Ugrás a tartalomhoz

Helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terve


Fogalmak és jogszabályi környezet

A természetvédelmi kezelés és a természetvédelmi kezelési terv fogalmát a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) a Védett természeti területre vonatkozó szabályok c. fejezetének 36. §-ában vezeti be és definiálja. Eszerint „természetvédelmi kezelésnek minősül a védett természeti érték, terület felmérését és nyilvántartását, megóvását, őrzését, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását célzó valamennyi tevékenység”.
A Tvt. a természetvédelmi kezelési tervet „természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket” tartalmazó dokumentumként határozza meg.
A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet vezeti be és határozza meg a tervezési terület fogalmát. A tervezési terület lehet „védett természeti terület, védetté nyilvánítási eljárás alá vont terület vagy ezek részterülete, amelyre a természetvédelmi kezelési terv készül”.
A Tvt. 36. §-a valamennyi védett természeti terület esetében – így a helyi jelentőségű védett természeti területek esetében is – előírja természetvédelmi kezelési terv készítését, és rendelkezik a természetvédelmi kezelési terv megállapításának módjáról is: helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervét a települési önkormányzat, Budapesten a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A természetvédelmi kezelési terv a fentiek alapján önkormányzati rendelet részét (mellékletét) képezi, azaz kötelező érvényű jogi norma.
A helyi jelentőségű védett természeti területre, vagy annak részére vonatkozó természetvédelmi kezelési terv nem tévesztendő össze a Tvt. 55. §-ában az önkormányzat „illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására” vonatkozó tervvel („önkormányzati természetvédelmi terv”).

Az önkormányzat feladatai

  • Helyi jelentőségű védett természeti terület létesítése esetén

A Tvt. a 24. § (3) b) pontban a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály – esetünkben önkormányzati rendelet – tartalmi elemei között szerepelteti a természetvédelmi kezelési tervet. Eszerint helyi jelentőségű védett természeti terület létesítésekor a védetté nyilvánításról szóló önkormányzati rendeletnek része kell, hogy legyen a teljes területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv.

  • Helyi jelentőségű védett természeti terület bővítése esetén

Már meglévő védett természeti terület bővítése a bővítési terület védetté nyilvánításával lehetséges.
A bővítési terület védetté nyilvánítása történhet egyrészt önálló, a bővítésről szóló önkormányzati rendelet kihirdetésével, ilyen esetben a rendeletnek tartalmaznia kell az újonnan védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelési tervét.
A bővítés megtörténhet a bővítendő védett természeti terület védetté nyilvánításáról szóló rendelet módosításával is. A módosító rendeletnek tartalmaznia kell legalább a bővítési területre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet, de célszerű ilyen esetben a már meglévő védett, illetve a bővítési területre egyaránt vonatkozó természetvédelmi kezelési tervet kihirdetni.

  • Már meglévő helyi jelentőségű védett természeti terület esetén

A természetvédelmi kezelési terv kihirdetése megtörténhet önálló, a természetvédelmi kezelési terv kihirdetéséről szóló önkormányzati rendelettel, valamint a védett természeti terület létesítéséről szóló rendelet módosításával. Utóbbi a jogalkalmazás szempontjából előnyösebb megoldás, hiszen így a védetté nyilvánításról és a természetvédelmi kezelési tervről egy jogszabály rendelkezik.

A természetvédelmi kezelési terv tartalma

A természetvédelmi kezelési terv tartalmi elemeit a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet melléklete határozza meg.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az említett melléklet 3. pontjában szereplő témakörök közül csak a tervezési területen értelmezhető, releváns alpontok esetében szükséges és célszerű rendelkezések megadása; nem „mindenáron” és nem feltétlenül az összes alpontban szükséges szabályozási tartalom szerepeltetése.
Mintaként javasolt tanulmányozni az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó, jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési terveket, amelyek digitális formátumban elérhetők itt.

A természetvédelmi kezelési terv szakmai előkészítése

A természetvédelmi kezelési terv a tervezési területen tevékenységet folytatókra kötelező erejű előírásokat tartalmaz, ezért igen fontos az alapos és gondos szakmai előkészítése.

Míg az országos természetvédelmi területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervek előkészítéséhez az e tevékenységért felelős nemzeti park igazgatóságok számára a 16/2012. (VII. 6.) VM utasításrészletes és kötelezően betartandó útmutatást ad, a helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveinek előkészítése nincsen szabályozva.
A megfelelő szakmai előkészítés érdekében javasolt a hivatkozott VM utasításban meghatározott megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv elkészítése és az önkormányzati rendeletben megjelenő természetvédelmi kezelési tervnek e dokumentumok alapján történő kidolgozása.
A dokumentumok a természetvédelmi kezelési terv előkészítésén túl felhasználhatók többek között a helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó pályázati dokumentációk összeállításához, a védett természeti területhez kapcsolódó természetvédelmi hatósági feladatok ellátásához, a lakosság tájékoztatását szolgáló kiadványok összeállításához stb., egyszóval hasznos „kézikönyvként” segíthetik az önkormányzat természetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását.
Az önkormányzatok nagy része esetében feltehetően nem áll rendelkezésre az a szakmai és személyi háttér, amely az említett szakanyagok elkészítéséhez szükségesek, ezért javasolt a helyi vagy a tervezési területet jól ismerő/a területen tevékenykedő természetvédelmi célú civil szervezetekkel való együttműködés, oktatási intézmények megkeresése és nem utolsó sorban a működési területével érintett nemzeti park igazgatósággal történő kapcsolatfelvétel.

A jogszabályban történő kihirdetés előkészítése, egyeztetések

A szakmai előkészítéshez hasonlóan a helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve egyeztetésének menetére vonatkozóan sem áll rendelkezésre általános érvényű szabályozás.
A természetvédelmi célkitűzéseknek és a természetvédelmi kezelésre vonatkozó rendelkezéseknek az érintettek minél szélesebb körével történő elfogadtatása, optimális esetben helyeslő támogatásuk megnyerése érdekében célszerű már a természetvédelmi kezelési terv előkészítése során felvenni velük a kapcsolatot és tájékoztatni őket az elképzelésekről.

Helyi jelentőségű védett természeti terület létesítésének előkészítése során a Tvt. 25. § (7) bekezdésében szereplő előírás alapján az előkészítést végző – az önkormányzat – „az érdekeltek álláspontjának megismerése érdekében” egyeztető megbeszélést és „a szükséghez képest” helyszíni szemlét tart. Védetté nyilvánításkor vagy meglévő védett természeti terület bővítésekor célszerű a védetté nyilvánításról szóló javaslat mellett a természetvédelmi kezelési terv tervezetét is egyeztetni az eljárás során a Tvt. hivatkozott rendelkezésében említett körben.

A természetvédelmi kezelési terv felülvizsgálata

A Tvt. és a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerint a természetvédelmi kezelési tervet szükség szerint, de legalább tízévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatra vonatkozó kötelezettség nem jelenti automatikusan a természetvédelmi kezelési terv tízévenként történő módosításának vagy újbóli kihirdetésének kötelezettségét, hiszen a felülvizsgálat eredménye az is lehet, hogy a természetvédelmi kezelési terv módosítása nem szükséges.

A felülvizsgálat során azt célszerű szakmai szempontok szerint mérlegelni, hogy a természetvédelmi kezelési tervben szereplő természetvédelmi célkitűzések, stratégiák és kezelési módok, előírások összhangban vannak-e a tervezési terület aktuális természeti adottságaival, állapotával, az ott ható folyamatokkal, vagy ezek változása miatt a természetvédelmi kezelési előírások módosítása is szükséges? A felülvizsgálat során a tervezési terület korábbi állapotára (a természetvédelmi kezelés „kiinduló állapotára”) vonatkozó adatokat pl. az előzőek során említett megalapozó dokumentációból nyerhetünk. A kezelési terv dokumentációban korábban kijelölt célállapot összevetése a tervezési területnek a felülvizsgálat időpontjában fennálló aktuális állapotával szintén tanulságos lehet.

Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján a természetvédelmi kezelési terv módosítása szükséges, a módosított természetvédelmi kezelési terv jogszabályi kihirdetéséről a fentiek szerint kell gondoskodnia az önkormányzatnak.

Sáv bezárása