Ugrás a tartalomhoz

Területi természetvédelmi hatóság - megyei kormányhivatalok

Természetvédelmi hatóságok feladata a természeti értékekkel, és területekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása.

Főszabály szerint a területi (azaz megyei) természetvédelmi hatóság jár el minden természetvédelmi ügyben, kivéve azokat, melyeket a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. §-a az országos természetvédelmi hatóság hatáskörébe sorol a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott feladatokból.

Területi természetvédelmi hatóságnak minősülnek a megyei kormányhivatalok, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal.
(A Pest Megyei Kormányhivatalnak ezen kívül vannak országos természetvédelmi hatósági hatáskörei is.)

Tekintettel arra, hogy a megyei kormányhivatalok az általános hatáskörű természetvédelmi hatóságok, ezért az általuk lefolytatható eljárástípusok széles spektrumot ölelnek fel.

Az alább felsoroltak mind védett természeti területekkel, Natura 2000 területekkel, valamint védett állat-, növény és gomba fajokkal, valamint barlangokkal, védett ásványi képződményekkel kapcsolatos természetvédelmi hatósági jogkörök:

 • Természetvédelmi engedélyek kiadása;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása;
 • Kötelezések, bírságok kiadása;
 • Tevékenységtől eltiltás, annak a korlátozása, felfüggesztése;
 • Ideiglenes, átmeneti védetté nyilvánítás;
 • Idegenhonos, inváziós fajokkal kapcsolatos tevékenységek;
 • Tájvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása;
 • Szakhatósági eljárásokban közreműködés, szakkérdés vizsgálatok lefolytatása;

A megyei kormányhivatal, mint természetvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság, továbbá, mint szakhatóság kijelölése:

Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a területi természetvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a szakhatóságként kijelölt hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e:

– a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
– a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
– a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

A területi természetvédelmi hatóság továbbá vizsgálja, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is, ha a 9. melléklet I. táblázat szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 9. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

A megyei kormányhivatal természetvédelmi egyes konkrét hatósági eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági hatásköreit és annak mértékét, azaz az eljárásba történő bevonás és közreműködés feltételeit, valamint az általa vizsgálandó szakkérdéseket is az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A fentieken túlmenően az egyes ágazati jogszabályok szakkérdést vizsgáló hatóságként nevesítik a természetvédelmi hatóságokat.

Alapvető feladatokat tartalmazó jogszabályok és egyéb információk:

 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 • a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
 • az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 • a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/194

Megyei természetvédelmi hatóságok elérhetőségei:

Sáv bezárása