Ugrás a tartalomhoz

Mintarendelet

 
M I N T A !
 
….. (község/nagyközség/város) Önkormányzata Képviselő-testületének
…./20… (……) rendelete

helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

…. (község/nagyközség/város) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
 
1. § Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a(z) ……………nevű területet.
 
2. § (1) A(z) ……………. helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése ………. ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i) …………..
(2) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a rendelet melléklete tartalmazza. [A természetvédelmi kezelési terv készítése minden védett természeti terület esetében kötelező a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján]
(3) Az (1) bekezdés szerinti helyrajzi számú ingatlan(ok) területe(i) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül(nek). [Erre a bekezdésre csak akkor van szükség, ha a felsorolt hrsz-ok szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben]
 
3. § A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja………[pl. a területen található értékes növényzet, élőhely megőrzése, stb.]
 
4. § Az 1. és 2. §-ban meghatározott területe(ke)n a jegyző engedélye szükséges:
-…………………..
-…………………..
-…………………..
[Nem kötelező rendelkezés, csak ha a képviselő testület a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglalt engedélyköteles tevékenységek és korlátozások körén túl mást is meg akar határozni.]
 
5. § A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a(z)…………….. [pl. egy civil szervezet, alapítvány, az önkormányzat által e célra létrehozott szervezet]
 
6. § (1) Ez a rendelet …………….. lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.
 
 
                               …………………………                                                        ……………………………
                        polgármester                                                                         jegyző
 
(A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve:
 
 
20… ……                                                                                                                                                                                                                …………………………)
                                                                                                                                                                                                                                      jegyző

A rendeletminta szerkeszthető formátumban is letölthető.
 
 

Sáv bezárása