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 2.§ (2) a) pontja szerint a természetvédelem feladata – többek között – azon értékek és területek körének megállapítása, amelyek tájképi, kultúrtörténeti szempontból védelemre érdemesek. Azokat a jelen és a jövő nemzedék számára meg kell őrizni, szükség szerint helyreállítani, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítani. A Tvt. 31.§ szerint tilos a védett természeti terület állapotát és jellegét megváltoztatni.

Ez nem jelenti azonban azt, hogy minden beavatkozás tiltott volna! Ennél a kérdésnél azt kell szem előtt tartani, hogy természeti értékeinkkel, így a táj értékeivel is okosan kell gazdálkodni. Ennek érdekében a következő szabályokat kell betartani:

▪ Védett természeti területen épületet, építményt elhelyezni csak a tájképi egység megőrzésével lehet. Arra nézve, hogy mit is jelent ez a “tájképi egység”, biztos útmutatást adnak a védett természeti területre vonatkozó ún. tájba illesztési szabványok
▪ Eligazítanak bennünket a védett természeti területre készített ún. kezelési terv dokumentációk is, amelyek – többek között – az adott területre érvényes gazdálkodási körülményeket és egyes tevékenységek szabályozását tartalmazzák.


2. Kulturális értékek védelme védett természeti területeken kívül

A Tvt. a természeti értékek és természeti területek általános védelmén belül kitér a tájra jellemző természeti értékek és az emberi kultúra jellegzetes elemeinek összhangjára.

▪ Ennek érdekében a Tvt. 7.§ (2) pontja szerint gondoskodni kell az épületek, építmények külterületi elhelyezése során a természeti értékek és a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásáról, azaz a tájba illesztésről.
▪ A használaton kívül helyezett épületek, építmények elbontásáról és az érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről minden esetben gondoskodni kell.
▪ Biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

Külön rendelkezik a Tvt. a külön jogszabályi védelem alatt nem álló emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemek, az ún. egyedi tájértékek védelméről.


A tájban megjelenő kulturális értékek védelmével foglalkozó jogszabályok közül számos elkészült már, egy sor további szabályozás (jogszabály, szabvány, kézikönyv) kidolgozása folyamatban van.
Folyamatosan frissítésre kerülnek az erre vonatkozó szabványok, műszaki irányelvek.

Szabvány

MSZ 20370:2003 Természetvédelem, Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások
MSZ 20375:2003 Természetvédelem, Kultúrtörténeti értékek védett természeti területeken
MSZ 20 379:1999 Természetvédelem, Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba illesztése védett természeti területeken
MSZ/T 20 362:2004 Természetvédelem, Gáztartályok tájba illesztése

Műszaki irányelv

Természetvédelem, A védett területeken megengedett tevékenységek MI-13-39-1990.
6. fejezete: Építési tevékenység, 7. fejezete: Parkok, arborétumok, botanikus kertek

Kezelési terv dokumentáció

A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008.(II. 5.) KvVM rendelet, illetve a 9/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM utasítás szerint elkészített kezelési terv dokumentációk a védett természeti terület szerint illetékes nemzeti park igazgatóságokon rendelkezésre állnak betekintésre.

Fontosabb ide vonatkozó jogszabályok

– A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
/ 2.§ (2) a); 6.§; 7.§; 18.§ (3); 31.§; 35.§ ) /
– Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
/7.§ (1); 8.§ e); 19.§ (2) ba); 31.§ (2) a); 42.§ /
– A termőföldről szóló 1994, évi LV. törvény 37.§; 44.§ (2)
– 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet.

 

Sáv bezárása