Ugrás a tartalomhoz

Természetvédelmi célkitűzések, prioritások Natura 2000 területeken

A célkitűzések és prioritások elérhetők itt.

 A különleges természetmegőrzési területek (angol megnevezése Special Area of Conservation – SAC) kihirdetéséről

Magyarország a Natura 2000 területeket 2004-ben, az Európai Unióhoz történő csatlakozással egyidejűleg jelölte ki. Az Európai Bizottság 2007. november 13-án a 2008/26/EK számú határozatával a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzéket elfogadta. Ezáltal Magyarországon a „jelölt Natura 2000 területek” (angol megnevezése proposed Site of Community Importance – pSCI) az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján „jóváhagyott Natura 2000 területekké” (angol megnevezése Site of Community Importance – SCI) váltak.

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (továbbiakban élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikkének (4) bekezdése alapján „Egy közösségi jelentőségű természeti terület (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban történő jóváhagyása után az érintett tagállam a lehető leghamarabb – de legkésőbb hat éven belül – különleges természetvédelmi területté nyilvánítja az érintett területet, és meghatározza annak különös fontosságát annak alapján, hogy az egyes természeti területek mennyire fontos szerepet töltenek be az I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok kedvező védettségi állapotának biztosításával történő fenntartása, illetve helyreállítása, valamint a Natura 2000 hálózat egységessége szempontjából, figyelembe véve továbbá, hogy milyen mértékben fenyegeti a károsodás vagy a pusztulás veszélye az egyes természeti területeket”

Ezért a tagállamoknak, így hazánknak is a 2007-ben jóváhagyott Natura 2000 területeket legkésőbb hat éven belül különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekké (továbbiakban együtt: különleges természetmegőrzési területek) kellett minősítenie. Magyarország ezt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 4-5. §, 6. § (3) bekezdés, 7. § (1) és (2) bekezdés, illetve a 4, 5, 6 melléklet kihirdetésével teljesítette.

Ez a kijelölési folyamat a különleges madárvédelmi területekre nem vonatkozik, azokat a tagállamok egyszeri döntési folyamat végeredményeként hirdetik ki.

 A Rendelet 7. § (1) alapján „A különleges természetmegőrzési területek és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek természetvédelmi célkitűzése a területek jelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása a (2) bekezdésben megnevezett nyilvántartásokban szereplő értékelésnek megfelelően.”

A Rendelet 7. § (2) bekezdése szerint „A terület jelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok listáját, továbbá azok természetvédelmi helyzetének, a Natura 2000 hálózatban betöltött szerepének értékelését a természetvédelemért felelős miniszter a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási űrlapjáról szóló, 1996. december 18-i 97/266/EK bizottsági határozat szerint megküldött adatlap (Standard Data Form) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentés alapján tartja nyilván.”

Emellett a részletes, konkrét területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések és prioritások a területek adatlapjain (Standard Data Form/Natura 2000 adatbázis) találhatók.

 A természetvédelmi célkitűzések és prioritások meghatározásáról

 Az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerint az egyes területek különös fontosságának – az angol szóhasználatból következően ún. prioritásoknak – a meghatározására alapvetően az egyes Natura 2000 területek különleges természetmegőrzési területté nyilvánítása esetében kerül sor, csakúgy mint a természetvédelmi célkitűzések megfogalmazására.

 Az élőhelyvédelmi irányelv preambulumának 9. és 11. bekezdése az alábbiak szerint fejti ki, hogy miért szükséges a Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések meghatározása:
mivel az egyes kijelölt területeken végre kell hajtani a kitűzött természetvédelmi célok eléréséhez szükséges intézkedéseket;
mivel alaposan meg kell vizsgálni minden olyan tervet vagy programot, amelynek jelentős hatása lehet a már kijelölt, illetve a jövőben kijelölendő területek védelmének célkitűzéseire.

 A preambulumba foglalt általános meghatározásokon túl az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint „A tagállamok megállapítják a különleges természetvédelmi területek  védelméhez szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve a kifejezetten az egyes természeti területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét képező intézkedési terveket, továbbá olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses aktusokat is, amelyek az adott természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek megfelelnek.

 A különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó természetvédelmi intézkedések alapját többek között a természetvédelmi célkitűzések képezik, amelyek minden esetben az egyes területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartását,megőrzését és helyreállítását célozzák meg.

 A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésénél, a területre gyakorolt hatások vizsgálatánál, illetve a területek kezelésénél, megőrzésénél is figyelemmel kell lenni a terület természetvédelmi célkitűzéseire és a prioritásokra. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy: „Figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra…”

 A célkitűzések és prioritások megfogalmazásának szempontjai:

az egyes területeken elsősorban a kijelölés alapjául szolgáló, ún. jelölő fajok/élőhelytípusok jelenléte és azok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásának és helyreállításának lehetőségei (A Natura 2000 adatlapokon a jelölő fajokat/élőhelytípusokat az állományra (populációra) vonatkozó adatoknál A/B/C kategória jelöli, amely az adott terület állományának nagyságát tükrözi az országos állományéhoz képest);
a Natura 2000 hálózat koherenciája (egységessége);
a fajokra/élőhelytípusokra ható veszélyeztető tényezők és a degradációs folyamatok, amelyek az adott területen jelentkeznek;
az adott faj/élőhelytípus helyi, regionális és országos szintű természetvédelmi helyzete.

  Az adott faj/élőhelytípus helyi, regionális és országos szintű természetvédelmi helyzetének szempontja a prioritások megfogalmazásánál jelentős szerepet játszik. Az egyes területek prioritásait (különös fontosságát) meghatározza, hogy az ott előforduló faj vagy élőhelytípus országos összehasonlításban jelentős állománnyal fordul-e elő, továbbá különös jelentőséggel bír-e helyi vagy regionális szinten.

 E prioritás tehát elsősorban a természetvédelmi kezelés irányultságának meghatározását segíti, míg a jogszabályok alapján biztosított megőrzési, illetve helyreállítási kötelezettség minden jelölő értékre egyaránt vonatkozik (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése). Hangsúlyozandó továbbá, hogy az adott terület jelölése szempontjából prioritásnak tekintett jelölő értékek fogalma nem tévesztendő össze a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 2. B), 3. B) és 4. B) számú mellékletein felsorolt kiemelt jelentőségű fajok és élőhelytípusok fogalmával (amelyek angol megnevezése priority species/habitats, azaz prioritás faj, ill. élőhelytípus), ugyanis a kormányrendelet mellékletein nevesített kiemelt jelentőségű fajok és élőhelytípusok megkülönböztetése többek között eltérő hatósági vagy finanszírozási (pl. az Európai Unió által finanszírozott LIFE+ pályázat) megítélést jelent.

 Az adott Natura 2000 területre vonatkozó célkitűzések és prioritások meghatározása útmutatást nyújt az érintettek (pl. a természetvédelmi és egyéb hatóságok, kezelők, ügyfelek stb.) részére ahhoz, hogy a területek kijelölése alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok megőrzése és kedvező természetvédelmi helyzetének megtartása és javítása, fejlesztése céljából szükséges szakmai előírásokat, intézkedéseket előírják, teljesítsék.

  Az egyes területek prioritásai és célkitűzései mellett az egyes Natura 2000 területek adatai, elsősorban a kijelölésük alapjául szolgáló ún. jelölő értékek adatai, tájékoztató jelleggel, elérhetőek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency – EEA) honlapján  http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/interactive/natura2000gis/index_html.

Természetévdelmi  célkitűzések és prioritások:

Nemzeti park igazgatóságok szerinti keresés:

 
A Natura 2000 terület kódjára kattintva megtekinthetők a különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó prioritások és célkitűzések, külön szöveges dokumentumban (pdf formátum) minden egyes területre.
 
Natura 2000 terület
azonosítója
Natura 2000 terület
neve
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
HUAN10001 Aggteleki-karszt (SPA)
HUAN10002 Putnoki-dombság (SPA)
HUBN10001 Bodrogzug–Kopasz-hegy–Taktaköz (SPA)
HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (SPA)
HUAN20001 Aggteleki-karszt és peremterületei
HUAN20002 Rakaca-völgy és oldalvölgyei
HUAN20003 Bódva-völgy és Sas-patak-völgye
HUAN20004 Hernád-völgy és Sajóládi-erdő
HUAN20005 Szuha-völgy
HUAN20006 Sajó-völgy
HUAN21007 Bózsva-patak
HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya
HUAN21009 Mádi Kakas-hegy
HUBN20071 Bodrogzug és Bodrog hullámtere
HUBN20072 Tokaji Kopasz-hegy
HUBN20073 Bodrogszegi Várhegy
HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy-Sátor-hegy
HUBN20075 Sárospataki Mandulás
HUBN20077 Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek
HUBN20078 Pácini Mosonna-erdő
HUBN20079 Révleányvári erdők
HUBN20081 Long-erdő
HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva
HUBN20084 Központi-Zempléni-hegység
HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység
HUBN20087 Baskói-rétek
HUBN20088 Regéci Várhegy
HUBN20089 Füzéri Pál-hegy
HUBN20090 Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét
HUBN20092 Telkibányai Király-hegy
HUBN20093 Bózsvai Temető-alja
Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság
HUBF10001 Miklósfai Mórichelyi-halastavak (SPA)
HUDD10012 Balatoni berkek (SPA)
HUBF20001 Keleti-Bakony
HUBF20002 Papod és Miklád
HUBF20003 Kab-hegy
HUBF20004 Agár-tető
HUBF20006 Tihanyi-félsziget
HUBF20007 Monostorapáti Fekete-hegy
HUBF20008 Csatár-hegy és Miklós Pál hegy
HUBF20009 Devecseri Széki-erdő
HUBF20011 Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő
HUBF20012 Sásdi-rét
HUBF20014 Pécselyi-medence
HUBF20015 Marcal-medence
HUBF20016 Öreg-hegyi riviéra
HUBF20017 Kádártai dolomitmezők
HUBF20018 Megye-hegy
HUBF20020 Szent György-hegy
HUBF20021 Péti-hegy
HUBF20022 Mogyorós-hegy
HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás
HUBF20024 Berhidai-löszvölgyek
HUBF20025 Badacsony
HUBF20026 Tótvázsonyi Bogaras
HUBF20027 Nemesvámosi Szár-hegy
HUBF20028 Tapolcai-medence
HUBF20029 Uzsai-erdő
HUBF20031 Szentkirályszabadja
HUBF20032 Balatonkenesei tátorjános
HUBF20033 Dörögdi-medence
HUBF20034 Balatonfüredi-erdő
HUBF20035 Keszthelyi-hegység
HUBF20037 Alsó-Zala-völgy
HUBF20039 Nyugat-Göcsej
HUBF20040 Vétyempuszta
HUBF20043 Mura mente
HUBF20044 Kerka mente
HUBF20045 Szévíz-Principális-csatorna
HUBF20046 Oltárc
HUBF20047 Felső-Zala-völgy
HUBF20048 Kebele
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék
HUBF20050 Csörnyeberek
HUBF20052 Sárvíz-patak mente
HUBF20053 Zalaegerszegi Csácsi-erdő
HUBF20054 Nagykapornaki erdő
HUBF20055 Remetekert
HUBF30001 Északi-Bakony (SAC és SPA)
HUBF30002 Balaton (SAC és SPA)
HUBF30003 Kis-Balaton (SAC és SPA)
HUDD20031 Fehérvíz
HUDD20034 Balatonendrédi dombok
HUDD20035 Pogány-völgyi rétek
HUDD20036 Ordacsehi berek
HUDD20038 Ádándi Felső-hegy
HUDD20041 Dél-balatoni berkek
HUDD20042 Köröshegyi-erdők
HUDD20043 Kopasz-dombi erdő
HUDD20047 Vityai-erdő
HUDD20049 Somogytúri erdők
HUDD20057 Somogymeggyesi erdő
HUDD20058 Látrányi-puszta
HUDD20059 Balatonkeresztúri rétek
HUDD20061 Holládi-erdő
HUDD20064 Ságvári dombok
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN10002 Borsodi-sík (SPA)
HUBN10003 Bükk hegység és peremterületei (SPA)
HUBN10004 Hevesi-sík (SPA)
HUBN10005 Kesznyéten (SPA)
HUBN10006 Mátra (SPA)
HUBN20001 Bükk-fennsík és Lök-völgy
HUBN20002 Hór-völgy és Déli-Bükk
HUBN20004 Szarvaskő
HUBN20005 Kisgyőri Ásottfa-tető-Csókás-völgy
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok-Vörös-bérc
HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy
HUBN20008 Vár-hegy-Nagyeged
HUBN20009 Tard környéki erdőssztyepp
HUBN20010 Szomolyai Kaptár-rét
HUBN20011 Ostoros-patak menti erdőspuszta
HUBN20012 Egerbakta-Bátor környéki erdők
HUBN20013 Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék
HUBN20014 Gyepes-völgy
HUBN20015 Izra-völgy és Arlói-tó
HUBN20017 Borsodbótai Kotyindó-tető
HUBN20018 Upponyi-szoros
HUBN20019 Csernely-patak völgye
HUBN20020 Sátai Tőkés-völgy
HUBN20021 Domaházi Hangony-patak völgye
HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
HUBN20027 Ózdi Harmaci-dombok
HUBN20029 Girincsi Nagy-erdő
HUBN20030 Hejő mente
HUBN20031 Mezőcsáti Rigós
HUBN20032 Tiszakeszi-morotva
HUBN20034 Borsodi-Mezőség
HUBN20035 Poroszlói szikesek
HUBN20036 Kétútközi-legelő
HUBN20037 Nagy-Hanyi
HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part
HUBN20039 Pusztafogacs
HUBN20040 Nagy-fertő-Gulya-gyep-Hamvajárás szikes pusztái
HUBN20041 Pélyi szikesek
HUBN20042 Boldogi Vajda-rét
HUBN20043 Verpeléti Vár-hegy
HUBN20044 Recski Hegyes-hegy
HUBN20046 Gyöngyösi Sár-hegy
HUBN20047 Mátra északi letörése
HUBN20048 Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek
HUBN20049 Mátrabérc-Fallóskúti-rétek
HUBN20050 Gyöngyöspatai Havas
HUBN20051 Nyugat-Mátra
HUBN20052 Apci Somlyó
HUBN20053 Petőfibányai Kopasz-hegy
HUBN20055 Szentkúti Meszes-tető
HUBN20056 Tepke
HUBN20057 Bézma
HUBN20058 Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét
HUBN20059 Szandai Várhegy
HUBN20060 Sóshartyáni Hencse-hegy
HUBN20062 Középső-Ipoly-völgy
HUBN20063 Karancs
HUBN20064 Salgó
HUBN20065 Gortva-völgy
HUBN20067 Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente
HUBN20068 Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl
HUBN21094 Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét
HUBN21095 Nagylóci Kő-hegy
HUBN22096 Tiszaújvárosi ártéri erdők
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
HUDD10002 Nyugat-Dráva (SPA)
HUDD10003 Gemenc (SPA)
HUDD10004 Béda-Karapancsa (SPA)
HUDD10005 Kisszékelyi-dombság (SPA)
HUDD10006 Pacsmagi-tavak (SPA)
HUDD10007 Mecsek (SPA)
HUDD10008 Belső-Somogy (SPA)
HUDD10013 Zselic (SPA)
HUDD20001 Tenkes
HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy
HUDD20004 Dél-Zselic
HUDD20006 Szársomlyó
HUDD20007 Kelet-Dráva
HUDD20008 Ormánsági erdők
HUDD20010 Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek
HUDD20011 Szekszárdi-dombvidék
HUDD20012 Geresdi-dombvidék
HUDD20014 Jánosházi-erdő és Égett-berek
HUDD20015 Kisbajomi erdők
HUDD20016 Észak-Zselici erdőségek
HUDD20017 Mocsoládi-erdő
HUDD20018 Pati-erdő
HUDD20019 Mernyei-erdő
HUDD20020 Közép-mezőföldi löszvölgyek
HUDD20022 Szakadáti löszgyepek
HUDD20023 Tolnai Duna
HUDD20024 Aparhanti sztyepp
HUDD20026 Lengyel-hőgyészi erdők
HUDD20028 Koppány-menti rétek
HUDD20029 Kisszékelyi-dombság
HUDD20030 Mecsek
HUDD20032 Gemenc
HUDD20033 Nagyhajmási dombok
HUDD20039 Dékány-hegy
HUDD20040 Tengelici homokvidék
HUDD20044 Boronka-melléke
HUDD20045 Béda-Karapancsa
HUDD20046 Törökkoppányi erdők
HUDD20050 Szenesi-legelő
HUDD20051 Darányi borókás
HUDD20052 Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek
HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő
HUDD20054 Nyugat-Dráva
HUDD20055 Zákány-őrtilosi dombok
HUDD20056 Közép-Dráva
HUDD20060 Rinyaszentkirályi-erdő
HUDD20062 Nyugat-Dráva-sÖk
HUDD20063 Szentai erdő
HUDD20065 Töttösi-erdő
HUDD20066 Pécsi-sík
HUDD20067 Székelyszabari erdő
HUDD20068 Gyékényesi erdők
HUDD20069 Paksi ürgemező
HUDD20070 Tengelici rétek
HUDD20071 Paksi tarka sáfrányos
HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperdő
HUDD20073 Szedresi Ős-Sárvíz
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
HUDI10001 Abonyi-kaszálóerdő (SPA)
HUDI10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység (SPA)
HUDI10003 Gerecse (SPA)
HUDI10004 Jászkarajenői puszták (SPA)
HUDI10005 Sárvíz völgye (SPA)
HUDI10006 Tatai Öreg-tó (SPA)
HUDI10007 Velencei-tó és Dinnyési-Fertő (SPA)
HUDI10008 Ipoly völgye (SPA)
HUDI20001 Ácsi gyepek
HUDI20002 Adony-perkátai löszvölgyek
HUDI20003 Alapi kaszálórétek
HUDI20004 Aszal-völgy
HUDI20005 Bársonyos
HUDI20006 Belsőbárándi löszvölgy
HUDI20007 Besnyői löszvölgy
HUDI20008 Börzsöny
HUDI20009 Budai-hegység
HUDI20010 Budaörsi kopárok
HUDI20011 Csépi gyepek
HUDI20012 Csévharaszti homokvidék
HUDI20013 Csolnoki löszgyepek
HUDI20014 Debegió-hegy
HUDI20015 Déli-Gerecse
HUDI20016 Epöli szarmata vonulat
HUDI20017 Érd-tétényi plató
HUDI20018 Északi-Gerecse
HUDI20019 Felső-Tápió
HUDI20020 Gerecse
HUDI20021 Gerje mente
HUDI20022 Gógány- és Kőrös-ér mente
HUDI20023 Gödöllői-dombság
HUDI20024 Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek
HUDI20025 Hajta mente
HUDI20026 Ipoly-völgy
HUDI20027 Kelet-mezőföldi löszvölgyek
HUDI20028 Kirvai löszgyepek
HUDI20029 Kocsi gyepek
HUDI20030 Központi-Gerecse
HUDI20031 Lajoskomáromi löszvölgyek
HUDI20032 Mocsai ürgés legelő
HUDI20033 Móri-árok
HUDI20034 Duna és ártere
HUDI20035 Nagykőrösi pusztai tölgyesek
HUDI20036 Nagylóki löszvölgyek
HUDI20037 Nyakas-tető szarmata vonulat
HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály
HUDI20039 Pilis és Visegrádi-hegység
HUDI20040 Gödöllői-dombság peremhegyei
HUDI20041 Póc alja
HUDI20042 Ráckevei Duna-ág
HUDI20043 Rekettyés
HUDI20044 Sárrét
HUDI20045 Szigethalmi homokbuckák
HUDI20046 Székek
HUDI20047 Szigeti homokok
HUDI20048 Szomódi gyepek
HUDI20049 Szentgyörgypuszta
HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek
HUDI20051 Turjánvidék
HUDI20052 Érd-Százhalombattai táblarög
HUDI20053 Velencei-hegység
HUDI20054 Velencei-tó
HUDI20055 Veresegyházi-medence
HUDI21056 Jászkarajenői puszták
HUDI30001 Vértes (SAC és SPA)
HUDI30002 Zámolyi-medence (SAC és SPA)
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
HUFH10001 Fertő tó (SPA)
HUFH10004 Mosoni-sík (SPA)
HUFH20001 Rábaköz
HUFH20002 Fertő-tó
HUFH20003 Fertőmelléki dombsor
HUFH20006 Dudlesz-erdő
HUFH20007 Péri-repülőtér
HUFH20008 Pannonhalmi-dombság
HUFH20009 Gönyüi-homokvidék
HUFH20010 Répce mente
HUFH20011 Rába
HUFH20012 Soproni-hegység
HUFH20013 Határ-menti erdők
HUFH30004 Szigetköz (SAC és SPA)
HUFH30005 Hanság (SAC és SPA)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
HUHN10001 Szatmár-Bereg (SPA)
HUHN10002 Hortobágy (SPA)
HUHN10003 Bihar (SPA)
HUHN10004 Közép-Tisza (SPA)
HUHN10005 Jászság (SPA)
HUHN10008 Felső-Tisza (SPA)
HUHN20001 Felső-Tisza
HUHN20002 Hortobágy
HUHN20003 Tisza-tó
HUHN20004 Felső-Sebes-Körös
HUHN20005 Nagy-széksós-Rakottyás
HUHN20006 Pocsaji csordalegelő
HUHN20007 Szentpéterszeg-Hencidai gyepek
HUHN20008 Kismarj-pocsaj-esztári gyepek
HUHN20009 Derecske-konyári gyepek
HUHN20010 Pocsaji-kapu
HUHN20011 Hencidai Csere-erdő
HUHN20012 Sándorosi-tavak
HUHN20013 Közép-Bihar
HUHN20014 Kismarjai Nagy-szik
HUHN20015 Közép-Tisza
HUHN20016 Kék-Kálló-völgye
HUHN20017 Hajdúbagosi-legelő
HUHN20018 Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő
HUHN20019 Bánki-erdő
HUHN20020 Monostorpályi-legelő
HUHN20021 Halápi Álló-hegy
HUHN20022 Rauchbauer-erdő
HUHN20023 Hármashegyi-tölgyesek
HUHN20024 Martinkai-legelő
HUHN20025 Kőrises-Jónás-rész
HUHN20026 Nyírábrányi Káposztás-lapos
HUHN20027 Nyírábrányi Kis-Mogyorós
HUHN20028 Csohos-tó
HUHN20029 Létavértesi Falu-rét
HUHN20030 Fülöpi láprétek
HUHN20031 Hanelek
HUHN20032 Gúti-erdő
HUHN20033 Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek
HUHN20035 Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő
HUHN20036 Bátorligeti Nagy-legelő
HUHN20037 Bátorligeti láp
HUHN20038 Újtanyai lápok
HUHN20039 Piricsei Júlia-liget
HUHN20040 Apagyi Albert-tó
HUHN20041 Apagyi Falu-rét
HUHN20042 Napkori-legelő
HUHN20043 Paszabi kubikgödrök
HUHN20044 Jászdózsai Pap-erdő
HUHN20045 Kaszonyi-hegy-Dédai-erdő
HUHN20046 Gelénes-Beregdaróc
HUHN20047 Vámosatya-Csaroda
HUHN20048 Tarpa-Tákos
HUHN20049 Lónya-Tiszaszalka
HUHN20050 Kömörő-Fülesd
HUHN20051 Eret-hegy
HUHN20053 Magosligeti-erdő és gyepek
HUHN20054 Csaholc-Garbolc
HUHN20055 Rozsály-Csengersima
HUHN20056 Jánki-erdő
HUHN20057 Grófi-erdő
HUHN20058 Teremi-erdő
HUHN20059 Bika-rét
HUHN20060 Öregyházi lőtér
HUHN20062 Ófehértói lőtér
HUHN20063 Baktai-erdő
HUHN20064 Rohodi-legelő
HUHN20065 Nyírturai-legelő
HUHN20067 Csikós-lápos
HUHN20069 Hajdúszoboszlói szikes gyepek
HUHN20070 Darvasi Csiff-puszta
HUHN20071 Nyírmihálydi-legelő
HUHN20072 Bökönyi Közös-legelő
HUHN20073 Jászárokszállási szikesek
HUHN20074 Alattyáni Berki-erdő
HUHN20076 Borsóhalmi-legelő
HUHN20077 Jászfényszarui-erdő
HUHN20078 Jászsági Zagyva-ártér
HUHN20079 Pusztamizsei-erdő
HUHN20081 Úszász-jászboldogházi gyepek
HUHN20085 Jászapáti-jászkiséri szikesek
HUHN20089 Alsó-Zagyva hullámtere
HUHN20092 Hajdúszováti gyepek
HUHN20093 Kaba-földesi gyepek
HUHN20095 Lányi-legelő
HUHN20098 Dél-ásványi gyepek
HUHN20100 Gatály
HUHN20101 Bihari-legelő
HUHN20103 Berekböszörmény-körmösdpusztai-legelők
HUHN20105 Csökmői gyepek
HUHN20106 Újfehértói gyepek
HUHN20107 Nagy-Vadas
HUHN20109 Sóstói-erdő
HUHN20113 Kisvárdai gyepek
HUHN20114 Tiszalöki szikesek
HUHN20116 Tiszavasvári szikesek
HUHN20120 Vajai-tároló
HUHN20121 Czakó-tó
HUHN20122 Tócó-völgy
HUHN20124 Daru-rét
HUHN20125 Nyírgyulaji Kis-rét
HUHN20127 Kraszna menti rétek
HUHN20128 Nyírség-peremi égeresek
HUHN20129 Nyírbogdányi rét
HUHN20131 Orosi gyepek
HUHN20133 Balkányi Libegős
HUHN20134 Kállósemjéni Csordalegelő
HUHN20138 Aranyosi-legelő
HUHN20139 Szalóki Nagy-fertő
HUHN20140 Úrbéri-legelő
HUHN20141 Tiszaigar-tiszaörsi Körtvélyes
HUHN20144 Kenderesi-legelő
HUHN20145 Kecskeri-puszta és környéke
HUHN20146 Hegyesbor
HUHN20148 Pásztói-legelő
HUHN20149 Mezőtúri Szandazugi-legelő
HUHN20152 Kunszentmártoni Bábockai-legelő
HUHN20153 Szelevényi Tó-köz
HUHN20154 Csépa-szelevényi gyepek
HUHN20155 Cserkei Nagy-fertő
HUHN20156 Tiszasasi Láp-legelő
HUHN20157 Tiszaugi Körtvélyes és Bokros
HUHN20158 Tiszakürt-tiszainokai gyepek
HUHN20159 Tunyogmatolcsi Holt-Szamos
HUHN20160 Gőgő-Szenke
HUHN20161 Sámsoni-úti bellegelő
HUHN21162 Jászalsószentgyörgyi erdő
HUHN21163 Biri Nagy-rét
HUHN21164 Liget-legelő
HUHN21165 Penészleki gyepek
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
HUKM10001 Kígyósi-puszta (SPA)
HUKM10002 Kis-Sárrét (SPA)
HUKM10003 Dévaványai-sík (SPA)
HUKM10004 Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták (SPA)
HUKM10005 Cserebökényi-puszták (SPA)
HUKM20001 Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták
HUKM20002 Hómezővásárhelyi Kék-tó
HUKM20003 T-erdő
HUKM20004 Száraz-ér
HUKM20005 Deszki gyepek
HUKM20006 Mágocs-ér
HUKM20007 Csorvási löszgyep
HUKM20008 Maros
HUKM20009 Mezőhegyes-battonyai gyepek
HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek
HUKM20011 Körösközi erdők
HUKM20012 Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös
HUKM20013 Bélmegyeri Fás-puszta
HUKM20014 Dévaványa környéki gyepek
HUKM20015 Hortobágy-Berettyó
HUKM20016 Sebes-Körös
HUKM20017 Hármas-Körös
HUKM20018 Holt-Sebes-Körös
HUKM20019 Dél-bihari szikesek
HUKM20020 Gyepes-csatorna
HUKM20021 Sarkadi Fási-erdő
HUKM20022 Köles-ér
HUKM20023 Korhány és Holt-Korhány
HUKM20024 Orosi tölgyes
HUKM20025 Gyantéi erdők
HUKM20026 Tóniszállás-szarvasi gyepek
HUKM20027 Cserebökény
HUKM20028 Tőkei gyepek
HUKM20029 Szentesi gyepek
HUKM20030 Lapistó-Fertő
HUKM20031 Kurca
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
HUKN10001 Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (SPA)
HUKN10002 Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék (SPA)
HUKN10004 Alpár-bokrosi tisza-ártéri öblözet (SPA)
HUKN10007 Alsó-Tisza-völgy (SPA)
HUKN10008 Balástya-Szatymaz környéki homokvidék (SPA)
HUKN20001 Felső-kiskunsági szikes puszta
HUKN20002 Peszéri-erdő
HUKN20003 Felső-kiskunsági turjánvidék
HUKN20004 Dél-Bácska
HUKN20005 Tass-szalkszentmártoni szikes puszta
HUKN20006 Nagynyíri-erdő
HUKN20007 Solti ürgés gyep
HUKN20008 Déli-Homokhátság
HUKN20009 Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta
HUKN20010 Szabadszállási ürgés gyep
HUKN20011 Fülöpházi homokbuckák
HUKN20012 Szegedi ürgés gyep
HUKN20013 Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok
HUKN20014 Hajósi-homokpuszta
HUKN20015 Ágasegyháza-orgoványi rétek
HUKN20016 Matkópusztai ürgés gyep
HUKN20017 Közép-csongrádi szikesek
HUKN20018 Jánoshalma-kunfehértói erdők
HUKN20019 Baksi-puszta
HUKN20020 Harkai-tó
HUKN20021 Ökördi-erdőteleki-keceli lápok
HUKN20022 Kiskőrösi turjános
HUKN20023 Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák
HUKN20024 Bócsa-bugaci homokpuszta
HUKN20025 Fülöpházi Hosszú-rét
HUKN20026 Móricgáti lápok
HUKN20027 Péteri-tó
HUKN20028 Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet
HUKN20029 Csongrádi Kónya-szék
HUKN20030 Pirtói Nagy-tó
HUKN20031 Alsó-Tisza hullámtér
HUKN20032 Dél-Őrjeg
HUKN20033 Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek
HUKN20034 Nyárlőrinci-erdő
HUKN20035 Harkakötöny-kiskunmajsai homokbuckák
HUKN20036 Imre-hegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák
HUKN30001 Csongrád-Bokrosi Sóstó (SAC és SPA)
HUKN30002 Gátéri Fehér-tó (SAC és SPA)
HUKN30003 Izsáki Kolon-tó (SAC és SPA)
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
HUON10001 Őrség (SPA)
HUON20001 Ság-hegy
HUON20002 Kőszegi-hegység
HUON20003 Ablánc-patak völgye
HUON20005 Váti gyakorlótér
HUON20006 Pinka
HUON20007 Köles-tető
HUON20008 Rába és Csörnöc-völgy
HUON20009 Csöngei legelő
HUON20011 Kenyeri reptér
HUON20012 Kemenessömjéni cserjés legelő
HUON20013 Öregcser
HUON20014 Gércei tufagyűrű és láprét
HUON20018 Őrség
HUON20020 Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét
 

Sáv bezárása