Ugrás a tartalomhoz

Magyar Tájdíj

Általános tudnivalók

A természetvédelemért felelős miniszter – a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel egyetértésben, együttműködve a területfejlesztésért felelős miniszterrel, a területrendezésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és a köznevelésért felelős miniszterrel – kétévente pályázatot ír ki a Magyar Tájdíj elnyerésére és a nyertes pályázat Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre.

A Magyar Tájdíj az Európa Tanács Táj Díja mintájára létrehozott díj, amely a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére adományozható. A nemzeti szintű pályázat egyik célja, hogy az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat képviselhesse hazánkat a nemzetközi megmérettetésben.

Tekintettel arra, hogy a pályázat feltételrendszere úgy lett kialakítva, hogy Magyar Tájdíj pályázat győztese megfeleljen a nemzetközi követelményeknek, az eredményes pályázó a Magyar Tájdíj elnyerése mellett képviseli hazánkat az Európa Tanács Táj Díja pályázatán is. A pályázat angol nyelvre történő fordításáról és a nemzetközi pályázatra felterjesztésről a természetvédelemért felelős minisztérium gondoskodik. A felterjesztett pályázat képviselője többek között meghívást kap az Európa Tanács rendezvényére, hogy tevékenységét nemzetközi szinten is bemutassa.

A pályázat benyújtása a felhívást követően folyamatos.

A pályázat célja

Az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre a magyar pályaművet nemzeti szintű pályáztatással kerül kiválasztásra. 2012-től a nemzeti forduló a Magyar Tájdíj elnyerésére kiírt pályázat keretében zajlik le.

A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése és tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat az a szervezet nyerheti el, amely a természeti és táji örökség védelme, kezelése, tervezése és az ehhez kapcsolódó oktatás vagy szemléletformálás szakterületen kiemelkedő programot valósított meg.

A felhívottak köre

Pályázatot nyújthatnak be:

– települési és megyei önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások, melyek olyan politikát alakítottak ki, illetve intézkedéseket, beruházásokat valósítottak meg az adott táj tervezésére, kezelésére és/vagy védelmére, amelyek tartósan hatékonynak bizonyultak, és ezáltal Európa-szerte példaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is;
– olyan társadalmi szervezetek, melyek különösen sokat tettek egy adott táj védelméért, kezeléséért és/vagy tervezéséért;

Az előzőekben említett szervezetek közösen is benyújthatnak pályázatot, ha közösen valósították meg a programot.

Országhatáron átnyúló tájak védelme, kezelése és/vagy tervezése érdekében indított, nemzetközi együttműködés keretében megvalósult program esetén a Magyarország területén működő helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és/vagy társadalmi szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

Önállóan nem pályázhatnak, de pályázati programban közreműködő vagy finanszírozó partnerként részt vehet gazdasági szervezet is.

A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei

A pályázatnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell a következőket:

– hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap,
fényképes dokumentáció a program végrehajtásáról és/vagy eredményéről (legalább 8, de legfeljebb 20, a természeti és kulturális örökségi vonatkozásokat is bemutató fénykép képaláírással, a szerző(k) megjelölésével) a pályázati űrlap részeként a word dokumentumba illesztve, és mellékletként minden egyes fénykép .jpg/png állományként csatolva;
áttekintő térkép a pályázati program által érintett területről, az érintett természeti és kulturális örökségi értékekről, az elvégzett beavatkozások helyének feltüntetésével, szükség esetén külön mellékletként is, az erre alkalmas méretarányban!

A pályázat nem kötelezően tartalmazhatja a következő mellékleteket:

– szöveges és képes összefoglaló;
– diavetítés (slide show vagy .ppt előadás), videó-bemutató (legfeljebb 15 perc);
– a program megvalósulásáról készült, illetve megjelent kiadványok, híradások, írásos vélemények.

Szakmai feltételrendszer

A pályázó szervezet(ek)nek a pályázatban be kell mutatni a tájvédelmére, kezelésére és/vagy tervezésére irányuló, megvalósított programot és a feltételrendszernek való megfelelést

  1. feltétel – Fenntartható területi fejlődés

A benyújtott, megvalósított program mérhető módon járuljon hozzá a táj védelméhez, kezeléséhez és/vagy tervezéséhez.

A program legyen összhangban:
– az érintett terület táji, természeti és kulturális örökségi adottságaival;
– a hatályos országos, térségi és települési szintű környezet-, természetvédelmi programokkal, szabályozásokkal;
– a fenntartható fejlődést célzó nemzetközi és országos politikával;

Járuljon hozzá a táj:
–  fenntartható hasznosításához;
– környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális vagy esztétikai értékeinek javításához, a táj gazdagításához;
– környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és esztétikai szempontokat kiegyensúlyozottan figyelembe vevő, fenntartható hasznosításához;

Irányuljon a meglévő környezeti károk, illetve a táj szerkezetét és karakterét, természeti és kulturális értékeit veszélyeztető, károsító folyamatok enyhítéséhez, a természeti és kulturális örökségi értékeit veszélyeztető folyamat megszüntetésére, a táj jellegének megőrzéséhez vagy kedvező irányú változtatásához.

A pályázati dokumentációban be kell mutatni:
– Érvényesülnek-e a projekt tervezése és megvalósulása során a fenntartható fejlődés szempontjai?
– Hozzájárul-e a program a táj környezeti, társadalmi, gazdasági, kulturális vagy esztétikai értékeinek javításához? Hogyan?
– Sikeresen ellensúlyozott-e meglévő környezeti károkat vagy hajtottak-e már végre tájrehabilitációs beavatkozásokat? Hogyan?

  1. feltétel – Példamutatás

A pályázatba foglalt tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését segítő, megvalósult programok mutassanak eredményes és fenntarthatóan működő gyakorlati példát mások számára.

A pályázati dokumentációban be kell mutatni:
– Példamutatónak tekinthető-e a projekt? Amennyiben igen, miért?
– Milyen jó gyakorlatokat alkalmaztak a projekt megvalósítása során?

  1. feltétel – Közösségi részvétel

A programokban érintett tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését szolgáló programok, intézkedések, beruházások járuljanak hozzá a megyei, helyi területfejlesztési  és területrendezési tervek, programok célkitűzéseihez. A megvalósítás során a helyi és térségi szereplőket, jogszabályok által meghatározott hatóságokat, valamint más érintett feleket is be kell vonni. A társadalmi részvétel történhet az érintettek közötti párbeszéddel, eszmecserével (például lakossági fórumok, találkozók, viták, egyeztetések, terep bejárások), valamint nyilvános egyeztetések, társadalmasítások keretében.

Az eredménynek világosan tükröznie kell a helyi közösség igényeit a környező tájjal kapcsolatban, a pályázatnak be kell mutatni a program társadalmi támogatottságát. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a program végig az érintett felek aktív együttműködésével valósult meg, a tervezéstől, a kivitelezésen keresztül, a fenntartásig.

A pályázati dokumentációban be kell mutatni:
– Aktívan ösztönzi-e a projekt a közösséget a döntéshozatali folyamatban való részvételre?
– A projekt összhangban van-e a nemzeti, regionális vagy helyi politikákkal?

  1. feltétel – A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szemléletformálás

A pályázatban be kell mutatni a táj értékének és szerepének megértetése iránt tett intézkedéseket (pl. népszerűsítő kiadványok megjelentetése, rendezvények szervezése, tájékoztató táblák kihelyezése, oktatási-képzési programok elindítása).

A pályázati dokumentációban be kell mutatni:
–     Hatékonyan segíti-e a projekt a közösség tájjal kapcsolatos tudásának bővítését? Hogyan? (Elsősorban a társadalmi fejlődésre, a lakóhelyhez való kötődés és az Európához való tartozás megerősítésére, valamint az egyéni és közösségi jóllétre gyakorolt hatásokra kell vonatkoztatni a választ.)

  1. feltétel – Komplexitás

Előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek
– a tájat komplexitásában mutatják be,
– a táj gazdasági és társadalmi összefüggéseit is figyelembe veszik,
– a táj és az ember kapcsolatának kiegyensúlyozottságát hosszú távon biztosítják,
– a tevékenységeik együttes hatását is figyelembe veszik.

A pályázati dokumentációban be kell mutatni:
–  Hogyan valósult meg a programban a táj gazdasági és társadalmi összefüggéseinek komplex kezelése?
– Hogyan járul hozzá a program a táj és az ember kapcsolatának kiegyensúlyozottságához?
– Figyelembe vették-e a programban az egyes tevékenységek együttes hatását?

A pályázatok elbírálása, díjazás

A beérkezett pályázatokat az Európai Táj Egyezmény hazai végrehajtását koordináló tárcaközi testület (Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport) bírálja el. Tagjai a pályázat lebonyolításában közreműködő minisztériumok delegáltjai.

A legmagasabb pontszámot elért pályázat nyeri el a Magyar Tájdíjat, valamint képviseli hazánkat az Európa Tanács Táj Díja pályázatán. Az Európa Tanács Táj Díjára benyújtásra kerülő pályázat angol nyelvre fordításáról, felterjesztéséről a pályázatot kiíró szervezet gondoskodik.

Az elismeréseket kétévente egy alkalommal, a Táj Nemzetközi Napja (október 20.) alkalmából lehet elnyerni.

A korábbi pályázatok eredményei megtekinthetők itt.

 

 

 

 

 

Sáv bezárása