Ugrás a tartalomhoz

Ember és bioszféra (MAB) program

Az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete, 1971-ben “Man and Biosphere” (MAB), azaz “Ember és bioszféra” címmel kutatási programot indított a természeti környezet megóvásáért. A programot 1972. június 5-én, a Stockholmban tartott, “Ember és bioszféra” címet viselő ENSZ környezetvédelmi világkonferencián szentesítették a résztvevő országok, valamint ezt a napot határozatukban a nemzetközi környezetvédelem világnapjává nyilvánították.
A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, hogy mindenkinek tennie kell valamit a természetes, épített, társadalmi és belső környezetünk megóvásáért és harmonikusabbá tételéért.

A program keretében számos országban ún. bioszféra rezervátumokat jelöltek ki, melyek létesítésének fő célja a Föld nagy ökoszisztéma-típusait reprezentáló, kiemelkedően értékes területek védelme, a rajtuk tapasztalható emberi és természetes folyamatok megfigyelése volt.

Azonban ezek a területek nem csupán a természeti értékek konzerválását szolgálják. A MAB program első ízben hívta fel a figyelmet arra, hogy a természeti értékek megőrzése önmagában nem elegendő, hanem további kiemelt cél az ember és természet kapcsolatának javítása, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.

Az 1995-ben Sevilla-ban megtartott nemzetközi bioszféra-rezervátum konferencia nyomán megalkotott Sevillai Stratégia kinyilvánította, hogy a bioszféra-rezervátumok a tájak, ökoszisztémák, fajok és azok genetikai sokféleségének megőrzésén kívül szolgáljanak a fenntartható fejlődés modellterületeiként is, tehát lokális szinten segítsék elő az olyan jellegű gazdasági fejlesztést, mely biztosítja a kulturális, szociális és ökológiai javak fenntarthatóságát. A Stratégia egyben alapító dokumentuma a bioszféra-rezervátumok világhálózatának (World Network of Biosphere Reserves).

Ezt az eredeti céloktól eltérő, a természetben élő embert, és a fenntarthatóság alapelveit sokkal jobban előtérbe helyező szemléletet fejlesztette tovább az UNESCO MAB Programjának fő stratégiáját összefoglaló ún. Madridi Akcióterv (2008-2013). Ez a dokumentum a fő célok mellett már részletes ajánlásokat is megfogalmazott a programban résztvevő országok számára a bioszféra-rezervátum területek kialakításával, fenntartásával, koordinálásával kapcsolatban, valamint sokkal nagyobb hangsúlyt helyezett a MAB területek fő funkcióinak (megőrzés, fenntartható fejlődés, kutatás-oktatás) megvalósítására a zónarendszer kialakítása révén.

A Madridi Akcióterv időszaka alatt számos új MAB területet jelöltek ki, valamint tovább folytatódott a (Sevillai Stratégiában már korábban is megjelenő) kettő-vagy több ország együttműködésével, közös nevezésével létrejövő ún. határon átnyúló bioszféra rezervátum kezdeményezések megvalósítása.

Hosszas előkészítő munka után elkészült az UNESCO következő időszakra (2015-2025) szóló stratégiája, mely kijelöli a program fejlődésének legfontosabb irányát. Ennek végleges változatát 2015-ben fogadta el az UNESCO. A Stratégia feladatainak végrehajtását elősegítő ún. Limai Akciótervet (2016-2025) 2016 tavaszán, Limában fogadta el az UNECO MAB Kormányközi Koordinációs Bizottság.

Fontos kiemelni, hogy egy bioszféra-rezervátum addig tarthatja meg nemzetközileg kiemelt MAB terület státuszát, amíg megfelel az UNESCO MAB Keretirányelv előírásainak. Az irányelveknek nem megfelelő területek az UNESCO kivezetési stratégiájának alkalmazása keretében kikerülnek a hálózatból.

 A MAB Program napjainkra világméretűvé szélesedett. Jelenleg szerte a világon 131 országban összesen 727 bioszféra rezervátumot tartanak nyilván, melyek közül 22 ún. határon átnyúló kezdeményezés.

Élő laboratóriumok – avagy a fenntartható fejlődés mintaterületei

“A bioszféra-rezervátumok azon jellegzetes szárazföldi és tengerparti ökoszisztémák, amelyek az UNESCO Ember és Bioszféra Programja (MAB) keretében nemzetközileg elismertek.”
Környezetvédelmi Lexikon (2002)

A bioszféra-rezervátumok olyan szárazföldi és tengerparti ökoszisztémákat felölelő területek, melyek fő funkciója, hogy a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzése mellett az optimális összhang biztosításával egyben a fenntartható gazdasági fejlődés mintaterületei is legyenek.

Tulajdonképpen “élő laboratóriumként” szolgálnak a természeti értékekkel és természeti erőforrásokkal folytatott, hosszú távon fenntartható gazdálkodás módszereinek kidolgozására, megvalósítására és bemutatására. Nagy szerepe van e célok elérésében a helyi társadalmi körülmények között jellemző hagyományos földhasználati és gazdálkodási módok és kulturális értékek fenntartásának és támogatásának.

A bioszféra-rezervátumokat ugyan nem nemzetközi egyezmény hozza létre, mégis a rezervátumok céljai, kialakításuk, védelmük és fenntartásuk több más nemzetközi kezdeményezéssel van összhangban (pl. Riói egyezmény), a területeik számos esetben bizonyos nemzetközi egyezményekhez tartozó élőhelyek is egyben (pl. Ramsari- és Világörökség területek). A bioszféra-rezervátumok az egyes országok védett területeinek részét is képezik (pl. nemzeti parkok, természetvédelmi területek), vagy egyidejűleg Natura 2000 területek is.

Bioszféra-rezervátumok Magyarországon

Magyarország, mint UNESCO-tagország 1970-ben az elsők között csatlakozott az induló programhoz. A hazai feladatok meghatározására és irányítására megalakult a Magyar MAB Nemzeti Bizottsága a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága (a továbbiakban: UMNB) mellett ez a testület tevékenykedik a hazai bioszféra-rezervátumokkal kapcsolatban mind a mai napig. A MAB program nemzetközi tanácsának alakuló ülésén, 1971-ben 14 kutatási és oktatási programot határoztak meg, melyek közül konkrétan a MAB területekre a 8. projekt lett kijelölve “A természetes területek és genetikai anyaguk megőrzése” címmel. Minden bioszféra-rezervátumban kijelöltek ún. “magterületeket”, amelyekben a természetes folyamatok megfigyelése folyik, ezek védelmére “pufferzónák” szolgálnak, utóbbiakat pedig “átmeneti zónák” kapcsolják a nem védett területekhez. A puffer- és átmeneti zónákban lehet tanulmányozni a humán hatások következményeit, ehhez a magterületek szolgáltatják az összehasonlítási alapot. Magyarországon jelenleg hat bioszféra-rezervátum található. Az Aggteleki bioszféra-rezervátum, a Fertő-tavi bioszféra-rezervátum, a Hortobágyi bioszféra-rezervátum, a Kiskunsági bioszféra-rezervátum és a Pilisi bioszféra-rezervátum, melyek létesítését 1979 és 1981 között fogadta el az UNESCO MAB Titkársága. A hatodik terület a jelenleg már ötoldalúvá bővült Mura–Dráva–Duna Határon Átnyúló Bioszféra-rezervátum, melynek jelölését 2021-ben fogadta el az UNESCO.A bioszféra-rezervátumok területeit 10 évente felül kell vizsgálni, és az eredmények összefoglalását nemzeti jelentés formájában kell felterjeszteni az UNESCO MAB Titkársága elé. A Titkárság eldönti, hogy az adott terület megfelel-e még a bioszféra-rezervátumok követelményeinek. A hazai területeket illetően ez a felülvizsgálat utoljára 2006-ban történt meg.

A bioszféra-rezervátumok kijelölése, védelme beépült a magyar jogrendbe is, biztosítva ezzel a rezervátumok jogi hátterét: A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a következőképpen rendelkezik a bioszféra rezervátumokról:

“29.§ (1) Nemzeti parkot, tájvédelmi körzetet, természetvédelmi területet, vagy azok meghatározott részét – ha az nemzetközileg kiemelkedő tudományos értéket képvisel – a miniszter jogszabályban, nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban bioszféra-rezervátummá minősíthet;

(2) a bioszféra-rezervátumon belül a kiemelkedő természetvédelmi érték közvetlen megóvására magterületet kell kijelölni.

(4) E törvény erejénél fogva fokozottan védett a bioszféra rezervátum magterülete”.

 

A bioszféra-rezervátumok szakmai felügyelete, természetvédelmi kezelése a területük által érintett 7 nemzeti park igazgatóság, valamint a menedzsmentbe bevont egyéb szervezet(ek) hatáskörébe tartoznak. A területek kezelésére és a velük kapcsolatos feladatok elvégzésének, koordinálására nincs külön szervezeti egység, ezt a munkát az igazgatóságok munkatársai végzik, a velük együttműködő szervezet(ek) bevonásával.

Az UMNB és a természetvédelemért felelős tárca megalapította az UMNB MAB Bizottságot, amely szakmai alapon őrködik a magyarországi bioszféra-rezervátumok koordinációja és fenntartása felett. Az UMNB MAB Bizottság ezen kívül 2020 szeptemberében megújította a tagságát, melynek köszönhetően hét új tag csatlakozott a bizottsághoz.

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet, mely 2022. január 1. napján lépett hatályba az UMNB MAB Bizottságot már nem az UMNB Természettudományi Szakbizottság albizottságaként, hanem önálló, állandó UNESCO nemzeti bizottságként határozza meg. Az UMNB MAB Bizottság feladatai azonban változatlanok maradtak. Ezek továbbra is a magyarországi bioszféra-rezervátumok kialakításában és fenntartásában való szakmai közreműködés, új rezervátumok létesítésének megvitatása, egyeztetése, a MAB Program ismertetése a nagyközönség körében, továbbá az UNESCO felé továbbítandó pályázati anyagok bírálata, jóváhagyása, a MAB Program aktuális híreinek, feladatainak terjesztése.

E szakmai testület  tagjai között szerepelnek az UNESCO hazai vezetői, a MAB program koordinálásáért felelős minisztériumi képviselők,  a  hazai bioszféra-rezervátumok kezelését végző nemzeti park igazgatóságok igazgatói, egyetemi professzorok, kutatók, de éppúgy teljes jogú tagja a bizottságnak ökológiai gazdálkodó, turisztikai  és ökoturisztikai szakember,  természetvédelmi civil szervezet (WWF), valamint erdészeti cég vezetője is.

A bioszféra-rezervátumokkal kapcsolatos legfontosabb szabályozást a magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 7/2007. (III.22.) KvVM rendelet és a bioszféra-rezervátumokról szóló 9/2007. (K.V.Ért.4.) KvVM utasítás tartalmazza.

A hazai – elsősorban az első generációs, 1995 előtt kijelölt – bioszféra-rezervátumokat a Sevillai Stratégia irányelveinek megfelelően át kellett tekinteni, és az UNESCO MAB program új, fenntartható fejlődés elősegítését is célul kitűző irányelveinek megfelelően ki kellett alakítani a hármas zónarendszerüket.

Az új zónarendszer kialakítása az 5 korábbi terület esetében 2012-ben megtörtént, melyről időszakos országjelentésben számoltunk be az UNESCO-nak.

Jelenleg a hazai bioszféra-rezervátumok központi koordinációja az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozik.

UNESCO DOKUMENTUMOK

MAB KIADVÁNYOK

Sáv bezárása