Ugrás a tartalomhoz

Natúrparkok koordinációja

Natúrpark alatt a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben szereplő definíció szerint a helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és az érintett lakosság) összefogása eredményeként létrejövő, a táji, természeti és kulturális értékek megőrzésén és fenntartható hasznosításán alapuló terület- és vidékfejlesztési célok megvalósulását is támogató, meghatározott területre vonatkozó együttműködést értünk.

A natúrpark elnevezés 2004 óta a természetvédelemért felelős miniszter (jelenleg az Agrárminiszter) hozzájárulásával használható. A natúrparkok létrejöttét és működését, a névhasználathoz való hozzájárulás feltételeit és igénylésének folyamatát, a natúrparki munkaszervezet feladatait, valamint a névhasználati hozzájárulás visszavonásának eseteit, feltételeit a 6/2020. (III.25.) AM rendelet (a továbbiakban: Natúrpark rendelet) szabályozza. A Natúrpark rendelet megalkotásának fő célja egyfajta szakmai minőségbiztosítási rendszer kialakítása volt.

Fentiekből adódnak a natúrparkokkal kapcsolatos legfontosabb feladataink:

  • Új natúrpark alakulása, illetve a natúrparki rendelet által meghatározott további esetekben a natúrparki megalapozó dokumentációk vizsgálata;
  • A szükséges feltételek teljesülése esetén a natúrpark elnevezés használatához való miniszteri hozzájárulás megadása a natúrparki munkaszervezet részére, megállapodás keretében (a Natúrparki rendelet hatályba lépését megelőzően oklevélben történt a hozzájárulás megadása);
  • A natúrparki munkaszervezet által benyújtott éves szakmai beszámoló vizsgálata;
  • A natúrparki munkaszervezettel kötött megállapodásban foglaltak felülvizsgálatának kezdeményezése 5 évente, valamint ezen túlmenően a Natúrpark rendeletben foglalt további esetekben;
  • Feladatunk továbbá a natúrpark elnevezés használatához való hozzájárulás visszavonása abban az esetben, ha a natúrparki munkaszervezet legalább két, egymást követő évben nem küldi meg szakmai beszámolóját és azt felszólításra sem pótolta, vagy a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a natúrpark működése jogszabályban foglaltakba ütközik.

A natúrparkokkal kapcsolatos tájékoztatást segíti weboldalunk Natúrparkok menüpontja, ahol a Natúrpark rendeletben előírt kötelezettségünknek megfelelően közzétesszük

  • a natúrpark elnevezés használatához való hozzájárulás, valamint a hozzájárulás visszavonásának időpontját,
  • a natúrparkok elnevezését és területét,
  • a natúrparki munkaszervezetek által a jövőben készítendő bemutató dokumentumokat.

A hazai natúrparkok szakmai koordinációjának erősítése, a natúrparkok koordinált fejlődése, egy országos együttműködési rendszer kialakítása és működtetése érdekében 2013-ban együttműködési megállapodást kötött a témáért kormányzati oldalról felelős Agrárminisztérium, a magyarországi natúrparkok ernyőszervezeteként működő Magyar Natúrpark Szövetség, a tárca egykori háttérintézménye, a jelenlegi Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat. A „Natúrpark szakmai koordinációs hálózat” munkájának eredményeként többek között szakmai koncepciók és más dokumentumok jelentek meg, számos csatornán váltak elérhetővé a natúrparkokkal kapcsolatos információk, konferenciákon és más, országos és térségi rendezvényeken ismerhették meg az érdeklődők a hazai natúrparkok eredményeit.

A Natúrpark szakmai koordinációs hálózat közös munkájának eredményeként, az Agrárminisztérium koordinációjában elkészült „A magyarországi natúrpark-hálózat koncepciója”, amelyet a természetvédelemért felelős miniszter 2021 decemberében fogadott el. A koncepció részletesen kifejti a Natúrpark rendelet egyes szabályozási elemeinek szakmai hátterét, másrészt rögzíti a hazai natúrpark-hálózat hosszú távú jövőképét és az ennek elérését segítő célkitűzéseket. Annak érdekében, hogy a koncepcióban foglaltak közvetlenül is hasznosulhassanak a natúrparki munkaszervezetek és a települési önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötésekor, valamint a szakmai beszámolók elkészítésekor, a koncepció mellékleteit külön dokumentumként, word formátumban is elhelyezzük a dokumentumtár „Természet- és tájvédelmi témájú szakmai koncepciók” mappájában. 

Sáv bezárása