Ugrás a tartalomhoz

Természetvédelmi kezelési tervek - cél és rendeltetés

Természetvédelmi kezelés

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 36. § (2) bekezdésében szereplő meghatározás alapján védett természeti érték, továbbá védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek minősülnek természetvédelmi kezelésnek.

Természetvédelmi kezelők, a természetvédelmi kezelésben résztvevők

A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervek a nemzeti park igazgatóságok (NPI).
Szintén jogszabály rendelkezik arról, hogy védett és fokozottan védett természeti értékek, illetve természeti területek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat általánosságban az NPI-k látják el, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.

A természetvédelmi kezelés tervezése

A Tvt. előírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a természetvédelmi kezelési tervet, amelyet legalább 10 évenként felül kell vizsgálni. A védetté nyilvánítási eljárás alá volt területek esetében is el kell készíteni a természetvédelmi kezelési tervet, mert a Tvt. előírása szerint a természetvédelmi kezelési terv a védetté nyilvánító jogszabály kötelező tartalmi eleme.
A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokat a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet tartalmazza.
A természetvédelmi kezelési tervet a fentiek alapján védett természeti területre és védetté nyilvánító eljárás alá volt területre kell elkészíteni. A természetvédelmi kezelési terv védett természeti terület részterületére is vonatkozhat. A felsoroltakat a továbbiakban összefoglalóan tervezési területként említjük.

A természetvédelmi kezelési terv

A természetvédelmi kezelési terv – jogszabályban meghatározott definíciója szerint – olyan dokumentum, amely a védett természeti terület és természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat, továbbá a felsoroltak érdekében meghatározott korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza, ezekre vonatkozó előírásokat állapít meg. A természetvédelmi kezelési tervet a Tvt. rendelkezései alapján jogszabályban (miniszteri rendeletben) kell kihirdetni, a természetvédelmi kezelési terv előírásai az adott védett természeti területen kötelező érvényűek.

A természetvédelmi kezelési terv tartalmi elemei

1. Természetvédelmi célkitűzések

A fejezet a tervezési területen kívánatos és elérendő célállapotot, illetve az elérendő természetvédelmi célok megfogalmazását tartalmazza tömören, közérthetően, pontokba szedve. Egyes (pl. védett vagy fokozottan védett) természeti értékekre vonatkozó speciális célkitűzések, célállapotok kiemelhetők. Általános jellegű és részletesen meghatározott célkitűzések egyaránt részét képezhetik az 1. fejezetnek. A természetvédelmi kezelési terv kötelezően előírt felülvizsgálati időszakán (tíz éven) belül megvalósítandó természetvédelmi célkitűzések esetén meg kell jelölni az adott célkitűzés elérésének tervezett idejét.

2. Természetvédelmi stratégiák

E fejezet az 1. fejezetben meghatározott természetvédelmi célkitűzések, illetve célállapot elérése érdekében követendő természetvédelmi kezelési irányelveket, illetve a célállapot elérése eszközeinek általános jellegű meghatározását tartalmazza tömören, közérthetően, pontokba szedve.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A fejezet természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak részletes, normatív jellegű meghatározását tartalmazza, a természetvédelmi célkitűzéseknek és a természetvédelmi stratégiáknak megfelelően. Művelési ághoz köthető, illetve a tervezési terület egészén érvényesülő, adott tevékenységi körre vonatkozó, vagy valamilyen természeti, táji értékhez köthető előírásokat külön-külön, e fejezet 3.1. és 3.2. pontjában kell meghatározni a tervezési terület sajátosságainak figyelembevételével.

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme
A tervezési területen előforduló védett, fokozottan védett földtani, felszínalaktani értékek megőrzésére – barlang esetében a barlangra hatást gyakorló felszínre – vonatkozó természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Élőhelyek kezelése, fenntartása
A tervezési területen megőrzendő, illetve a tervezési területen található természeti értékek fennmaradása szempontjából jelentős élőhelyekre vonatkozó természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Fajok védelme
A tervezési területen előforduló védett, fokozottan védett, továbbá természetvédelmi szempontból jelentős egyéb növény- és állatfajok, illetve életközösségeik megőrzésére, életfeltételeik biztosítására vonatkozó természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen található táji értékek és kultúrtörténeti értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó előírások, természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak meghatározása.

Látogatás
A tervezési területre való belépésre, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó előírások, korlátozások meghatározása.

Oktatás és bemutatás
A tervezési területen folytatott természetvédelmi célú oktatásra, nevelésre, a természeti értékek, területek, tájak bemutatására, illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Kutatás, vizsgálatok
A tervezési területen természetvédelmi és egyéb célból végzett kutatási tevékenységre vonatkozó előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Terület- és földhasználat
A tervezési terület részére vagy egészére kiterjedő gazdálkodási, gazdasági, közlekedési, ipari, bányászati, építési, vadgazdálkodási stb. tevékenységekre, a felsoroltakkal kapcsolatos fejlesztésekre vonatkozó előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása.

Természetvédelmi infrastruktúra
A Tvt. 36. § (2) bekezdésében meghatározott természetvédelmi kezelést szolgáló létesítményekre vonatkozó előírások, esetleges korlátozások és tilalmak meghatározása.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Szántó művelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a szántó művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a gyep művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a szőlő és gyümölcsös művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Nádas művelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a nádas művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Erdők kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek az erdő művelési ágban lévő, vagy az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálya alá tartozó, az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Fásított terület művelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a fásított terület művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Halastó művelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatározása, amelyek a halastó művelési ágban lévő területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Művelés alól kivett területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak tömör, közérthető megfogalmazása, amelyek a tervezési területen található, külön jogszabályban meghatározott kivett művelési ágú területekhez köthetők, illetve az ott végzett tevékenységekre értelmezhetők.
A tervezési területen található beépített, illetve beépítésre szánt területek természeti és táji, településképi, településszerkezeti, zöldfelületi értékeinek megőrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi, tájvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak is itt kerülnek meghatározásra, amelyek a beépített, beépítésre szánt területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

A természetvédelmi kezelési terv előkészítésének és kihirdetésének menete

Országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének előkészítéséért az a NPI felelős, amelynek a működési területén a tervezési terület található. A szakmai előkészítő munkában az NPI-k szakfelügyelői, illetve a területen dolgozó munkatársak (természetvédelmi őrök stb.) mellett megbízás alapján igen gyakran részt vesznek egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, múzeumok stb. szakemberei is.

A természetvédelmi kezelési terv szakmai előkészítésének keretében az NPI elkészíti a természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentációt és a részletes kezelési tervet.
Az előbbi a természeti adottságok és természeti értékek, valamint társadalmi, gazdasági és kulturális jellemzők leírásával ad alapállapot-jellemzést a tervezési területről. A részletes kezelési terv a felsoroltakra alapozva a természetvédelmi célkitűzések, az ezek elérése érdekében követendő természetvédelmi stratégiák, végül a természetvédelmi kezelési módok és egyéb természetvédelmi előírások részletes kifejtését tartalmazza.
A természetvédelmi kezelési tervek fentiek szerint történő, egységes előkészítését az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv dokumentációk elkészítéséről szóló 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás írja elő és határozza meg ennek módját.

Jelenleg mintegy 320 tervezési területet (védett és védelemre tervezett természeti területek) tartalmaz a minisztériumi  tervtári nyilvántartása; e területek kiterjedése eléri az 1 050 000 hektárt.

Országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének jogszabályban való kihirdetését széles körű egyeztetés előzi meg. A tervezetek területi szintű egyeztetését  az NPI-k koordinálják. A természetvédelmi kezelési tervet tartalmazó jogszabály-tervezetek előkészítése és a tárcaközi közigazgatási egyeztetés koordinálása a természetvédelméért felelős minisztérium feladata.

Jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervek

Helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervének elkészítéséért az önkormányzat (jegyzője) felelős. A helyi jelentőségű védett természeti terület védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt természetvédelmi kezelési terv tervezetét a jegyző megkeresése esetén a működési területével érintett NPI szakmai szempontok szerint véleményezi.

További információk a helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveinek elkészítéséről

Az állami természetvédelem szervezetrendszerében végzett természetvédelmi kezeléssel, a természetvédelmi kezelési tervek készítésével kapcsolatos további információk a nemzeti park igazgatóságok honlapjain találhatók.

 

Sáv bezárása