Ugrás a tartalomhoz

KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00003

A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése


A projekt és az annak keretében előkészítendő fejlesztés átfogó célja a Magyarországon előforduló védett, védelemre érdemes és közösségi jelentőségű természeti értékek (fajok, élőhelyek) és területek természetvédelmi helyzetét leíró, a változások nyomon követését biztosító biotikai adatgyűjtés, tárolás és megosztás országosan egységes rendszerének kialakítása, gondoskodva arról, hogy az így megoszthatóvá váló hazai élővilággal kapcsolatos biotikai adatok, illetve eredmények a társadalom minél szélesebb rétegei számára elérhetők és felhasználhatók legyenek, az állami természetvédelem intézményrendszerén kívül és belül egyaránt.
További célként jelentkezik az országos és regionális léptékű természetvédelmi biodiverzitás-monitorozással összefüggő állami feladatellátás keretrendszerének korszerűsítése, új szakmai fejlesztésekre és informatikai alapokra helyezése, az aktuálisan jelentkező hazai és nemzetközi elvárásokból eredő feladatokra történő felkészítése. A fejlesztés eredményeképp a jövőben elkészülő biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer a „BÁRKA” fantázianevet viseli.

Projekt alapinformációk


Projektazonosító


 KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00003

Projekt címe 

 
 A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, módszertanok és információs rendszerek integrált fejlesztése
(projekt előkészítés)

Projekt forráskerete

 34 145 000 Ft

 A forrás 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 15%-át pedig a Magyar Állam biztosítja, 75%-ban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, 25%-ban pedig a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében


Támogatást igénylő neve


 Agrárminisztérium


A projekt időtávja

 
Projektelőkészítés: 2021. július 1. – 2023. június 30.

Általános célkitűzések

 • A Magyarországon jelenleg zajló állami és nem állami működtetésű biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszerek/folyamatok feltérképezése, és részletes vizsgálata
 • Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer aktuális működési kereteinek részletes felmérése
 • A biotikai adatgyűjtés, feldolgozás, tárolás és megosztás, illetve a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer informatikai hátterének megalapozása
 • Az országos egységes biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer, valamint a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer hatékony és jogszerű működését és használatát biztosító jogi és eljárásrendi keretek meghatározása (adatbiztonság, adatvédelem, szerzői jogok, működési rend)
 • Az országos egységes biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer, valamint a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer adattároló, elemző és megosztó funkciói tesztelésének megalapozása
 • A taxonok, taxon-csoportok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének pontosítását akadályozó adathiányok elemzéséhez szükséges módszertan kialakítása és az eredmények megbízhatóságának ellenőrzéséhez elengedhetetlen terepi vizsgálatok megalapozása
 • A jövőbeli felhasználási területek feltérképezése, a természeti állapot ismétlődő jellemzését, leírását célzó egységes módszertan kereteinek megalapozása
 • Az európai uniós társfinanszírozású természetvédelmi fejlesztések eredményeinek, illetve a védett természeti területek és Natura 2000 területek egyéb adatainak térképi megjelenítését biztosító interaktív felület megalapozása


A előkészítő projekt 2023 júniusában zárul, a megvalósítás a 2021-2027 időszakra szóló KEHOP Plusz keretében tervezett, 2023. évi indulással.

 

Az előkészítő projekt szakmai eredményeinek rövid összefoglalása

 

Az előkészítő projekt két éve alatt (2021.07.01 – 2023.06.30.) a vállalt szakmai feladatok megvalósításra kerültek. A megvalósíthatósági tanulmány és a mellékletei valamint kapcsolódó a dokumentumok elkészültek és a végső szakmai és nyelvi korrektúrázás is lezárult.

 

Az NBmR felülvizsgálat megalapozásához kapcsolódó főbb eredmények:

 • Az NBmR céljainak áttekintése, a rendszer elméleti felépítése és az adatgyűjtés terén a célok további részletezése és rendszerezése megtörtént;
 • Felmérésre került az országos biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer tesztelésében érintett elemek és adatkörök listája;
 • Az adathiányok elemzéséhez szükséges módszertan kialakítása megtörtént, valamint az eredmények megbízhatóságának ellenőrzését biztosító terepi vizsgálatok kutatási terve elkészült.

 

A BÁRKA Természetvédelmi Adattár fejlesztéshez kapcsolódó eredmények:

 • A BÁRKA fejlesztésével kapcsolatban megtörtént a fejlesztés alapjául szolgáló rendszerterv beszerzése;
 • A külső adatgazdák adatmegosztással kapcsolatos hozzáállását, szervezeti kereteit, továbbá az adatforrások adattartalmát, informatikai és adatbázis jellemzőit felmértük. Ezek az adatgyűjtő rendszerek potenciális tesztrendszerként funkcionálhatnak a megvalósítás során;
 • A természetvédelmi fejlesztési eredmények térképi megjelenítését biztosító interaktív felület kidolgozásának szakmai koncepciója és munkaterve elkészült.

 

Megtörtént a BÁRKA arculatának beszerzése, a kommunikációs terv kialakítása is.

 

Az előkészítő projekt zárásig folyamatosak voltak a leendő konzorciumi partnerek bevonásával, valamint a megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei véglegesítésével kapcsolatban. Az egyeztetések nyomán elkészült a megvalósítási projekt ütemterve, cash flow-ja és költségvetése is.

 

Minőségbiztosítás

Az előkészítő projekt során többszintű minőségbiztosítási rendszer került kidolgozásra:

Projektmenedzsment minőségbiztosítás:

A támogatásban részesített projekt szabályos lebonyolítását a hatályos jogszabályi kereteken túl a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás – Támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum is támogatni fogja. A dokumentum biztosítja a konzorciumi partnerek közötti zavartalan együttműködés feltételeit, a kötelezően előírt kölcsönös tájékoztatás, illetve információ-megosztás pedig további biztosítékot jelent arra nézve, hogy a projekt szakmai, pénzügyi és időbeli előrehaladása minden tag esetében az ütemezésnek megfelelően történjen. A konzorciumi partnereknél alkalmazott projektmenedzsment tagok az előírásnak megfelelően negyedévente egyeztetést tartanak, melyeken lehetőség lesz az esetlegesen felmerült elszámolási, szerződésmódosítási vagy beszerzési kérdéseket megvitatni, illetve – igény esetén – szupervíziót tartani és megosztani a menedzsment tapasztalatokat és a jó technikákat “good practice”.

Szakmai minőségbiztosítás:

A szakmai minőségbiztosítás két szinten folyik majd a projekt során. A belső szakmai minőségbiztosítást a partnerek rendszeresen megtartásra kerülő szakértői ülése a Projekt Integrációs Munkacsoport (PIM) ülések biztosítják majd. Emellett a projekt tényleges indulásakor megalakuló, külső szakemberekből álló szakmai tanácsadó testület a Szakmai Tanácsadó Fórum (SztTF) – amelynek civilek és az ágazatban dolgozó szakemberek is tagjai lesznek-, külső minőségbiztosító szervezetként is funkcionálni fog.

Az előkészítő projekt során elkészült szakmai tanulmányok és háttéranyagok az alábbi linken érhetők el:

 1. Az országos biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer kialakításába bevonható adatkörök, az adatgyűjtés és megosztás szervezeti keretei, valamint módszertani háttere
 2. A nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer (NBmR) működésének, aktuális munkafolyamatainak részletes áttekintése és lehetséges továbbfejlesztési irányok
 3. A hazai biológiai sokféleség állapotának korszerű módszerekkel történő nyomon követéséhez szükséges adatbázisok, adatkezelési módszertanok és információs rendszerek fejlesztési lehetőségeinek azonosítása, fejlesztési alternatívák összehasonlító elemzése
 4. A biotikai adatgyűjtés, feldolgozás, tárolás és megosztás, illetve a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer informatikai hátterének megalapozása érdekében informatikai rendszer kialakításához szükséges rendszerterv (Műszaki leírás és követelményspecifikáció)
 5. Az országos biotikai adatgyűjtő és megosztó rendszer teszteléséhez felhasználható adatkészletek metaadatbázisa
 6. A taxonok, taxon-csoportok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének pontosítását és meghatározását akadályozó adathiányok elemzéséhez szükséges módszertan kialakítása és az eredmények megbízhatóságának ellenőrzéséhez elengedhetetlen terepi vizsgálatok megalapozása – kutatási terv
 7. Természetvédelmi beruházások eredményeinek interaktív térképi megjelenítése
 8. Projektszintű kommunikációs terv
 9. BÁRKA Természetvédelmi Adattár – Arculati kézikönyv

Sáv bezárása